DataLife Engine > Фінансова безпека 2014 > Білан І.О. Фінансові методи та інструменти захисту від ворожого поглинання

Білан І.О. Фінансові методи та інструменти захисту від ворожого поглинання


8-05-2014, 14:07. Разместил: Ірина Білан
Білан І.О.

студентка кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту - ЕкфМ-51с
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів - 2014 р.

Фінансові методи та інструменти захисту від ворожого поглинання

Термін «вороже поглинання» за своїм юридичним і економічним змістом є неоднозначним. Його, наприклад, не можна зводити до силового захоплення підприємства. Не можна розуміти під ворожим поглинанням встановлення певного корпоративного контролю методами, які не відповідають законодавству [4, 87]. Дуже часто механізми і технології здійснення ворожих поглинань не суперечать чинним правовим нормам.
Термін «вороже поглинання» є протилежним до поняття «дружнє поглинання» та зазвичай визначається як «встановлення над компанією повного контролю всупереч волі менеджменту та/або власників» [1, 10], тобто за фактичної протидії з боку корпорації, акції якого скуповуються. Тут критерієм розрізнення цих двох понять є наявність або відсутність волевиявлення корпорації-продавця (цілі) щодо передачі контролю над корпорацією. Важливо встановити, у чому саме полягає «ворожість» поведінки корпорації-покупця (поглинача). Це дасть змогу чітко відокремити вороже поглинання від дружнього та від рейдерства.
На практиці термін «вороже поглинання» частіше за все означає те, що менеджмент корпорації-продавця (цілі) не прийняв тендерну пропозицію з боку корпорації-покупця та активно протидіє їй. Серед основних факторів, які впливають на вірогідність відхилення тендерної пропозиції слід відилити: розмір корпорації-продавця (цілі); кількість простих голосуючих акцій корпорації-цілі, що знаходяться у власності корпорації-покупця ще до висунення тендерної пропозиції; обсяги компенсації топ-менеджменту корпорації-цілі. Серед факторів, які дозволяють зменшити вірогідність відхилення тендерної пропозиції виділяються, насамперед: зменшення розмірів корпорації-продавця (цілі); збільшення кількості простих голосуючих акцій корпорації-цілі, що знаходяться у власності корпорації-покупця, ще до висунення тендерної пропозиції; збільшення обсягу компенсацій топ-менеджменту корпорації-продавця (цілі).
Щодо рейдерства, то як правило, в літературі розрізняється «біле», «сіре», та «чорне» рейдерство [2, 131-132]. Хоча в Україні грань між «білим», «сірим» і «чорним» рейдерством розмита: рейдерські дії, які спочатку були «білими», часто вимагають для свого завершення «сірих» і «чорних» методів. Рейдери здійснюють захоплення, як правило, фінансово ослаблених корпорацій, тих, що «переживають» фінансові труднощі.
Виходячи із процесів, які відбуваються на ринку корпоративних злиттів і поглинань, можна зазначити, що рейдерство – це діяльність однієї корпорації з примусового поглинання іншої корпорації, шляхом купівлі акцій корпорації-продавця (цілі) з метою отримання її контролю над нею. Отже, скуповування акцій вже можна вважати рейдерством. В перекладі з англійської raid – напад, тому силове захоплення також підходить під це визначення.
Не дивлячись на цілий ряд обмежень (необхідність консолідації значних пакетів акцій, зафіксованої структури власності в корпораціях, значних ліквідних ресурсів), найбільший розвиток в Україні отримали саме ворожі поглинання і рейдерство. Останнім часом рейдерство в нашій країні набуло дійсно загрозливих масштабів. В Україні діють десятки спеціалізованих рейдерських груп, які складаються із досвідчених юристів та економістів. За деякими оцінками, обсяг ворожих поглинань може складати до 40% загального обсягу публічних угод корпоративних злиттів і поглинань. У процесі дослідження встановлено, що у пострадянських країнах має місце суттєве збагачення фінансових технологій здійснення ворожих поглинань і рейдерства порівняно із розвиненими країнами.
Головними ознаками рейдерства в Україні, на наш погляд, є незаконне заволодіння майном акціонерного товариства, використання прибутку в своїх інтересах, підтримка рейдерів органами місцевої влади тощо. Основною метою рейдерства часто стає земля, на якій знаходиться товариство, його активи та нерухомість, а вже потім – частка ринку та імідж. Такого процесу як рейдерство в корпоративному секторі економіки України не можна було уникнути, бо він виник як об’єктивна необхідність розвитку ринку корпоративних злиттів і поглинань, внаслідок прогалин в цивільному та корпоративному законодавстві [3, 43] .
Виділимо основні причини виникнення та існування рейдерства в економіці України: наявність економічних передумов до перерозподілу власності; недосконалість законодавства, в тому числі і корпоративного; відсутність спеціалізованого антирейдерського закону; недосконала судова система (зокрема, винесення рішень не за місцем знаходження відповідача тощо); високий рівень корумпованості влади; недоліки в структурі корпоративного управління; неправильне оформлення прав власності на активи; висока рентабельність незаконних захоплень; обіг акцій багатьох корпорацій поза організованим ринком (позабіржова торгівля); політична нестабільність, яка дає можливість здійснювати рейдерську діяльність практично без покарань; відсутність вичерпної інформації про всіх учасників фондового ринку, а також обліку платежів за угодами з корпоративними цінними паперами; помилки при укладанні установчих документів акціонерних товариств тощо.
Отже в Україні недружні поглинання широко здійснюються із застосуванням так званого механізму рейдерства як процесу встановлення контролю над акціонерним товариством шляхом вчинення незаконних дій або шляхом зловживання корпорацією-поглиначем своїми правами із метою завдання шкоди товариству-цілі, тобто отримання вигод, несумісних із вигодами, які, як правило, виникають із звичайного володіння акціями.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Ионцев М.Г. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, гринмейл / М. Г. Ионцев; 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2008. – 272 с.
2. Кирич Н.Б. Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство / Н.Б. Кирич, Б.М. Андрушків, Л.Я Малюта та ін. // Монографія – Тернопіль: Терно–граф, 2008. – 424 с.
3. Паламарчук Г. Особливості рейдерства в Україні та політика його подолання / Г. Паламарчук, Л. Венгер // Економіка України. – 2007. – № 9 (550). – С.38-45.
4. Противодействие недружественным поглощениям: [научно-практическое пособие] / Бут Н.Д., Викторов И.С., Звягинцев Д.А., Опенышев О.С. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. – 352 с.

Вернуться назад