DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 > Пукало І.В. Проблеми та перспективи ринку фінансових послуг в Україні

Пукало І.В. Проблеми та перспективи ринку фінансових послуг в Україні


31-03-2016, 01:15. Разместил: 0973028233
Пукало І. В.
ЕкфМ-51с
Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні

Становлення й розвиток ринку фінансових послуг є однією з передумов ефективного функціонування всіх сфер і ланок економіки України.
Сьогодні на ринку фінансових послуг склалася низка тенденцій і напрямів розвитку, що суттєво впливають на якість і специфіку послуг фінансових установ. До них, зокрема, можна віднести домінування банківського сектору над усіма іншими на фінансовому ринку. Крім того, спостерігається тенденція до універсалізації фінансових установ, що збільшує конкуренцію й вимагає шукати нові напрями розвитку власного бізнесу. Особливо актуальною стає взаємодія фінансових установ, зокрема банків та страхових компаній, як найактивніших учасників фінансового ринку, здатних реально впливати на нього.
Загальний рівень розвитку фінансового ринку в Україні залишається досить низьким, так у 2014 році перед фінансовою системою постали нові виклики. Внутрішні та зовнішні шоки, а також ескалація конфлікту на сході країни негативно вплинули на розвиток економіки, знизили довіру та розбалансували фінансові ринки на початку 2015 року. Економічна активність скоротилася. Як наслідок знецінення національної грошової одиниці та зростання адміністративних цін, інфляція споживчих цін у 2015 році прискорилася [1]. На сьогодні для економіки країни характерні високий рівень доларизації, готівкових розрахунків та процентних ставок. Також проблема українського ринку фінансових послуг полягає у відсутності в нього фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту з боку реального сектора економіки. Відповідно, вирішення цієї проблеми передбачає створення умов, які б давали змогу додатково залучити внутрішні фінансові ресурси, зокрема, заощадження населення та «тіньовий капітал» до інвестиційної діяльності, а також створити привабливі умови для іноземних інвесторів [2].
Вагомою проблемою у розвитку ринку фінансових послуг є непрозорість фондового сегменту, адже на сьогоднішній день більшість операцій з купівлі продажу цінних паперів (більше 90%) відбуваються поза біржами, оскільки за таких умов неможливо забезпечити потенційних учасників ринку цінних паперів необхідною інформацією, то порушуються умови чесної конкуренції. Слабкість фондового ринку виражається такими факторами: недостатня ліквідність фондового ринку; переважання державних цінних паперів; недостатня прозорість діяльності емітентів та професійних учасників ринку; нерозвиненість правової бази; низький технологічний рівень інфраструктури; недостатня обізнаність переважної частини населення з питань фондового ринку тощо.
Також до найбільш актуальних проблем розвитку ринку фінансових послуг належать:
1) нерозвиненість законодавчої бази, зокрема з питань захисту прав інвесторів та емітентів, що ускладнює залучення інвестицій і вихід наших інвесторів на зарубіжні ринки;
2) відсутність узгодженого законодавства та ефективних принципів регулювання і нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ, що є однією із серйозних проблем розвитку фінансового сектора вцілому;
3) недосконалість податкового законодавства;
4) обмеження валютного законодавства [3].
Для вирішення цих проблем і формування досконалого вітчизняного фінансового ринку, який згодом стане повноцінним учасником світової фінансової системи необхідно:
1. Удосконалити правову базу для усунення асиметричного розвитку серед представників фінансового посередництва з посиленням конкуренції, поміж яких створюватимуться передумови для подальшого розвитку ринку фінансових послуг.
2. Сприяти регіональній збалансованості ринку фінансових послуг.
3. Затвердити чітку концепцію інтеграції України у світовий економічний простір.
4. Посилити чинники стабілізації фінансової системи через усунення наслідків фінансово – економічної кризи в Україні, яка спричинила роздробленість посередників на ринку фінансових послуг і потребує, як наслідок, укрупнення капіталів фінансових інститутів.
5. Створити фінансово потужного та конкурентоспроможного банківського сектора.
6. Формувати державну підтримку для фінансових посередників та інститутів, оскільки з них й починається стабілізація фінансової системи країни [4].
Отже, сучасний етап розвитку фінансового ринку та його складових є вкрай складним, динамічним та важкопрогнозованим. Однак саме такий період є найбільш сприятливим для впровадження інноваційних, а часом і радикальних мір щодо реформування всього фінансового ринку. Цілком є зрозумілим, що на фінансовому ринку необхідно впроваджувати кардинально нові фінансові інструменти та методи управління.
Список використаних джерел
1. Комплексна програма розвитку фінансового ринку України на 2015- 2020 роки. – С. 4-6.
2. Богодюк О. О. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг України // Розвиток фінансових послуг у контексті нової фінансової архітектури. – 2015. – с. 21-24.
3. Лисенко Ж. П. Фінансовий ринок України – стан, тренди та напрями розвитку // Ефективна економіка. – 2014. - №6. – С. 43-45.
4. Кравчук Д. В. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні // Розвиток фінансових послуг в контексті нової фінансової архітектури. – 2015. – с. 50-53.

Вернуться назад