DataLife Engine > Сучасні тенденції державних фінансів 2014 > Пагута І.М. Теоретичні основи валютної політики держави

Пагута І.М. Теоретичні основи валютної політики держави


10-04-2014, 17:44. Разместил: galyna21
Пагута І.М.

студентка кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту - ЕкфМ-61з
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів - 2014 р

Теоретичні основи валютної політики держави

Посилення негативного впливу фінансової кризи на економічний розвиток країни супроводжувалося стрімким знеціненням української валюти, зростанням невизначеності суб'єктів ринку внаслідок політичних проти¬стоянь, відсутності скоординованої роботи всіх гілок влади, що лише стимулювало попит на іноземну валюту. Тому питання валютної політики на сьогодні є дуже актуальними.
Дослідження проблем валютної політики та розвитку валютних ринків привертають увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків. Серед вітчизняних можна виділити таких науковців: О.І. Береславська, С.Я. Боринець, А.С. Гальчинський, О.В. Дзюблюк, З.О. Луцишин, А.М. Мороз, Л.П. Петрашко, М.І. Савлук, А.С. Філіпенко та інші.
Економічні, політичні та культурні зв’язки між різними країнами опосередковуються рухом грошових коштів, пов’язаних з оплатою товарів і послуг, ввезенням і вивезенням капіталів. Цей рух коштів у міжнародних ф в цілому. Стратегічними завданнями валютної політики є:
1) забезпечення стійкого економічного зростання;
2) підтримання стабільного рівня цін (низького рівня інфляції);
3) сприяння високому рівню зайнятості в національному господарстві (низький рівень безробіття);
4) забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги (тобто рівноваги платіжного балансу країни) [1,с.60].
Незважаючи на те, що валютна політика є невід’ємною складовою макроекономічної політики держави загалом, вона має і цілий ряд своїх специфічних завдань, котрі визначають її роль саме у регулюванні валютної сфери економічних відносин. Такими специфічними завданнями валютної політики, зокрема, є:
- забезпечення стабільного функціонування внутрішнього валютного ринку країни і недопущення кризових та спекулятивних явищ;
- сприяння нормальній організації грошового обігу в країні для забезпечення товарообмінних операцій у зовнішньоекономічній сфері;
- створення адекватних правових умов організації валютних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання і припливу іноземних інвестицій;
- підтримання стабільного рівня обмінного курсу національної валюти на грошовому ринку й забезпечення належної купівельної спроможності національної грошової одиниці;
- оперативне регулювання сальдо платіжного балансу для своєчасного погашення зовнішньої заборгованості;
- лібералізація або обмеження можливостей суб’єктів господарювання у здійсненні валютних операцій залежно від загальних цілей економічної політики держави [2,с.50].
Організаційно-економічне забезпечення валютної політики в Україні діє на основі закону вартості й закону попиту та пропозиції і застосовується в умовах економічної стабільності, оскільки валютні відносини відчутно впливають на внутрішній економічний розвиток. В умовах кризових ситуацій посилюється державне валютне регулювання, тоді як ринку відводиться другорядна роль. Проблеми у фінансовій сфері України (великі зовнішні та внутрішні борги, відсутність валютних резервів та інвестицій) призвели до посилення державного регулювання.

Висновки . Досягнення цілей валютної політики забезпечується через законодавче регулювання валютних відносин (валютне регулювання) і контроль за виконанням установлених вимог, норм і правил (валютний контроль). Тому поняття валютної політики і валютного регулювання тісно між собою пов'язані. При широкому трактуванні валютної політики валютне регулювання і контроль є, по суті, її складовими. До складу валютної політики входить також міжнародне валютне співробітництво, у тому числі з міжнародними валютно-фінансовими організаціями.
Література
1. Дзюблюк О. Особливості реалізації валютної політики в Україні в
умовах світової фінансової кризи / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2010. – №10. – С. 55–64.
2. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства вумовах ринкового реформування економіки. / Дзюблюк О.В. – К.: Поліграф книга, 2000. –512 с.

Вернуться назад