DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 > Манюк Г.І. Характеристика коносамента

Манюк Г.І. Характеристика коносамента


17-12-2015, 20:38. Разместил: манюк
ЛНУ імені Івана Франка , Екф-41с

Характеристика коносамента

Важливу роль у міжнародній торгівлі відіграють товаророзпорядчі цінні папери. До них належать: коносамент, просте складське свідоцтво, подвійне складське свідоцтво.
Коносамент посідає вагоме місце серед «міжнародних» цінних паперів. Це товаророзпорядчий документ, який видається морським перевізником вантажу його відправнику. Він засвідчує прийняття вантажу до перевезення і містить зобов’язання доставити вантаж до пункту призначення і передати його одержувачу.
Коносамент як договір морського перевезення вантажу є самостійним видом господарського договору, що використовується у сфері торговельного мореплавства. Його специфіка полягає в особливостях складу та обсягу прав, що ним посвідчуються. Він є підтвердженням прав держателя цього документа на отримання вантажу в місці призначення та прав перевізника на тимчасове володіння товаром протягом терміну перевезення [3, с. 109].
Потрібно зазначити, що видача коносамента не призводить до розщеплення класичної «тріади» права власності шляхом відокремлення права розпорядження майном. Особливістю цього цінного папера є нерозривний зв’язок між ним та відповідним майном, передати право власності на яке у часовий проміжок між моментом видачі перевізником коносамента та моментом отримання цього майна держателем коносамента інакше як шляхом передачі коносамента неможливо. Будь-яке обтяження товаророзпорядчого цінного папера (особливо правом застави), означатиме встановлення обтяження також і на товар, який є предметом коносамента[1, c. 108].
Коносамент виконує такі основні функції:
1) доказ прийняття вантажу на борт судна;
2) товаророзпорядчий документ, який дає власнику коносамента право доступу до товару, зазначеному в ньому;
3) він підтверджує укладення угоди про перевезення вантажу морським шляхом і покладає на перевізника обов’язок доставити вантаж до місця призначення та видати отримувачу.
У коносаментi зазначаються:
1. Назва судна;
2. Назва перевiзника;
3. Мiсце приймання або навантаження вантажу;
4. Назва вiдправника;
5. Мiсце призначення вантажу чи мiсце призначення (направлення) судна;
6. Назва одержувача вантажу;
7. Найменування вантажу, його маркування, кiлькiсть, а в певних випадках – відомості про зовнiшнiй вигляд, стан та особливi властивостi вантажу;
8. Фрахт, iншi належнi перевiзнику платежi або iншому документi, що фрахт було повнiстю сплачено;
9. Мiсце та час видачi коносамента;
10. Кiлькiсть складених примiрникiв коносамента;
11. Пiдпис капiтана чи iншого представника перевiзника [5].
Зазвичай коносамент - це надрукований бланк, в який на принтері вносяться вищевказані відомості. На звороті коносамента наведені умови договору морського перевезення. Великі компанії по морським перевезенням мають свої фірмові бланки. У більшості випадків друкуються три примірники з тією самою інформацією та датою. Якщо за одним екземпляром товари видані, то інші примірники коносаменту втрачають свою силу.
Коносаменти залежно від підстави здійснення морського перевезення вантажу поділяють на:
- чартерні;
- лінійні коносаменти [4].
А в залежності від умов перевезення на:
- бортові;
- небортові коносаменти [4].
Коносаменти також можна класифікувати в залежності від умов навантаження на: чисті коносаменти та коносаменти із застереженням щодо кількості, якості, міри і стану вантажу[4].
Залежно від умов передачі їх розділяють на:
- іменні;
- ордерні коносаменти;
- коносаменти на пред’явника.
Отже, тривале використання коносамента як цінного папера, який видається морським перевізником вантажу його відправнику, вказує про високу ефективність цього фінансового інструменту у міжнародній торгівлі.

ЛІТЕРАТУРА
1. Агарков М. М. Основы банковского права: Курс лекций; Учение о ценных бумагах: Науч. исслед. — М.: Издательство БЕК, 1994. — 349 с.
2. Виговський О. І. Питання уніфікації регулювання коносаментів у міжнародному приватному праві [Електронний ресурс] / О. Виговський // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 3. - С. 232-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2010_3_22.pdf
3. Виговський О. І. Проблемні аспекти міжнародного обігу коносаментів [Електронний ресурс] / О. І. Виговський // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 9. - С. 108-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bmju_2010_9_14.pdf
4. Клепікова О.В. Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / О.В. Клепікова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.
5. QD PROFESSIONAL профессионалам внешнеэкономической деятельности [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.qdpro.com.ua

Вернуться назад