DataLife Engine > Фінансова безпека 2014 > Козова І. Управління фінансовою безпекою страхових компаній

Козова І. Управління фінансовою безпекою страхових компаній


12-05-2014, 15:47. Разместил: kIren
Управління фінансовою безпекою страхових компаній

Фінансова безпека страховика - це здатність виконувати взяті зобов'язання за договорами страхування за умови дії несприятливих чинників, а також зміни в економічній кон'юнктурі.
В діяльності страхових компаній вона займає важливе місце, економічною передумовою якої є наявність співвідношення між величиною страхових зобов’язань компанії та розміром коштів, які є в її розпорядженні. Коли сукупна величина страхових резервів та власних коштів страховика дорівнює його зобов’язанням або перевищує їх, то страховик може виконати свої зобов’язання. В такому випадку він є надійним та платоспроможним партнером для своїх контрагентів, кредиторів, клієнтів. Коли ж розмір власних коштів та страхових резервів менший за величину зобов’язань, то страховик задовольнити вимоги страхувальників не зможе. Така ситуація критична як для страховика, так і для страхувальника, оскільки першому загрожує ймовірність банкрутства, а другому – недоотримання (або неотримання) належної йому страхової виплати [1]. Це зумовлює необхідність вжиття відповідних заходів, спрямованих на досягнення і утримання на належному рівні показників, які визначають фінансову надійність страхової компанії.
Фінансова надійність забезпечується завдяки таким чинникам, як [2, 3]:
1. Розмір власних коштів. Існують законодавчо визначені вимоги до власних коштів страховика, які мають бути сформовані за рахунок вкладів засновників і прибутку. Порядок формування статутного капіталу регулюється чинним законодавством та установчими документами. Зокрема, Закон України «Про страхування» (редакції 2001 р.) встановлює мінімальний розмір статутного капіталу: ті страхові компанії, які планують здійснювати страхування життя, повинні сформувати статутний капітал не менший суми, еквівалентної 1,5млн євро; страховик, що планує займатись ризиковим страхуванням, – не менший суми, еквівалентної 1млн євро. Дозволяється формування статутного капіталу цінними паперами, що випускаються державою, але не більше 25% загального розміру статутного капіталу [4].
2. Правильно розраховані тарифні ставки. Коли визначається ціна за страхову послугу, насамперед, враховується реальна ціна ризику. Крім того, необхідно враховувати величину, однорідність та стабільність страхових операцій. На підставі цих характеристик, сформованого страхового портфеля, а також статистичних даних про настання страхових подій за кілька років і розраховується тарифна ставка.
3. Збалансований страховий портфель. Страховий портфель страховика повинен бути сформований з врахуванням ступеня ризикованості окремих видів страхування. Якщо надходження формуватимуться за рахунок видів страхування, рівень виплат за якими перевищує 50%, то діяльність такого страховика буде короткостроковою, оскільки він буде не в змозі виконувати свої зобов’язання за страховими договорами.
4. Достатність страхових резервів. Величина страхових резервів повинна бути адекватною сумі взятих страховиком на себе зобов’язань. Виконання страхових зобов’язань забезпечується достатнім розміром страхових резервів (при їх формуванні враховується вид страхування, термін дії договору, рівномірність розподілу ризику), а також правильно визначеною основою для страхової премії.
5. Розміщення страхових резервів. Страховик протягом часу дії договору страхування тимчасово розпоряджається коштами страхувальника, які акумульовані в страхові резерви. Про стабільне розміщення тимчасово вільних коштів і отримання від них доходів свідчать такі показники: безпечність вкладень активів; прибутковість активів страховика; ліквідність активів страховиків, диверсифікованість.
Для прикладу, структура розміщення страхового резерва АТ СК "Оранта-Життя" станом на 30.09.2012 р.:
Структура разміщення страхового резерва АТ "СК "Оранта-Життя" станом на 30.09.2012 р.:

Розміщення : Тис. грн %

Кошти на поточних рахунках 1690,00 10,3

Банківські вклади (депозити) 4255,30 25,9

Акції 4479,00 27,3

Облігації
(цінні папери, емітовані державою) 6000,00 36,5

Станом на 01.01.2013 р.:

