DataLife Engine > Якість фінансових послуг та інструментів > Нетак О.Б. Фінансові послуги як метод регулювання фінансової стійкості підприємства.

Нетак О.Б. Фінансові послуги як метод регулювання фінансової стійкості підприємства.


13-12-2012, 21:23. Разместил: netak.oleksiy
Фінансові послуги як метод регулювання фінансової стійкості підприємства.
В умовах постійних змін в глобальній економіці і кризових процесів, набуває все більшої актуальності забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства. Під фінансовою стійкістю розуміють такий стан підприємства, за якого обсяг його власних коштів достатній для погашення зобов'язань у довготерміновому періоді, кошти вкладені в підприємницьку діяльність окупаються за рахунок грошових надходжень від господарської діяльності, а отриманий прибуток забезпечує самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів. Також важливо зазначити, що під забезпеченням фінансової стійкості потрібно розуміти не тільки достатню наявність фінансових ресурсів, а й те наскільки вони захищенні від внутрішніх і зовнішні ризиків впливу на їх вартість[2].
Питання фінансової стійкості досліджувало багато вітчизняних та закордонних вчених. Основні ас¬пекти управління фінансовою стійкістю суб'єктів господарювання відображено у працях Дж. Кейнса, П. Самуельсона, А.В Соколова, Е.В Кучерової, М.А. Болюхи, В.В. Бурчевського, О.Я. Кислиці, А.М Литовскіх, М.Г. Лапусти, О.В. Кондрат'євої та ін.
Так як підприємства взаємодіють з постачальниками, покупцями, інвесторами, кредиторами та іншим суб’єктами господарювання, то окрім забезпечення достатнього рівня фінансової стійкості, необхідно постійно підвищувати ефективність використання отриманих з різних джерел фінансових ресурсів, що виникають в результаті діяльності підприємства, а також у конкурентоспроможності на внутрішніх та зовнішніх ринках[1]. Тому підприємства з метою оптимізації діяльності повинні застосовувати поєднання численних схем та інструментів управління фінансовим станом підприємства. Щороку все більшої популярності набувають різноманітні інструменти на ринку фінансових послуг. Фінансова послуга – це операція з фінансовими активами, що здійснюється в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження їх вартості. Загалом фінансова послуга як частина фінансового ринку має свої особливості. Фінансові послуги можна поділити на підгрупи із точки зору використання їх підприємством і визначити позитивний чи негативний вплив на фінансовий стан підприємства:
1) Використання платіжних документів, платіжних карток, різноманітні системи розрахунково-касового обслуговування (кліент-банк , інтернет банкінг ,тощо) кліринг , акредитив , та інші форми забезпечення розрахунків. Використання цієї групи фінансових послуг призводить до прискорення руху грошових коштів, швидкості здійснення розрахунків, інкасації дебіторської заборгованості, зменшення абсолютного значення вилучених коштів з обороту (завдяки клірингу), також використання цих фінансових послуг зменшуєш комісійні витрати на обслуговування розрахунків, що за собою тягне прискорення оборотності коштів та підвищення платоспроможності.
2) Надання певних фінансових активів у довірче управляння професійним учасникам ринку. Наявність в підприємства певних фінансових активів не завжди є прибутковим та ефективним, натомість професійні учасники фінансового ринку зможуть забезпечити певний рівень прибутковості за допустимого рівня ризику та отримати позитивний грошовий потік від інвестиційної діяльності, що у свою чергу призведе до підвищення платоспроможності та стійкості підприємства. Проте не варто забувати, що такі фінансові послуги несуть певний рівень ризику який в деяких випадках може бути не виправданий.
3) Валютні операції. В умовах інфляційних та кризових процесів важливим важелем впливу на забезпечення платоспроможності та ліквідності підприємства вистуває диверсифікація кошика валют. Це забезпечує мінімізацію валютних ризиків підприємства.
4) Використання оперативного та фінансового лізину. В Україні послуги лізингу широко поширені і надається багатьма фінансовими установами. Використання даного інструменту надає можливість підприємству залучати на вигідних умовах основні засоби та забезпечувати їх обслуговування, і тим самим вивільнити власні кошти на покращення власної платоспроможності і стійкості.
5) Використання фінансового і комерційного кредиту – це найпростіший спосіб залучення позичкового капіталу який призводить до зростання фінансової залежності, що є негативним фактором. Проте, якщо співвідношення економічної рентабельністі з власним капіталом раціональне, то це дозволяє підприємству збільшити рентабельність власного капіталу і ефективність усього підприємства загалом[3].
6) Гарантії і поручительство. В умовах конкурентного середовища та за високих рівнів підприємницького і фінансового ризику використання гарантій і поручительств призводить до зменшення ризиків та збільшує привабливість акції (при андерайтингу) тощо. На фінансову стійкість це прямого впливу немає, проте при використанні даних фінансових послуг зростає ефективність залучення коштів суб’єктом господарювання і зменшується ризик проведення операції при наявності гарантій.
7) Послуги з торгівлі цінними паперами. Формування портфеля цінних паперів займає важливе місце в управлінні активами підприємства. Правильно сформований портфель забезпечує зменшення ризиків та призводить до збільшення прибутковості. Це у свою чергу зміцнить фінансовий стан підприємства.
8) Послуги факторингових компаній. Факторинг широко використовується на теренах України. Використання факторингових послуг тягне за собою зменшення прибутку, але водночас підвищує платоспроможність компанії.
Загалом сукупність фінансових послуг дозволяє підприємствам як збільшувати ефективність своєї діяльності так і зменшити ризики від своєї діяльності. Також багато послуг носить обслуговуючий і агентський характер. Істотний вплив на фінансову стійкість вітчизняних підприємств мають економічні та соціально-політичні чинники, зокрема зовнішньоекономічна політика держави; фінансові; демографічні чинники і науково-технічний прогрес. Важливими внутрішніми чинниками, від яких залежить фінансова стійкість підприємства, є якість управління прибутком підприємства, структурою його позикових і власних коштів. Чим вища фінансова стійкість підприємства, тим менше воно конфліктує з державою щодо сплати податків у бюджет і внесків в соціальні фонди, з працівниками - щодо вчасної виплати заробітної плати, з фінансовими установами - щодо погашення кредитів, та виконує всі свої договірні зобов'язання.
Отже, можна зробити висновок, що фінансові послуги можуть виступати інструментом регулювання і безпосередньо впливати на фінансову стійкість підприємства. Це відображається у хеджуванні ризиків, збільшенні оборотності активів та підвищення дохідності.

Список використаних джерел

1. Заюкова М.С. Теорія фінансової стійкості підприємства : монографія /М.С. Заюкова. - Вінниця : Вид-во "Універсум", 2004. - С. 155
2. Марцин В.С. Надійність, платоспроможність та фінансова стійкість - основні скла¬дові фінансового стану підприємства / В.С. Марцин // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - № 7.-С. 123-128.
3. Фішмоненков О.С. Фінанси підприємств : навч. посібн. / О.С. Філімоненков. - К. : Вид-во "Ніка-Цент", 2002. - 359 с.

Вернуться назад