DataLife Engine > Стратегія і тактика в роботі фінансиста > Рогуля Х.В. Особливості фінансового менеджменту транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації

Рогуля Х.В. Особливості фінансового менеджменту транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації


12-03-2011, 13:52. Разместил: Admin
УДК 338
© Х.В. Рогуля, 2011
ЛНУ імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Глобалізація сучасної світової економіки створює відповідні умови для розвитку стратегічного управління підприємствами. Останнє розвивається в умовах зростання конкуренції як вітчизняних, так і іноземних підприємств за ринки збуту та ринки ресурсів, виникнення нових факторів, методів, моделей в управлінні стратегічним розвитком. Стратегічне управління є важливим інструментом розвитку підприємства, засобом підвищення його ефективності та конкурентноздатності.

Як відмічають аналітики все більш потужну роль у світі відіграють міжнародні інтегровані структури. Політика міжнародних (транснаціональних) корпорацій (ТНК) все більше впливає на економічні відносини між країнами, потоки капіталу, рух факторів виробництва. З іншого боку самі ТНК підпадають під вплив багатьох факторів та умов, що спонукає менеджмент цих компаній знаходити нові інструменти, методи та підходи до управління діяльністю як материнської, так і дочірніх компаній, більш гнучко реагувати на зміни зовнішнього середовища, визначати найбільш вигідні форми функціонування в умовах зростання конкурентної боротьби, зміни політичних акцентів та векторів різних країн, інтеграційних міжнародних процесів [1, c.52].

Перед ТНК постає доволі багато проблем, пов’язаних з суттєвою географічною та галузевою розгалуженістю своєї структури. Як і перед будь-яким бізнесом, перед ТНК постають актуальні питання щодо ефективного пошуку шляхів підвищення ринкової вартості компанії та зростання добробуту акціонерів. В цьому випадку особливо актуальним є питання стратегічного управління ТНК з урахуванням особливостей їх функціонування в міжнародному економічному просторі.

Дослідженню економічних та фінансових відносин, становлення та розвитку ефективних систем управління в умовах протікання процесів глобалізації та інтеграції на різних економічних рівнях присвячені роботи багатьох вітчизняних та закордонних вчених.

Існують деякі проблеми, пов'язані саме з міжнародним середовищем, які збільшують складність роботи менеджера в ТНК і часто змушують його міняти способи, якими оцінюють і порівнюють альтернативні варіанти дій. Шість головних чинників відрізняють управління фінансами фірми, яка оперує в декількох країнах, від управління фінансами, яке практикують фірми, що діють лише в межах однієї країни.

1. Різні валюти. Потоки грошових засобів від різних підрозділів ТНК будуть виражатися в різних валютах. Отже, аналіз обмінних курсів, а також вплив коливань цінності валют повинні бути включені в фінансовий аналіз.

2. Різноманітність економічних і юридичних систем. Кожна країна, в якій діє така фірма, має свої власні неповторні політичні та економічні інститути, і інституційні відмінності між країнами можуть створити суттєві труднощі, коли корпорація спробує координувати і контролювати операції своїх дочірніх компаній по всьому світу. Наприклад, відмінності в податковому законодавстві між країнами можуть привести до того, що економічна угода буде мати неоднакові економічні результати після сплати податків в залежності від того, де ця угода відбулася.

3. Мовні відмінності. Здатність спілкуватися є критично важливою при всіх ділових угодах.

4. Культурні відмінності. Навіть всередині географічних регіонів, які давно розглядаються як відносно однорідні, різні країни мають неповторну культурну спадщину, яка формує цінності і впливає на роль бізнесу в суспільстві. ТНК виявляють, що такі питання, як визначення відповідних цілей фірми, ставлення до прийняття ризику, відносини з найманими працівниками, здатність відсікати неприбуткові операції і т. д., можуть варіювати досить значно від країни до країни.

5. Роль уряду. Більшість традиційних моделей в області фінансів припускає існування конкурентного ринку, на якому умови торгівлі визначаються самими учасниками. Внаслідок своєї влади встановлювати основні правила поведінки уряд залучено в ринковий процес, але його участь мінімальна. Таким чином, ринок є як первинним барометром успіху, так і індикатором дій, які повинні бути зроблені для збереження своєї конкурентоспроможності. Часто умови, в яких конкурують компанії, дії, які слід зробити або уникати, умови торгівлі визначаються не на місці здійснення цих ринкових операцій, а за допомогою прямих переговорів між урядом приймаючої країни і ТНК.