Розміщення : Тис. грн %

Кошти на поточних рахунках 1900,00 11,5

Банківські вклади (депозити) 4400,60 26,6

Акції 4233,00 25,6

Облігації
(цінні папери, емітовані державою)6000,00 36,3

6. Перестрахування. З метою захисту виконання зобов’язань страховика перед страхувальниками Законом України «Про страхування» передбачається в обов’язковому порядку укладання угоди перестрахування в разі, коли страхова сума за окремим об’єктом страхування перевищує 10% суми сплаченого статутного фонду і сформованих страхових резервів [2].
Застосовуючи перестрахування, страхові компанії зменшують розмір технічного ризику, тобто імовірності відхилення фактичного рівня сукупних страхових виплат від рівня, що прогнозується страховиком. Перестраховик бере на себе частину ризиків страховика, зменшуючи його відповідальність і тим самим перетворюючи непередбачені, перемінні витрати в постійні.
Крім того, процес перестрахування дає страхувальнику впевненість у своєчасному відшкодування збитків, оскільки страховик, який перестраховує прийняті на себе ризики, створює додаткові гарантії своєї фінансової стійкості.
Ефективний розвиток страхового ринку України неможливий без залучення до cпівробітництва страховиків-нерезидентів. Серед країн перестрахування ризиків у нерезидентів найбільшу питому вагу займають Велика Британія (34,5%), Російська Федерація – 20,3%, Німеччина – 16,1%, США – 7,9%, Австрія – 7,6%; частки інших країн становлять менше 5% [2].
Починаючи з 1 січня 2004 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків – нерезидентів» № 1640, яка передбачає, що рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів повинен відповідати одній з таких вимог:
1). Платоспроможність страховиків та перестраховиків-нерезидентів відповідає рівню, не нижчому від високої надійності, за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:
1. «A.M.Best» (США) – «B+»;
2.»Moody's Investors Service» (США) – «Ваа»;
3.»Standard & Poor's» (США) – «ВВВ»;
4. «Fitch Ratings» (Великобританія) – «ВВВ»;
2). Страховик та перестраховик-нерезидент є синдикатом або авторизованим брокером міжнародного страхового об’єднання «Ллойдс» (Lloyd’s) [4].
В Україні на сьогодні функціонує 407 страхових компаній. Але, незважаючи на таку велику кількість страховиків, сама сфера страхування в Україні нині проходить лише період становлення й розвитку, в процесі якого змінюється й система забезпечення безпеки діяльності страхових компаній.
Отже, важливим завданням для страхових компаній в рамках забезпечення фінансової бепеки та надійності є формування збалансованих страхових портфелів, а проблемою вітчизняного страхового ринку є те, що більшість страхових компаній відшкодовує витрати за рахунок нових страхових премій, не приділяючи значну увагу страховим резервам. Саме тому, на відповідну увагу заслуговує питання ефективного розміщення коштів страховиків, представлених у формі страхових резервів. Страхові компанії повинні сформувати інвестиційний портфель таким чином, щоб вчасно і в повному обсязі виконувати взяті зобов’язання перед страхувальниками, внаслідок чого наглядові органи могли б чітко регламентувати напрями розміщення активів і частку, яку має займати кожен вид активу в загальному інвестиційному портфелі страхової компанії.

Список літератури:
1. Баранов А. Збалансованість страхового портфеля та його вплив на фінансову надійність страховика [Електронний ресурс] // Ринок цінних паперів України. – 2006. – № 9 –10. – Режим доступу до журналу : http://www.securities.org.ua/securities_journal/
2. Шумелда Я. П. Страхування : [навч. посібник] / Ярослав Павлович Шумелда. – [2-е, вид., розширене]. – К. : Міжнародна агенція “Бізон”, 2007. – 384 с.
3. Про внесення змін до Закону України “Про страхування” : закон України // Україна - business. – 2001. – 6 –13 листопада. – № 44.
4. Про затвердження вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів : постанова : [прийнято Кабінетом Міністрів України 03.12.2004 р. № 2885]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

Вернуться назад