DataLife Engine > Фінанси підприємств 2014 > Дзюрій О.І. Напрями оптимізації грошових потоків в системі фінансового управління підприємством

Дзюрій О.І. Напрями оптимізації грошових потоків в системі фінансового управління підприємством


24-12-2014, 16:59. Разместил: Олена Дзюрій
Напрями оптимізації грошових потоків в системі фінансового управління підприємством


У сучасних умовах розвитку економіки України управління грошовими потоками суб’єктів господарювання – важлива складова фінансового планування.
Загалом, грошовий потік – це сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів у ході фінансово-господарської діяльності [1, c.469].
Одним з головних завдань управління рухом грошових коштів є забезпечення збалансованості їхніх потоків, що надає можливість підтримувати достатній рівень платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.
Потреба в створенні ефективної системи управління грошовими потоками підприємства величезна, оскільки вона забезпечує підприємство достатньою кількість фінансових ресурсів.
Під управлінням грошовими потоками розуміють відповідну організацію руху грошових коштів у просторі та часі [2, с.184].
У свою чергу, певний набір методів та форм, що використовуються для організації руху грошових коштів підприємства, визначають як «модель управління грошовими потоками».
Разом з тим у процес управління грошовими потоками підприємства спрямовано на:
 забезпечення своєчасних розрахунків із кредиторами, інвесторами та робітниками;
 забезпечення стабільності виробничого процесу;
 варіювання за необхідності обсягів виробництва;
 сприяння прискоренню обігу грошових коштів тощо.
Найважливішою передумовою оптимізації грошових потоків є вивчення чинників, які впливають на їхній обсяги та характер формування у часі. Чинники прийнято поділяти на зовнішні та внутрішні (див. рис.1).
Ефективна система управління грошовими потоками повинна охоплювати такі
елементи: фінансовий, стратегічний аналіз; контроль; планування та прогнозування [3].

Дзюрій О.І. Напрями оптимізації грошових потоків в системі фінансового управління підприємством

