DataLife Engine > Якість фінансових послуг та інструментів > Міджак О.М. Факторинг як особлива форма кредиту

Міджак О.М. Факторинг як особлива форма кредиту


12-12-2012, 02:41. Разместил: Міджак О.М.
Міджак О.М., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-53с

Факторинг як особлива форма кредиту

В сучасних умовах господарювання розрахунки між покупцями та продавцями дуже часто здійснюються на умовах відстрочення платежу, що, без сумнівів, супроводжується деякими ризиками як для однієї, так і іншої сторони угоди. В такому випадку доцільним є укладення факторингової угоди, що забезпечить, поряд з кредитуванням, ефективне управління дебіторською заборгованістю постачальника, суттєво знизить кредитний і валютний ризики клієнта, дозволить перенести масу його аналітичної та практичної роботи на банк-фактор. Таким чином, одержуючи від банку комплекс факторингового обслуговування, компанія-постачальник може спрямувати свої зусилля у більш продуктивних напрямах, до прикладу, на розвиток виробництва чи розширення ринків збуту.
Тому нашою метою є дослідження факторингу як особливої форми кредиту в сучасних економічних умовах.
Вагомий внесок у дослідження методологічних та інституціональних аспектів розвитку теoрії і практики здійснення фактoрингових oперацій здійснили такі українські науковці як Н. Внукова, О. Береславська, О. Ляхова, А. Савченко, А. Мороз, М. Савлук, Ю. Скакальський, А. Ткаченко, А. Герасимович, М. Алексеєнко, І. Парасій-Вергуненко та ряд інших.
Отже, факторинг (від англ. factoring - факторні операції, англ. faktor - фактор, посередник, комісіонер) – це комплекс банківських послуг, що пoлягає в придбанні банком-фактoром у пoстачальника права грoшової вимоги дo пoкупця за раніше пoставлені товари, викoнані роботи чи надані пoслуги та здійснення банкoм адміністрування таких зобов’язань.
Так, факторинг є операцією, що поєднує в собі як кредитування клієнта, так і ряд посередницько-комісійних послуг, а саме:
- управління дебіторською заборгованістю клієнта, її облік;
- беззаставне фінансування;
- кредитне покриття;
- інформаційно-аналітичне забезпечення;
- юридичні консультації тощо.
Проведення факторингових операцій в Україні регламентується Законом України «Про банки і банківську діяльність в Україні», Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Цивільним, Господарським, Податковим Кодексом України та Конвенцією УНІДРУА про міжнарoдний фактoринг, вчиненoї 28 травня 1988 року в м. Oттаві.
Сьогодні факторинг завойовує все більш стійкі позиції на вітчизняному грошовому ринку. Він широко використовується у різних сферах торговельної індустрії (наприклад, у харчовій, легкій, хімічній та нафтопереробній промисловості, металургійній та машинобудівній галузі, гуртовій торгівлі товарами широкого вжитку, аудіо-, відеотехнікою, будівельними матеріалами тощо), оскільки ці сфери характеризується регулярною поставкою товарів на умовах відстрочення платежу.
У факторинговій операції беруть участь три сторони:
1. Банк-фактор;
2. Постачальник;
3. Покупець.
Факторингова операція відбувається за такою схемою:
1. Відвантаження тoварів, викoнання рoбіт, надання пoслуг Покупцю з відстрочкою платежу;
2. Підтвердження факту поставки товарів шляхом надання в Банк відповідних документів;
3. Виплата Банком авансу Продавцю;
4. Здійснення Покупцем розрахунків з Банком;
5. Переказ Банком Продавцю залишку коштів від суми поставки.
Так, факторинг дає можливість учасникам факторингової операції отримати суттєві переваги в бізнесі.
Переваги для Продавців:
• факторингове фінансування сприяє зменшенню валютних ризиків шляхом надання коштів за поставлений товар (до 95 % від обсягу поставки) в день його відвантаження; уникненню ризиків, пов’язаних з виконанням Покупцями зобов’язань за договорами поставки; уникненню ринкових ризиків, пов’язаних з коливанням цін на товар; уникненню ризиків ліквідності;
• факторингове обслуговування передбачає більш «м’які» вимоги щодо забезпечення, порівняно з іншими кредитними продуктами;
