DataLife Engine > Особливості економічного розвитку країн ЄС > Німеччина

Німеччина


2-04-2012, 09:51. Разместил: Ingrid
Економіка Німеччини займає четверте місце (2010 рік) у загальносвітовому рейтингу. Вона орієнтована на промислово вироблені товари та послуги, а виробництво сировини і сільськогосподарської продукції є відносно мало вагомим для економіки. Основною статтею експорту німецької економіки є продукти автомобільної промисловості та енергетики, яке в свою чергу є основними імпортні товари.

Більшість зайнятого населення (73,5 відсотка працюють у сфері послуг. Основними є транспорт, готельний та ресторанний бізнес, соціальне забезпечення, охорона здоров'я, житлове будівництво та фінансове обслуговування.

Аналіз динаміки показників

Динаміка ВВП у поточних цінах показує невпинне стабільне зростання з невеликими спадами, які можна виправдати циклічністю економічного розвитку. За останні кілька років найвище значення спостерігалося у 2008 році, кризовий спад був незначним. Однак, для аналізу недостатньо лише ВВп у поточних цінах, велике значення має рівень інфляції.

Графік показує поступове зниження інфляції з роками (дані до 1991 року належать Західній Німеччині), як виняток – доволі різкий стрибок 1991-1992 років, який можна пов’язати з об’єднанням двох Німецьких держав та труднощами, пов’язаними з цим перехідним періодом.

Дані щодо рівня безробіття ( у відсотках від загальної величини робочої сили) беруть початок з 1991 року, оскільки до об’єднання Німеччини у 1991 було важко визначити їх достовірність в силу різних обставин. Найнижчим рівень безробіття був у 1991-1993 роках, наступний період зі схожими показниками відбувся у 2000-2002 роках, які були стабільними та успішними для країни. У передкризовий період спостерігалося значне підвищення до 11%, але потім країна повернулася до попереднього рівня.

До показників, які визначають рівень економічного та соціального розвитку держави, останнім часом відносять також забезпеченість людей пресою, відвідування театрів,кіно,бібліотек. На прикладі кількості користувачів інтернету, чия кількість постійно збільшується, можна зробити висновок про високий розвиток Німеччини не лише як промислової країни, а й такої, що відповідає всім новітнім тенденціям.Сьогоднішній стан державного боргу Німеччини сягає 80% від ВВП, що є значною величиною, але, з іншого боку, достатньо меншою за українську суму. Значний скачок вгору відбувся як наслідок кризи 2008 року, відповідно, зараз країна докладає всіх зусиль щоб скоротити величину боргу.


І При аналізі кейнсіанськго рівняння я використовувала дані від 1980 року, оскіьки деякі знайдені мною показники починалися лише з цього періоду.
Отже, модель у початковому вигляді:
GDP=C(1)*C + C(2)*G + C(3)*I + C(4)*X - C(5)*M + C(6),

GDP – ВВП, C - споживчі видатки, G - державні видатки, І – валові інвестиції, X – експорт, М - імпорт. Задаємо похибку 5%.

З коефіцієнтами:
GDP = 0.503*C + 3.168*G + 19715318312.6*I - 0.221*M + 0.817*X – 515801627117.

Можна стверджувати про значущість всіх змінних. Коефіцієнт детермінації R-squared дорівнює 0.960489, тобто залежна змінна на 96,0489% визначається незалежними, а решта 3,9511% входить у похибку.
Інтерпретація коефіцієнтів наступна : якщо споживчі видатки зростуть на $1, ВВП зросте на $0,503. При зростанні державних видатків та експорту на $1 ВВП зросте на $3,168 та $0,817 відповідно. При збільшенні вартості імпорту на $1 ВВП зменшиться на $0,817.

Далі логарифмуємо, оскільки всі показники, крім інвестицій (І), є в натуральному вимірі, а лог-лог модель дозволяє отримати зміни у відсотках, які є зручнішими для використання.

LOG(GDP) = C(1)*LOG(C) + C(2)*LOG(G) + C(3)*I - C(4)*LOG(M) + C(5) LOG(X) + C(6)

LOG(GDP) = 1.2641626276*LOG(C) - 0.320756375247*LOG(G) + 0.0131182965946*I - 0.615096578605*LOG(M) + 0.64024085046*LOG(X) + 0.795913168465

Інтерпретація показників : змінна державних видатків негативно впливає на ВВП. Як один з варіантів, це можна пояснити проблемою взаємозалежності всередині регресії (ендогенність). В такому випадку потрібно використовувати не метод найменших квадратів,а інший, оскільки за допомогою МНК неможливо правильно оцінити дану регресію. Далі, коефіцієнт при змінній валових інвестицій є надто малим, щоб вважати її значущою у даній моделі, як наслідок варто надати перевагу нелогарифмованій регесії.

ІІ Тестування впливу чинників зовнішньої та внутрішньої рівноваги (безробіття, інфляція) на ВВП

GDP = C(1)*INFLATION + C(2)*UNEMPLOYMENT + C(3)

GDP = -5.32559677233e-14*Inflation - 0.469580615942*Unemployment + 9.2349093461
Коефіцієнт детермінації незначний - 0,249566, тому недоцільно визначати динаміку ВВП саме за цими факторами.

Вводимо змінну державного боргу (Debt ).

GDP = -5.70799409265e-13*Inflation - 0.327224435457*Unemployment + 0.0419308111635*Debt + 7.73869644315.

Коефіцієнт детермінації дещо покращився до 0,27307.

Але, оскільки змінна ВВП в натуральному вимірі, логарифмуємо її. Нове рівняння : LOG(GDP) = -7.40000364939e-14*Inflation - 0.0399156489617*Unemployment + 0.00562478771017*Debt + 2.0150926516.

У лог-моделі коефіцієнт детермінації – 0,298438. У цій моделі значно зменшився вплив безробіття, інфляція впливає негативно,а змінну боргу можна вважати незначущою. На маю думку, ці фактори не мають особливого впливу саме на дану модель і варто її оцінювати за допомогою інших показників.

Вернуться назад