DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 > Малко С.О. Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні

Малко С.О. Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні


10-04-2015, 22:43. Разместил: Малко Софія
Малко С.О., 2015
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні

В умовах перманентної нестабільності у політичному та економічному житті країни, недосконалості законодавства, розгортання та поглиблення фінансової кризи особливої актуальності набуває розвиток і поширення фінансових установ із соціальною складовою, які здатні нівелювати або зменшити вплив знецінення на заощадження громадян, забезпечити доступними фінансовими ресурсами населення та мале підприємництво. Такі ознаки притаманні кредитним спілкам, оскільки саме вони засновані на кооперативних засадах, що забезпечує незалежність таких формувань, доступність до грошових ресурсів та створює напрямок використання надлишкових коштів членами такої спілки. Проблеми функціонування та перспективи розвитку неприбуткових кооперативних об’єднань набувають особливого значення ще й через зниження платоспроможності й довіри до банків через кризу у банківському секторі економіки, що зумовлює потребу у існуванні та поширенні стабільних формувань, де їх члени можуть довіряти один одному.
Кредитна спілка - неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки [3].
Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року кредитну спілку віднесено до кредитних установ - фінансових установ, які відповідно до закону мають право за рахунок залучених коштів надавати кредити на власний ризик.
Станом на 30.09.2014 у Державному реєстрі фінансових установ налічувалось 711 кредитних установ, у тому числі 589 кредитних спілок, що становить більш ніж 82% і свідчить про значне поширення і розгортання діяльності саме даного типу кредитних установ.
Щодо кількості членів кредитних спілок, яка наочно зображена на рис. 1, то станом на 30.09.2014 вона становила 910,6 тис. осіб, що на 68,1 тис. осіб (7,0%) менше, ніж за відповідний період 2013 року. Також відбулося зменшення і в структурі членів кредитних спілок. Так, зменшилися частки членів кредитних спілок, які мають діючі кредитні договори, з 232,5 тис. осіб до 214,5 тис. осіб та членів кредитних спілок, які мають діючі депозитні договори, з 45,5 тис. осіб до 35,8 тис. осіб. Негативна динаміка кількості членів даних кооперативних об’єднань пояснюється в основному кризовими економічними умовами, адже будь-який ринок реагує на зміни у зовнішньому середовищі. Пік діяльності кредитної кооперації в Україні настав у 2008 році. На 1 жовтня 2014 року загальні активи 819 кредитних спілок сягнули 6,3 мільярда гривень, а кількість їх членів – 2,7 мільйона осіб [2].

Малко С.О. Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні

Рис.1 Динаміка кількості членів кредитних спілок [2]

Крім того, відбулося зменшення частки інших осіб, які не користуються послугами кредитних спілок, але залишаються їх членами, з 700,7 тис. осіб до 660,3 тис. осіб.
Система кредитних спілок станом на 30.09.2014 порівняно з аналогічною датою 2013 року демонструє деяке збільшення капіталу та зменшення активів. Загальний обсяг активів кредитних спілок станом на 30.09.2014 становив 2 598,8 млн. грн. і зменшився на 208,3 млн. грн., або на 7,4% порівняно з відповідною датою минулого року (станом на 30.09.2013 – 2 807,2 млн. грн.).
Загальний обсяг капіталу станом на 30.09.2014 становить 1 271,5 млн. грн. та порівняно з 30.09.2013 збільшився на 102,3 млн. грн., або на 8,8%.
Загальний капітал сформовано на:
• 54,8% (697,1 млн. грн.) за рахунок пайових внесків членів кредитних спілок;
• 36,0% (458,1 млн. грн.) за рахунок резервного капіталу;
• 4,3% (54,8 млн. грн.) за рахунок додаткового капіталу;
• 4,8% (61,5 млн. грн.) за рахунок нерозподіленого доходу [2].
На рис. 2 зображено динаміку кредитування та залучення внесків членів кредитних спілок.
Обсяг кредитного портфеля спілок перевищує обсяг залучених депозитних внесків (вкладів) майже у 2 рази. Станом на 30.09.2014 кредити, надані членам кредитних спілок, становили 2 321,7 млн. грн. та порівняно з відповідним періодом 2013 року зменшилися на 11,4% (300,0 млн. грн.). Середній розмір одного кредиту станом на 30.09.2014 становив 10,8 тис. грн. (на 30.09.2012 – 9,5 тис. грн., на 30.09.2013 – 11,3 тис. грн.). Станом на 30.09.2014 на депозитних рахунках членів кредитних спілок обліковувалось вкладів на загальну суму 1 102,6 млн. грн., що менше на 19,1% (260,7 млн. грн.), ніж за аналогічний період минулого року. Середня сума внесків на депозитні рахунки становила 30,8 тис. грн. (станом на 30.09.2012 – 28,5 тис. грн., станом на 30.09.2013 – 30,0 тис. грн.).