6. Політичний ризик. Особлива характеристика країни полягає в тому, що вона вільна накладати обмеження на переказ ресурсів корпорації. Це називається політичним ризиком, і він має тенденцію залишатися переважно постійною, а не змінною величиною, яку можна змінити шляхом переговорів. Політичний ризик змінюється від країни до країни, і його слід прямо включати в будь-який фінансовий аналіз. Інший аспект політичного ризику — це тероризм проти ТНК або їх співробітників за кордоном.

Ці шість чинників ускладнюють управління фінансами в ТНК і збільшують ризики, з якими стикаються фірми, залучені в міжнародний бізнес. Однак перспективи високих прибутків часто роблять прийнятним для фірм прийняття цих ризиків і необхідним вивчення того, як мінімізувати їх або хоча б уживатися з ними [4]. Тому світові транснаціональні корпорації управляються керівниками нового типу - лідерами, які є творцями і реалізаторами змін і динаміки корпоративних структур, що забезпечують власну довгострокову життєздатність і розвиток глобалізованої світової економіки.

Глобальні операції ТНК набувають безпрецедентних масштабів. Згідно з офіційною міжнародною статистикою, на сучасному етапі до категорії ТНК входять майже 77 тис. компаній і приблизно 770 тис. філій, при чому 20 тис. таких корпорацій базуються в країнах,що розвиваються [2, c. 198]. Нині ТНК володіють 30% усіх виробничих фондів планети, здійснюють 80% торгівлі високими технологіями, контролюють понад 90% вивозу капіталу. Додана вартість створена окремими компаніями (Exxon Mobile, General Motors, Ford Motors) перевищує валовий національний продукт кількох держав, разом узятих, а ринкова капіталізація сягає понад 300 млрд. дол. США (General Electric) [3, c. 5].

На перше місце в рейтингу найбільших корпорацій світу в 2009 році вийшла американська компанія General Electrics (ринкова капіталізація - 89,87 млрд доларів, виручка - 182 520 000 000 доларів, чистий прибуток -17410 млн доларів, активи - 797 770 000 000 доларів ). Американський конгломерат піднявся за рік з другої позиції на першу. Минулорічний же лідер британський банк HSBC скотився на 6 позицію. Перша десятка найбільших компаній світу зразка 2009 року виглядає наступним чином: слідом за GE йде голландська Royal Dutch Shell, далі японська Toyota Motor, американська ExxonMobil, британські ВР і HSBC, американські AT & T і Wal-Mart Stores, іспанський Banco Santander і американська Chevron. Цікаво, що з минулого року десятку найбільших покинули такі фінансові гіганти, як Bank of America, JPMorgan Chase, ING Group, Berkshire Hathaway і Royal Bank of Scotland.

Виходячи з дослідження глобалізації економічного розвитку та міжнародного бізнесу можна зробити висновок, що глобалізація справляє значний вплив на фінансові стратегії ТНК і серед головних наслідків цього впливу слід виділити наступні:

* реалізація глобальної стратегії ТНК та використання геоцентричного підходу в процесі стратегічного менеджменту ТНК;
* участь ТНК у процесах злиттів та поглинань, а також у стратегічних альянсах з іншими ТНК, як вирішальна умова зростання економічної могутності ТНК та перемоги в умовах глобальної конкуренції;
* динамічність розроблення та реалізації стратегій ТНК;
* прийняття ТНК соціальної відповідальності в країнах ведення бізнесу.

Глобальні ТНК проводять політику повної інтеграції господарської діяльності в різних країнах та зорієнтовані на глобальну стандартизацію виробництва з незначними місцевими адаптаціями. Глобальна стратегія базується на інтеграції ресурсної бази ТНК та її найраціональнішого перерозподілу між різними підрозділами ТНК. При геоцентричному підході рішення фінансового планування та контролю приймаються виходячи з глобальних міркувань. Глобальна фінансова стратегія будується таким чином, щоб забезпечити максимізацію прибутку в межах всієї ТНК, навіть за рахунок збитковості окремих підрозділів [4].
Література:

1. Єрмошкіна О.В. Особливості управління фінансовими потоками великих інтегрованих структур в умовах глобалізації економічних явищ // Вісник економічної науки України.— 2008.—№2.— С.52-56 .
2. Мешко Н.П. Інноваційний розвиток країн світової економіки в умовах глобалізації: Монографія / Мешко Н.П. – Донецьк: Дніпропетровський національний ун-т ім. Олеся Гончара. – Юго-Восток, 2008. – 344 с.
3. Руденко-Сударєва Л.В. Переваги і ризики транснаціоналізації економічного розвитку України// Національна безпека: український вимір: щокв. наук. зб. / Рада нац. безпеки і оборони України.—К., 2008.-№.1 (20-21). - С. 58-68.
4. Інтернет джерела:

http://revolution.allbest.ru/international/00067049_0.html

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=5818&start=9

Вернуться назад