DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2014 > Пагута І.М. Оцінка валютно-курсової політики НБУ

Пагута І.М. Оцінка валютно-курсової політики НБУ


10-04-2014, 17:54. Разместил: galyna21
Пагута І.М.

студентка кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту - ЕкфМ-61з
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів - 2014 р

Оцінка валютно-курсової політики НБУ

Постановка проблеми. Реалізація валютної політики в напрямку формування сприятливої динаміки обмінного курсу національної валюти, надає додатковий поштовх для прискорення економічного розвитку країни. Валютний курс є вагомим інструментом монетарної політики, що безпосередньо впливає на динаміку макроекономічних показників.
Дослідження проблем валютно-курсової політики НБУ та розвитку валютних ринків привертають увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків. Серед вітчизняних можна виділити таких науковці: О.І. Береславська, С.Я. Боринець, А.С. Гальчинський, О.В. Дзюблюк, З.О. Луцишин, А.М. Мороз, Л.П. Петрашко, М.І. Савлук, А.С. Філіпенко та інші.
Аналіз та напрями дослідження. У зв’язку з необхідністю реалізації політики, спрямованої на підтримку курсу національної валюти, в 1992 р. було розпочато роботу зі створення офіційного валютного резерву Національного банку України. На першому етапі формування його структура була такою: долар США – 40%, німецька марка – 20%, екю – 20%, інші валюти – 15%, золото – 5%. У подальшому, у зв’язку зі збільшенням обсягів валютних операцій та лібералізацією валютного ринку, ця структура періодично змінювалася.
Другий етап реалізації валютно-курсової політики (1994–1996 рр.) характеризується: зниженням частки кредитів, наданих Національним банком уряду; встановленням порядку коригування процентних ставок за кредитами, наданими комерційними банками суб’єктам господарювання; запровадженням обов’язкового резервування від коштів, які знаходяться на валютних депозитних рахунках; застосуванням державних цінних паперів, як інструмента фінансування дефіциту бюджету.
На третьому етапі (1997–1998 рр.) відбувалося призупинення економічного спаду та подальша лібералізація валютного ринку. Проте в цей період валютний ринок України зазнав значного тиску внаслідок залучення урядом України короткотермінового капіталу іноземних інвесторів для потреб фінансування дефіциту бюджету шляхом реалізації облігацій внутрішньої державної позики безпосередньо через міжбанківський ринок та
Використання валютного коридору, як одного з елементів управління ринком, дало можливість визначити чіткі орієнтири для учасників зовнішньоекономічної діяльності, а жорстка верхня межа стала важливим анти інфляційним фактором, що дало змогу попередити інфляційні очікування й ефективно стримувати темпи внутрішнього знецінення гривні. Система валютного коридору відіграла значну роль при проведенні грошово-кредитної політики в 1997–1998 рр. та в першому півріччі 1999 р.
А з 15.09.2004 до 04.11.2008 рр. – офіційний курс встановлювався на підставі котирування валюти на МВР та з урахуванням інформації про діючий офіційний курс НБУ і про проведені ним операції з купівлі-продажу інвалют 1-ї групи Класифікатора, а також відомостей про курсові та цінові зміни на світових фінансових та товарних ринках чи інших показників.
Особливістю валютного ринку України є значний рівень доларизації. Каталізатором цього процесу було прискорення темпів приросту наданих креди¬тів у іноземній валюті та їх домінування над позиками у гривні. Зазначене спосте¬рігалося, наприклад, із квітня 2006 року до жовтня 2008 р. [54.83].
Швидші темпи нарощення депозитів у іноземній валюті, порівня¬но із залученими ресурсами у гривні, утримувалися з листопада 2004 року до жовт¬ня 2005-го та з березня 2006 року до квітня 2007-го.
У 2008 року вищі темпи зростання переказних депозитів у іноземній валюті, по¬рівняно із залученими коштами у гривні, спостерігалися в останні місяці року. Зокрема, лише в листопаді і грудні збільшення даного показника становило 3,3 і 2,9 в. п. відповідно (по відношенню до попереднього року), що було найбільшим приростом із травня 2007-го. Однак на початку 2009 року намітилася незначна по¬зитивна тенденція: на початок травня частка переказних депозитів у іноземній ва¬люті знизилася порівняно із січневим показником на 2,3 в. п., тобто до 53,6 %. Втім, значення цього показника ще залишається на досить високому рівні.
Динаміка попиту на іноземну валюту та її пропозиції на міжбанківському валютному ринку України (далі - валютний ринок) у 2012 році формувалася в умовах сталого перевищення обсягів надходжень іноземної валюти від нерезидентів над переказами на їхню користь. Домінування валютного попиту над пропозицією, що спостерігалося протягом січня 2012 року на безготівковому сегменті валютного ринку, в лютому - березні відчутно зменшилося, змінившись у квітні - травні на чисту валютну пропозицію. Це надало Національному банку України можливість поповнювати міжнародні резерви.
Загальний обсяг чистого попиту на безготівкову іноземну валюту в 2012році становив 7,9млрд.дол.США (у 2011році-2,9млрд.дол.США0. Разом з тим середньоденний обсяг операцій з іноземною валютою підвищився на 59,1%завдяки збільшенню як валютного попиту на 60,1% так і пропозиції на 58,1%.[4]
Для недопущення різких курсових коливань гривні Національний банк України зберігав свою присутність на валютному ринку. Протягом 2012 року він здійснював інтервенції як із купівлі іноземної валюти, так і з її продажу. Однак їхнє загальне сальдо було від'ємним і становило 7.5 млрд. дол. США (в еквіваленті).
На готівковому сегменті валютного ринку в 2012 році середньоденний обсяг операцій із іноземною валютою зменшився на 20.0%. При цьому валютний попит із боку населення знизився на 21.0%, а пропозиція - на 18.1%. Подібні тенденції спостерігалися і у 2013 році.

