DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 > Горбатий А.З. Особливості державного регулювання фінансового ринку в Україні

Горбатий А.З. Особливості державного регулювання фінансового ринку в Україні


29-10-2013, 14:16. Разместил: Горбатий А.З.
УДК 336
© Горбатий А.З., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

Особливості державного регулювання фінансового ринку в Україні

Ефективне функціонування фінансового ринку країни з сучасною ринковою економікою, неможливе без втручання держави. Її роль у діяльності фінансового ринку є надзвичайно великою, оскільки фінансові ринки розвиваються все стрімкішими темпами, тому їм просто необхідне державне втручання, яке повинно контролювати правові основи ринкових відносин, насамперед права власності, встановлювати базові правила економічних стосунків учасників ринку.
Державне регулювання фінансового ринку – одне з найважливіших завдань держави. Враховуючи той факт, що фінансовий ринок України останнім часом набирає все більше обертів, виникає необхідність у чіткому регулюванні та контролі діяльності його учасників. Держава повинна проводити активну політику регулювання ринку фінансових послуг, оскільки тут реалізуються її національні інтереси, які ми розглядаємо як сукупність економічних пріоритетів розвитку країни. Також основою фінансового ринку є переплетення інтересів держави, суб‘єктів господарювання та домогосподарств. З метою уникнути різних суперечностей, а також забезпечити ефективність відносин між ними, а відтак і стабільність фінансового ринку і фінансової системи країни в цілому, просто необхідна наявність певного регулювання, яке в повній мірі може забезпечити держава. Ще однією необхідністю державного регулювання фінансового ринку є те, що найбільша частка чистих заощаджень зосереджена в руках домогосподарств, а їм потрібна державна підтримка. Населення в основному не володіє достатнім обсягом знань у сфері фінансових відносин, тому виникає необхідність в захисті прав та інтересів інвесторів на фінансовому ринку, що може забезпечити лише держава.
Важливо відмітити, що держава з одного боку здійснює регулювання фінансового ринку, а, з іншого боку – це суб‘єкт економічних відносин, які відбуваються на фінансовому ринку, оскільки здійснює емісію державних цінних паперів, які продає на цьому ж ринку з метою мобілізації фінансових ресурсів.
Державне регулювання фінансового ринку в Україні здійснює декілька суб‘єктів. Зокрема, Національний банк України регулює грошовий ринок, який включає в себе валютний, кредитний та депозитний ринки. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює регулювання ринку капіталу, до якого відносимо ринок акцій, похідних фінансових інструментів та боргових цінних паперів. Ринки страхових та фінансових послуг регулює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг). Це такий вузький поділ регулюючих органів вітчизняного фінансового ринку. Більш ширший поділ включає також Міністерство фінансів, Рахункову палату, Фонд державного майна України, Державний комітет фінансового моніторингу України, які виконують ряд важливих завдань по регулюванню діяльності фінансового ринку України.
Фінансові ринки, які знаходяться на ранніх стадіях свого розвитку, найбільше потребують державного втручання. Такі ринки мають досить низький рівень ліквідності, вузький попит на цінні папери при відповідно високому рівні ризику. Також нові фінансові ринки концентрують значну частину свого капіталу у фінансовому центрі країни і їм притаманне вузьке коло посередників. Вони є малоефективними, з низьким рівнем захисту прав інвесторів, а також знаходяться під відчутним впливом політичної структури країни. Всі вищенаведені особливості функціонування фінансового ринку на ранніх стадіях свого розвитку потребують серйозного державного втручання.
З огляду на це, проаналізуємо стан державного регулювання фінансового ринку в Україні. Регулювання за суб‘єктом, в Україні змішане, оскільки функції державного управління покладено на НБУ, НКЦПФР, ДКРРФП та саморегулюванні організації. Відповідно об‘єктом регулювання є діяльність на ринку цінних паперів та похідних фінансових інструментів, а також на грошово-кредитному ринку. Рівень жорсткості регулювання – достатньо високий, оскільки жорстко розписані правила і процедури та контроль за їх дотриманням.
Отже, фінансовий ринок України функціонує з достатньо високим рівнем державного регулювання. Це цілком відповідає рівню його розвитку та стану фінансової системи країни на сучасному етапі. Дуже добре, що регулювання ринку здійснюють також і саморегулівні організації. Адже, для ефективного розвитку фінансового ринку важливо гармонійно поєднати державне і ринкове регулювання.
З метою підвищення ефективності функціонування вітчизняного фінансового ринку та його наближення до світових стандартів, необхідно чітко розмежувати завдання і функції державних регулюючих органів та саморегульованих організацій. Потрібне доопрацювання законодавчих актів, які регулюють фінансові ринки та стійка позиція державних органів. Координація зусиль всіх суб‘єктів фінансового ринку для досягнення загально вигідного результату – отримання максимальної вигоди від функціонування фінансового ринку в Україні.

Список використаних джерел:
1. В.П. Унинець-Ходаківська Роль державного регулювання на ринку фінансових послуг / Актуальні проблеми економіми. – 2009. №6 (96). – С. 238-247.
2. І.О. Школьник Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: Монографія. – Суми: ВВП «Мрія-1», 2008. – 348 с.
3. Ю.М. Сапачук Фінансовий ринок України: проблеми та перспективи / Актуальні проблеми економіки. – 2011. № 11 (125). – С. 219-225.

Вернуться назад