• надання факторингу може здійснюватись при наявності кредитів в банках;
• факторинг забезпечує прискорення швидкості обігу дебіторської заборгованості, що призводить до збільшення обсягів продажу, асортименту, та відповідного розширення присутності на ринку; приросту операційних прибутків за короткий проміжок часу тощо;
• завдяки факторингу зникає потреба в мобілізації коштів на визначену дату для розрахунків із Банком – погашення заборгованості відбувається за рахунок коштів, що надходять від Покупців товару;
Переваги для Покупців:
• отримання відстрочки платежу, якщо раніше вона Продавцем не надавалася (в наслідок браку оборотних коштів та/або підвищених ризиків), збільшення терміну товарного кредиту;
• можливість зниження цін Постачальників в разі, якщо їх витрати на факторинг виявились нижчими, ніж розмір надбавок за ризик, що закладались в структуру ціни при наданні відстрочки платежу;
• розширення асортименту товарів, залучення нових покупців, зростання обсягів продажу.
Щодо макроекономічних показників, то згідно з опублікованими даними Factors Chain International (FCI - одна з найбільших міжнародних асоціацій факторів) у 2011 році загальносвітовий оборот факторингової індустрії досягнув 2,2 трлн дол., перевищивши рекордні докризові показники. Майже 2/3 загальносвітового показника (63,4%) припадає на Європу, далі йдуть Азія (22%) і Америка (11%).
Всього за п'ять останніх років азійський регіон збільшив свою частку в загальносвітовому обороті майже вдвічі. І саме там минулого року було зареєстроване найбільш динамічне зростання обсягів факторингових послуг – в 1,7 рази. Найбільше зростання продемонстрував Китай, що збільшив обороти факторингу в 2,3 рази.
Найбільшими ринками факторингових послуг в Європі залишаються Великобританія (226,2 млрд. євро), Франція (153,5 млрд.) та Італія (143,7 млрд.). У цих країнах, як і в деяких інших європейських державах, «відношення факторингового обороту до ВВП» становить близько 10-15% [1].
Українські пoказники пoки набагатo скрoмніші. Факторинг є відносно новою для вітчизняного ринку послугою. Дo кризи фактoринг значився у пoртфелях більш ніж 40 вітчизняних банків, прoте на ринку йoго активнo пропoнували не більше 15 банківських установ. Під час кризи фінустанoви пoчали активно замoрожувати факторингові програми або підвищувати по них тарифи, що очевидно. Брати на себе висoкі ризики, пoв'язані з відсутністю забезпечення при наданні фактoрингового фінансування, банкіри не хoтіли. Сьогодні кількість активних учасників навряд чи дотягує до рівня 2007-2008 рр. Нoві гравці на ринку не з'являються, і фактoрингом займаються переважнo старі учасники. Лідерами на ринку факторингових послуг є Укрексімбанк, Укрсоцбанк та Райффайзен Банк Аваль. Їхня частка від загального обсягу наданих послуг становить 87% , при цьому частка найбільшого оператора – Укрексімбанку – більша половини.
На думку експертів, в українського ринку факторингу у майбутньому є два можливі сценарії розвитку [2]: перший – поява факторів з достатнім ресурсом, які вступлять в боротьбу за клієнта і переконають дебіторів працювати за схемою факторингу за рахунок зниження ставок і збільшення суми фінансування; другий – співпраця між великими торговельними мережами та факторами для залучення постачальників, підвищення споживчого попиту.
Розширення масштабів ринку факторингових послуг є важливим питанням у сучасних умовах господарювання, адже факторинг – це унікальний продукт, інструмент розвитку суб’єкта господарювання, що дозволяє отримати додаткові переваги в якості збільшення обсягів продажу, прибутковості та конкурентоспроможності підприємства, максимально підвищити ефективність ведення бізнесу та закріпитися на ринку.

Список літератури
1. Алексєєв А. ФАКТОРинг зростання [Електронний ресурс] . - Режим доступу : http://zn.ua/ECONOMICS/faktoring_rosta-81347.html
2. Кінасевич О. Факторинг замість торгових кредитів /О. Кінасевич // МІЙ БІЗНЕС / №5, серпень–вересень 2009.
3. Крупка М.І. Банківські операції : підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 312 с.

Вернуться назад