Малко С.О. Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Рис. 2. Динаміка кредитування та залучення внесків членів кредитних спілок [2]

Із загальної кількості кредитних спілок, які подали звітні дані за 9 місяців 2014 року, 408 кредитних спілок (96,2%) надали кредити членам спілки. У 233 кредитних спілок (57,1%) середній показник по наданих кредитах на одного позичальника менший 10,0 тис. грн. Питома вага активів таких кредитних спілок у загальному обсязі активів становить 49,1% (1 275,9 млн. грн.).
У четвертої частини кредитних спілок (117) показник середнього розміру кредиту на 1 позичальника від 10,0 до 30,0 тис. грн. Частка активів таких кредитних спілок у загальному обсязі активів становила 18,1% (469,7 млн. грн.) У шести кредитних спілках показник середнього розміру кредиту перевищували 500,0 тис. грн.
На рис. 3 зображено питому вагу прострочених кредитів у кредитному портфелі кредитних спілок. Станом на 30.09.2014 загальна сума заборгованості становила 455,8 млн. грн., що на 11,0 млн. грн. (2,5%) більше, ніж за відповідний період 2013 року. У структурі заборгованості з неповернутих і прострочених кредитів переважали неповернені кредити терміном понад 12 місяців, питома вага яких станом на 30.09.2014 становила 58,2% (265,1 млн. грн.) [2].

Малко С.О. Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Рис. 3. Питома вага прострочених кредитів у кредитному портфелі кредитних спілок [2]

Показник частки простроченої заборгованості у кредитному портфелі кредитних спілок станом на 30.09.2014 становив19,6%, що на 2,6 % більше, ніж станом на 30.09.2013.
Найбільший попит маюли споживчі кредити 59,1% від суми кредитів (1 374,1 млн. грн.). У складі споживчих кредитів кредити на придбання автотранспорту становили 3,3% (45,3 млн. грн.); на придбання аудіотехніки, відео та побутової техніки 3,1% (42,2 млн. грн.) та на інші потреби – 93,6% (1 286,7 млн. грн.).
Друге місце посідали кредити, надані на придбання, будівництво та ремонт нерухомого майна – 22,8% (530,2 млн. грн.). Найменшу частку в загальному обсязі виданих кредитів 2,2% (51,3 млн. грн.), як і в попередні періоди, мало кредитування ведення селянських та фермерських господарств.
Найбільш ризиковими були комерційні кредити (станом на 30.09.2014 середній кредит становив 32,4 тис. грн.). Простроченість понад три місяці мали 24,9% (50,4 млн. грн.) [2].

Малко С.О. Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Рис. 4. Структура кредитів за видами станом на 30.09.2014 (млн. грн.) [2]

У структурах кредитного та депозитного портфелів кредитних спілок значні частки припадали на кредити та депозити строком понад 12 місяців та строком від 3 до 12 місяців.
Станом на 30.09.2014 у кредитному портфелі найбільшу частку 59,0% (1 369,3 млн. грн.) становили кредити з терміном погашення понад 12 місяців. Також значну частку (39,0%) мали кредити з терміном погашення від 3 до 12 місяців. Частка кредитів з терміном погашення до 3 місяців у загальному кредитному портфелі становила 2,0% [2].
До основних проблем розвитку кредитних спілок можна віднести: недостатній для належного виконання їхніх зобов’язань перед членами рівень капіталізації; наявність тіньового сектору, велике число та порушення кооперативних принципів у діяльності значної кількості кредитних спілок; відсутність ефективного механізму захисту прав членів кредитних спілок, у тому числі системи гарантування вкладів; недостатній доступ до ресурсів дешевих та тривалого користування, неналежний сервісний супровід, низький рівень системної інтеграції кредитних спілок у режимі саморегулювання; існування значної кількості кредитних спілок, у своїй діяльності не дотримуються основних принципів міжнародного кооперативного руху й вимог щодо захисту прав їх членів; неврегульованість питань нагляду й контролю за діяльністю кредитних спілок [4].
В цих умовах потрібні нові наукові розробки та напрацювання, а також рекомендації щодо вдосконалення регулювання фінансової діяльності кредитних спілок так, щоб зменшити відповідні ризики та підвищити їх фінансову спроможність.
До перспектив розвитку кредитних спілок можна віднести: кредитні спілки, акумулюючи частину ВВП, мають можливість перетворювати її на суттєвий інвестиційний ресурс, не обхідний для забезпечення економічного розвитку загалом; діяльність кредитних спілок передусім спрямована на задоволення фінансових потреб малих та середніх підприємств у різних галузях економіки, частка яких у сукупному ВВП у провідних країнах світу (наприклад, США, Велика Британія) – до 70%; демократизм в управлінні «один член – один голос»; обслуговування тільки своїх клієнтів за принципом відшкодування витрат (принцип неприбутковості); праця не для прибутку, а для добробуту населення; можуть створюватися спеціалізовані фонди для здійснення різноманітних гуманітарних програм, які вона супроводжує не тільки фінансово, а й організаційно; зарубіжна технологічна допомога розвитку та справжня кооперативна власність; наявність системи модельних змодельованих кредитних спілок [4].
Саме тому, здійснений аналіз свідчить про те, що на сьогодні в Україні кредитні спілки, унаслідок системних та інституційних обмежень, не спроможні ефективно реалізувати свій потенціал, віддаючи перевагу споживчому кредитуванню, а не шукаючи можливостей фінансування проектів реструктуризації економіки України, у тому числі й через фінансування довгострокових проектів.

1. Дадашев Б. А. Перспективи розвитку кредитної кооперації в Україні / Б. А. Дадашев, О. І. Гриценко, Л. В. Єременко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 24. – С. 30-40.
2. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.
3. Закон України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 р., № 290 – ІІІ. [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://www.ukrcu.kiev.ua
4. Ксьондз С.М. Особливості розвитку кредитних спілок в Україні: проблеми та перспективи / Ксьондз С.М., Барабаш А.О. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nauka.zinet.info/13/barabash.php
5. Панкратова О. М. Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні / О. М. Панкратова, О. С. Музалевський // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2014. – № 34. – С. 103-109.

Вернуться назад