Висновки. Через високий рівень потенційні ризики доларизації в Україні повною мірою проявилися з розгортанням світової фінансової кризи, зокрема зі зростан¬ням обсягу прострочених кредитів. Різке сповільнення темпів економічного роз¬витку було спричинене насамперед накопиченням значного кризового потенціалу в умовах високого рівня доларизації країни та експансивною кредитною політи¬кою фінансових установ. Приміром, збільшення обсягів кредитування в іноземній валюті, особливо населення, пов'язане не лише зі зростанням попиту на такі ре¬сурси, необгрунтованим підвищенням доходів населення, а й із низькою якістю оцінки фінансового стану позичальника, без урахування існуючих валютних ризи¬ків, які повною мірою проявилися в умовах знецінення національної валюти. До того ж накопиченню кризового потенціалу країни сприяла наявність диспропор¬ції між обсягами і термінами залучених депозитів і наданих банківськими устано¬вами кредитів.
Політична нестабільність в Україні на початку 2014 року привела до девальвації гривні. З 7 лютого НБУ прийняв до гнучкого курсоутворення валютному ринку. Тепер курс гривні щодо долара встановлюється на підставі середньозваженого курсу покупців і продавців поточного робочого дня на міжбанківському ринку.
Також НБУ з 7 лютого 2014 року ввів тимчасові обмеження щодо операції з рахунками клієнтів за їх дорученням і на купівлю валюти.

Літератури.
1.Нідзельська І. Вплив валютного регулювання на розвиток вітчизняної економіки / І. Нідзельська // Фінанси України.- 2010.-№2.- С.83-88.
2.Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки стійкості фінансової системи: Інформаційно-аналітичні матеріали / За редакцією д.е.н., проф. В.І. Міщенко, к.е.н., доц. О.І. Кірєєва і к.е.н. М.М. Шаповалової – Київ : Центр наукових досліджень НБУ, 2005. – 97с.
3.Половньов Ю.О. Досвід країн, які запровадили режим інфляційного
таргетування / Половньов Ю.О. // Інфляційне таргетування: основи запровадження та виконання умов: матеріали семінару. – К. – 2006.-25с.
4.Річний звіт НБУ в 2012р схвалений Постановою НБУ від 12.04.2013р №136.

Вернуться назад