Кожен із чинників може визначати обсяги та характер формування грошових потоків у часі. З’ясування й оцінка такого впливу вимагають значних зусиль і професіоналізму менеджерів, однак є невід’ємною складовою їх роботи.
Оптимізація грошових потоків – це процес вибору найкращих форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності [4].
Виділяють три групи методів оптимізації грошових потоків [5]:
1) методи оптимізації за обсягами: залучення стратегічних інвесторів з метою збільшення обсягу власного капіталу, проведення додаткової емісії акцій, залучення пільгових кредитів, продаж частини фінансових інвестиційних інструментів та здавання в оренду обладнання, будівель, які не використовують;
2) методи оптимізації в часі: розроблення графіків податкових платежів, закупівлі сировини, матеріалів та врівноваження їх з термінами реалізації продукції, встановлення порядку проведення розрахункових операцій;
3) методи максимізації чистого грошового потоку: підвищення ефективності використання ресурсів та прискорення фінансового циклу підприємства.
На результати господарської діяльності підприємства негативний вплив роблять дефіцитний і надлишковий грошові потоки [6].
Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку виявляються у зниженні ліквідності і рівня платоспроможності підприємства, зростанні протермінової кредиторської заборгованості постачальникам сировини і матеріалів, підвищення частки протермінової заборгованості за отриманими фінансовими кредитами, затримки виплати заробітної, зростанні тривалості фінансового циклу, а в підсумковому рахунку – в зниженні рентабельності власного капіталу та активів підприємства.
Негативні наслідки надлишкового грошового потоку виявляються у втраті реальної вартості тимчасово вільних грошових коштів від інфляції, втрати потенційного доходу від невикористаної частини грошових активів у сфері короткострокового їх інвестування, що негативно позначається на рівні рентабельності активів і власного капіталу підприємства.
Можна визначити такі методи оптимізації дефіцитного грошового потоку:
− покращити управління дебіторською і кредиторською заборгованістю;
− відкласти або призупинити інвестиції в основні засоби;
− розглянути можливість надання знижок покупцям у разі передоплати;
− збільшити ціни на свою продукцію;
− знизити обсяги продажів у кредит;
− отримати кращі умови кредитування у постачальників;
− проаналізувати можливості залучення кредитів для покриття дефіциту;
− розглянути можливість застосування разових заходів залучення грошових коштів на підприємство.
Методи оптимізації надлишкового грошового потоку підприємства пов'язані із забезпеченням зростання його інвестиційної активності. У системі цих методів можуть бути використані:
• збільшення обсягу розширеного відтворення операційних активів;
• прискорення періоду розроблення реальних інвестиційних проектів та початку їх реалізації;
• проведення регіональної диверсифікації операційної діяльності підприємства;
• активне формування портфеля фінансових інвестицій;
• дострокове погашення довгострокових фінансових кредитів.
У системі оптимізації грошових потоків підприємства важливе місце належить їхній збалансованості в часі. Це пов'язано з тим, що незбалансованість позитивного і негативного грошових потоків у часі створює для підприємства низку фінансових проблем. Результатом такої незбалансованості є низька ліквідність цього потоку (а відповідно і низький рівень абсолютної платоспроможності підприємства). При досить високій тривалості таких періодів для підприємства виникає серйозна загроза банкрутства.
Заключним етапом оптимізації є забезпечення умов максимізації чистого грошового потоку підприємства. Зростання чистого грошового потоку забезпечує підвищення темпів економічного розвитку підприємства на принципах самофінансування, знижує залежність цього розвитку від зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів, забезпечує приріст ринкової вартості підприємства.
Підвищення суми чистого грошового потоку підприємства може бути забезпечене за допомогою реалізації таких заходів [7]:
• зниження суми постійних витрат;
• зниження рівня змінних витрат;
• проведення ефективної податкової політики, що забезпечує зниження рівня податкового навантаження;
• формування ефективної цінової політики, що забезпечує підвищення рівня прибутковості операційної діяльності;
• впровадження прискореної амортизації основних засобів;
• продажу зайвих основних засобів і нематеріальних активів.
Результати оптимізації грошових потоків підприємства отримують своє відображення в системі планів формування і використання грошових коштів у майбутньому періоді.
Грошові потоки обслуговують проведення господарської діяльності підприємства майже в усіх її аспектах. Грошовий потік можна умовно представити як систему «фінансового кровообігу» підприємства.
Отже, ефективно організовані грошові потоки підприємства дають змогу забезпечити стабільний фінансовий стан підприємства, забезпечують фінансову рівновагу підприємства, виступають важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства, дозволяють зменшити потребу підприємства у залученому капіталі та забезпечити раціональне та економне використання власних фінансових ресурсів. Ефективне управління грошовими потоками сприяє отриманню додаткового прибутку, здійснюючи обґрунтоване використання тимчасово вільних залишків грошових коштів, що спричиняє зниження ризику неплатоспроможності підприємства.

Список використаних джерел:
1. Бланк І. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / І. О. Бланк. – К. : Ельга, 2008. - 724 с.
2. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / за заг. ред. В.М. Бороноса. – Суми: Вид-во СумДУ, 2012. – 539 с.
3. Шубіна С.В. Авакян М. Ю. Напрямки управління грошовими потоками підприємства: теоретичні аспекти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/download/29679/26549
4. Фінансове планування і управління на підприємствах: Навч. посібник / Г.А. Семенов, В.З. Бугай, А.Г. Семенов, А.В. Бугай - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 432 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Semenov_HA/Finansove_planuvannia_i_upravlinnia_na_pidpryiemstvakh.pdf
5. Керанчук Л.С. Оптимізації грошових потоків підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/keranchuk-ls-rudenko-vv-metodi-optimizatsiyi-groshovih-potokiv-pidpriemstva/
6. Бланк І.O. Управління використанням капіталу : навч. посібник / К: Ніка-Центр, 2000. – 512c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/books/157.html
7. Момот Т.В., Безугла В.О., Тараруєв Ю.О., Кадничанський М.В., Чалий І.Г. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Момот Т. В. – К.: Цент учбової літератури, 2011. - 712 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua

Вернуться назад