DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2014 > Климків М.Ю. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку України

Климків М.Ю. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку України


26-12-2014, 00:07. Разместил: Климків М.Ю.
Климків М.Ю.
ЛНУ ім. І.Франка
Екф-43с

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Фінансовий ринок є одним з найважливіших сегментів національної системи ринкового господарства, який перетворює заощадження на інвестиції та перерозподіляє фінансові ресурси між секторами національної економіки.
Становлення надійного, ліквідного, ефективного та прозорого фондового ринку, який забезпечить цивілізований рівень інвестиційного процесу і практичні успіхи ринкових реформ, відповідає національним інтересам України та сприятиме зміцненню її економічного суверенітету.
Впродовж останніх років в Україні досягнуто значного поступу в розвитку фінансового ринку (сформовано правові, економічні та організаційні основи) , ще не скоро його можна буде віднести до ринку, який реально і ефективно функціонує на загальноприйнятних в світі цивілізованих, зрозумілих для інвестора засадах. Він далекий від міжнародних стандартів, не відповідає запитам економіки країни і йому ще не притаманні прозорість, відкритість і доступність, упорядкованість та конкурентність. Ці проблеми обумовлюють необхідність теоретичного аналізу і узагальнення специфічного досвіду становлення і функціонування фінансового ринку в Україні, визначення перспектив його подальшого розвитку та відповідності його стану національним інтересам держави.
Розвиток ефективно діючого фінансового ринку, здатного мобілізовувати та перерозподіляти інвестиційні ресурси, є найважливішим завданнями регулювання національної економіки.
Важливою передумовою економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки є розвиток фондового ринку, який не лише визначає ефективність фінансової системи, мобілізацію та перерозподіл фінансових ресурсів, але й виступає потужним стимулятором інноваційного розвитку економіки. З огляду на це, державне регулювання фінансового ринку є невід’ємною частиною фінансового механізму вітчизняної економіки.
Сьогодні, фондовий ринок України недостатньою мірою забезпечує виконання свого основного завдання, яке полягає в широкому залученні фінансових ресурсів для інвестування в інноваційні та довгострокові економічні проекти.
Існує значна кількість несприятливих факторів на шляху розвитку нашої держави (таких як показники інфляції, політична нестабільність, тощо) але це не зупиняє ріст фондового ринку України, про що говорять показники обсягу випуску і обороту цінних паперів. Експерти оцінюють фондовий ринок як перспективний, хоча він, порівняно із фондовими ринками розвинутих країн світу, знаходиться на початковому етапі розвитку та оцінюється як недостатньо активний. Проте останніми роками спостерігається тенденція доволі швидкого розвитку фондового ринку. Ріст на західних майданчиках починає «розігрівати» також і ринки, що розвиваються, такі як Україна.
Сьогодні, фондовий ринок України недостатньою мірою забезпечує виконання свого основного завдання, яке полягає в широкому залученні фінансових ресурсів для інвестування в інноваційні та довгострокові економічні проекти.
Існує значна кількість несприятливих факторів на шляху розвитку нашої держави (таких як показники інфляції, політична нестабільність, тощо) але це не зупиняє ріст фондового ринку України, про що говорять показники обсягу випуску і обороту цінних паперів. Експерти оцінюють фондовий ринок як перспективний, хоча він, порівняно із фондовими ринками розвинутих країн світу, знаходиться на початковому етапі розвитку та оцінюється як недостатньо активний. Проте останніми роками спостерігається тенденція доволі швидкого розвитку фондового ринку. Ріст на західних майданчиках починає «розігрівати» також і ринки, що розвиваються, такі як Україна.
Обсяг зареєстрованих цінних паперів протягом січня-жовтня 2014 року збільшився майже вдвічі й склав 186,26 млрд. грн. (без урахування АР Крим і м. Севастополя), включаючи акції, облігації, цінні папери ІСІ (інститутів спільного інвестування), опціонні сертифікати та облігації внутрішньої місцевої позики.
Протягом січня-жовтня 2014 року Комісією зареєстровано 126 випусків акцій на суму 119,43 млрд. грн. (без урахування АР Крим та м. Севастополя), що майже в 3,5 раза більше у порівнянні з аналогічним показником 2013 року. Щодо обсягу емісій облігацій підприємств, то він досяг позначки у 34,54 млрд. грн. (також без урахування АР Крим та м. Севастополя), збільшившись на третину в порівнянні з таким самим періодом попереднього року.

Причинами повільного розвитку бірж в Україні є відсутність розробленої концепції та стратегії розвитку фінансового і фондового ринків, цілісної політики держави щодо розвитку біржового ринку, неефективність механізму державного регулювання взаємовідносин фінансових, виробничих і комерційних структур, прогалини в податковому законодавстві, висока частка тіньового ринку, відсутність вертикальної структурованості біржового ринку, низький рівень стандартизації біржових контрактів, брак ефективного механізму біржового клірингу, обмежені фінансові можливості для укладання прозорих біржових контрактів, відсутність інформаційно-консультативних і навчальних програм з теорії та практики біржової діяльності, в результаті чого також і брак знань та досвіду цієї діяльності у суб’єктів господарювання.
Стан фінансового ринку значною мірою впливає на ефективність та платоспроможність фінансової системи, мобілізацію й перерозподіл фінансових ресурсів.
Отже, удосконалення системи регулювання фінансового ринку в Україні потребує:
• визначення пріоритетів державної політики на фінансовому ринку та розроблення заходів щодо його дальшого розвитку;
• забезпечення єдиного підходу до регулювання діяльності на фінансовому ринку як банківських, так і небанківських фінансових установ;
• розширення повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо регулювання діяльності небанківських фінансових установ;
• оптимізації державного регулювання фінансового ринку та розвитку саморегулювання, посилення контролю за дотриманням учасниками фондового ринку регулятивних вимог;
• поступової передачі саморегулівним організаціям частини повноважень щодо передліцензійної роботи, проведення моніторингу діяльності своїх членів, перепідготовки та попередньої сертифікації фахівців;
• підвищення вимог до ліцензування професійних учасників фінансового ринку;
• розроблення програм оперативних дій щодо регулювання фінансового ринку в разі фінансової кризи; запровадження ефективної системи обміну інформацією між державними органами, що здійснюють регулювання і контроль на фінансовому ринку;
• створення єдиної бази даних про акціонерні товариства.
Отож, тільки належний контроль може посприяти і допомогти в досягненні основної мети – створити цілісний, високоліквідний і ефективний фінансовий ринок в Україні, який в необхідній мірі регулюватиметься державою і буде здатний інтегруватись у світові фінансові ринки.
Список використаних джерел
1. Бірюк С. Державне регулювання ринку цінних паперів України в посткризовий період / Бірюк С. // Фінансовий ринок України. – 2009. – № 10. – С. 14–15
2. Програма розвитку фондового ринку України на 2011-2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.ssmsc.gov.ua
3. http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics
4. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article

Вернуться назад