DataLife Engine > Фінанси підприємств 2013 > Форліта Х.М. Порядок формування прибутку підприємства

Форліта Х.М. Порядок формування прибутку підприємства


25-04-2013, 20:12. Разместил: Христина Форліта
Форліта Христина Михайлівна
ЕкфМ-53с
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013 рік

Порядок формування прибутку підприємства

Фінансовий результат є узагальнюючим показником, який характеризує ефективність діяльності суб’єкта господарювання та надає комплексну оцінку її ефективності і може бути виражений прибутком або збитком [5, с. 278]
З’ясуванню сутності й природи прибутку приділяли увагу представники зарубіжної економічної та фінансової науки. Вагомий внесок у дослідження даного питання зробили такі вчені-економісти, як А. Бабо, К. Маркс, Ф. Найт, Д. Рікардо, П. Самуельсон, А. Сміт, Й. Шумпетер, Е. Чемберлен, Дж. Хікс та ін. Серед вітчизняних дослідників варто виділити І. А. Бланка, Н. М. Бондара, О. О. Гетьмана, А. М. Поддєрьогіна, С. Ф. Покропивного, В. М. Шаповала, Л. І. Шваба та інших. Однак й досі немає єдності думок як щодо визначення змісту категорії «прибуток», так і до теоретико-методологічних засад управління ним на підприємствах.
Джерелами формування прибутку підприємств є операційна, фінансова, інвестиційна та інші види діяльності. Найбільшу питому вагу в структурі прибутку підприємства займає прибуток від операційної діяльності, а саме прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг). Інформацію про прибуток підприємства забезпечують дані бухгалтерського обліку, що використовуються для аналізу, планування та прогнозування прибутку, а також для прийняття ефективних управлінських рішень з метою поліпшення фінансового стану господарюючого об’єкта [4].
Формування прибутку складається із двох етапів:
• обчислюється прибуток (збиток) від операційної діяльності,
• визначаються фінансові результати з урахуванням фінансової та інвестиційної діяльності.
Отриманий підприємством прибуток підлягає оподаткуванню. Різниця між отриманим підприємством прибутком та сумою податку на прибуток становить чистий прибуток підприємства, або фінансовий результат його діяльності [2, с. 152].
Прибуток формується під впливом великої кількості взаємозалежних факторів, що впливають на результати діяльності підприємства по-різному: одні – позитивно, інші – негативно [3, с. 233]. Так, на формування абсолютної суми прибутку підприємства впливає сфера та ефективність його фінансово-господарської діяльності, галузь господарства; організаційно-правова форма підприємництва. Крім того, на формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що відображається в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності суб’єктів господарювання, впливає встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності; обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); загальногосподарських витрат; визначення прибутків (збитків) від фінансових операцій, іншої діяльності.
Усі чинники, що впливають на формування прибутку можна поділити на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх відноситься:
• система оподаткування;
• державне регулювання цін;
• нормативні документи галузі, в якій працює підприємство;
• умови та ставки кредитування.
Внутрішніми факторами є:
• цінова політика;
• обсяг діяльності (кількість, номенклатура продукції, ціни);
• обсяг та характеристика витрат обігу;
• фонд оплати праці;
• показники ефективності роботи обладнання та працівників.
При здійсненні фінансово-господарської діяльності всі ці фактори знаходяться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності. Однак, якщо на зовнішні чинники практично не можливо впливати, то внутрішні фактори прямо залежать від організації роботи самого підприємства. Тому, щоб підвищити прибутковість підприємства необхідно здійснювати ефективний фінансовий аналіз та планування господарської діяльності суб’єкта господарювання [1, с. 152].
Література:
1. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. - К.: Знання-Прес, 2009. - 299 с.
2. Васильців Т.Г., Марчишак М.В. Прибуток підприємства: особливості його формування та використання у ринкових умовах / Васильців Т.Г., Марчишак М.В. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.2.
3. Павлишенко М.М., Винярська Н.М. Формування прибутку в умовах ринкових відносин / Павлишенко М.М., Винярська Н.М. // Науковий вісник, 2007, вип. 17.4.
4. Панасюк Я.О. Теоретичні аспекти формування і розподілу прибутку підприємства / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v6/v6pp134-136.pdf
5. Стельмащук А.М., Смоленюк П.С. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 528с.

Вернуться назад