DataLife Engine > Сучасні тенденції державних фінансів 2013 > Добрянська О.М. Аналіз податкових надходжень до Державного бюджету України

Добрянська О.М. Аналіз податкових надходжень до Державного бюджету України


26-12-2013, 15:38. Разместил: Olena93
Добрянська О.М., ЛНУ ім. Івана Франка, Екф-44с

Одним із основних аспектів в процесі адміністрування податків є забезпечення своєчасного надходження податкових платежів до державного бюджету, що є базою розбудови економіки держави та гарантією соціального забезпечення населення.
Податкові надходження складають значну частину доходів бюджету та відіграють провідну роль у системі бюджетно-податкового регулювання у країнах з розвиненою та перехідною економікою. Саме за рахунок податків формуються фінансові ресурси, необхідні у подальшому для здійснення державою видатків, що зумовлює необхідність побудови ефективної податкової системи, яка б забезпечила необхідний, фіскальнодостатній рівень бюджетних доходів навіть в умовах економічно несприятливої ринкової кон’юнктури [2].
Від ступеня прогнозованості податкових надходжень, керованості процесу їх формування залежить, насамперед, фінансово-бюджетна збалансованість, ефективність бюджетної політики та її значимість у системі інструментів державного регулювання економіки [3].
Зазначимо, що від оптимальності процесів бюджетного формування залежить сталий соціально-економічний розвиток країни [4]. Питання аналізу й прогнозування податкових доходів бюджету держави, встановлення їх зв’язків з тенденціями та закономірностями розвитку соціально-економічної системи загалом, питання формування ефективної політики бюджетного управління на основі отриманих прогнозних даних і виявлених закономірностей, набувають особливої актуальності в умовах кризових ситуацій.
На обсяг податкових надходжень до бюджету впливають певні фактори, до яких відносять макроекономічні чинники:
– розмір ВВП. який створюється країною;
– структура платіжного балансу;
– рівень інфляції;
– рівень зайнятості населення;
– платоспроможність населення;
– нормативно-правове поле законодавчої бази.
Крім цього, на обсяг податкових надходжень до бюджету впливають і мікроекономічні чинники:
– вибір підприємствами виду свого оподаткування;
– наявність у підприємств податкових пільг;
– рівень прибутковості суб'єктів господарювання, розмір їх валового доходу;
– витрати на оплату праці в структурі собівартості продукції підприємства;
– середньооблікова чисельність працюючих;
– ефективність податкового менеджменту підприємств тощо.
Значний вплив на обсяги податкових надходжень до бюджету має група соціально-економічних факторів, яка визначає потужність податкового потенціалу, насамперед базу оподаткування і, відповідно, визначальний для нарахування податкових платежів.
Оскільки сучасна система оподаткування в Україні відображається великою кількістю податків, зборів та обов’язкових платежів податкового характеру, доцільно проаналізувати структуру податкових надходжень до Державного бюджету України за 2010 – 2012 рр., та визначити найбільш вагомі, аналіз яких є першочерговим завданням (див. табл.1).
Загальна сума доходів Державного бюджету України у 2012 році становила 346 054 млн. грн., що на 31 437 млн. грн. або на 9,99 % більше, ніж у 2011 році та на 43,8% більше, ніж у 2010 р. Державний бюджет у 2010 році виконано із дефіцитом у сумі 8 637 млн. грн., в 2011 році вже спостерігається тенденція профіциту обсягом у 1 185 тис. грн., а в 2012 році знову наявний дефіцит у розмірі 36 984 млн. грн.
Зважаючи на проведений аналіз, випливає, що у 2010 році загальний обсяг надходжень за рахунок податку на додану вартість до Державного бюджету становив 126 987 млн. грн., у 2011 він зріс на 45 213 млн. грн., а в 2012 р. порівняно з 2011 зріс на 7,01 %.
Питома вага податку на прибуток підприємств у 2010 році дорівнювала 16,6 % у сумі загальних доходів Державного бюджету України, в 2011 році становила 17,4 %, а в 2012 питома вага податку зменшилась порівняно з минулими роками і досягла рівня 15,9 % у структурі доходів бюджету.
Обсяги акцизного податку до Державного бюджету у 2010 році склали 27 621 млн. грн., у 2011 р. порівняно з 2010 р. збільшились на 19,5 %, в 2012 порівняно з 2011 збільшились на 12,6 % і становили 37 186 млн. грн.
Рентна плата також відіграє важливу роль під час формування доходів Державного бюджету. Їі обсяги у 2010 році склали 9 479 млн. грн., у 2011р. значно зросли і становили 16 822 млн. грн., в 2012 році обсяги надходжень рентної плати зменшились порівняно з 2011 р. на 3 420 млн. грн.
Питома вага ввізного мита у 2010 році становила 3,5 % у структурі доходів бюджету, в 2011 – 3,3 %, а в 2012 р. – 3,7 %.
Податок на доходи фізичних осіб становить не велику частку у структурі загальних доходів Державного бюджету України, але все ж таки має певний вплив при формуванні бюджету. У 2010 році обсяги податкових надходжень за рахунок цього податку становили 4 068 млн. грн., у 2011 – 6 159 млн. грн., а в 2012 – 7 026 млн. грн., тобто спостерігається тенденція до збільшення ролі цього податку в структурі доходів.
Таблиця 1
Структура податкових надходжень до Державного бюджету України за 2010 – 2012 рр.
Добрянська О.М. Аналіз податкових надходжень до Державного бюджету України

Джерело: Складено за даними офіційного сайту Рахункової палати України: http://www.ac-rada.gov.ua/

Відповідно до проведеного аналізу, можна стверджувати, що найбільші надходження у 2010 – 2012 рр. були отримані за рахунок таких податків: податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств, акцизний податок, рентна плата, ввізне мито та податок на доходи фізичних осіб, які і відіграють головну роль при формуванні державного бюджету.
Примітки:
1. Офіційний сайт Рахункової палати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/
2. Показники виконання бюджету за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.minfin.gov.ua/file/link/328305/file/DBU_ZBU.pdf
3. Свердан М.М. Державні фінанси: сучасні особливості механізму формування бюджетних доходів та фінансування видатків / М.М. Свердан // Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку : монографія; під ред. докт. екон. наук, проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Сочінський, 2012. – Ч.1. – С. 192–202.
4. Терещенко Л.О. Моделювання та прогнозування податкових надходжень на регіональному рівні: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.03.02 / Л.О. Терещенко; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2000. – 18с.

Вернуться назад