DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 > Переваги і недоліки казначейського і банківського обслуговування бюджетних рахунків

Переваги і недоліки казначейського і банківського обслуговування бюджетних рахунків


6-06-2016, 15:48. Разместил: Елизавета Корнилова
Корнілова Є.Є., 2016
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМс-51с

Переваги і недоліки казначейського і банківського обслуговування бюджетних рахунків

В умовах обмеженості бюджетних ресурсів і проблем вибору ефективного та належного їх використання особливої набуває проблема дієвої організації системи виконання бюджетів. І хоча виконання є похідним від бюджетного планування, проте саме від належної організації системи касового обслуговування бюджетів залежить виконання головними розпорядниками бюджетних коштів функцій і завдань делегованих державою. У світовій практиці використовується дві системи касового обслуговування бюджету: банківська та казначейська.
За банківської системи рахунки для виконання бюджету відкриваються в установах банківської системи. Казначейська система касового виконання бюджету передбачає відкриття та ведення рахунків для виконання бюджету через спеціалізовану структуру — Державне казначейство. За банківської системи касового виконання бюджету установи банків здійснюють такі операції:
— приймають кошти в доходи кожного з бюджетів, які входять у бюджетну систему, і зараховують їх на рахунки відповідних бюджетів;
— розподіляють в установлених розмірах (у законі про Державний бюджет, у постановах місцевих органів влади про затвердження бюджетів) загальнодержавні податки і доходи між усіма бюджетами бюджетної системи країни;
— видають кошти міністерствам, відомствам, галузевим управлінням (відділам) виконавчих комітетів місцевих органів влади, підприємствам, організаціям і установам;
— ведуть облік доходів і видатків бюджетів і складають звітність про їх касове виконання;
— контролюють своєчасність подання підприємствами, організаціями й установами доручень в установи банків на перерахування в бюджет податків, стягнених із заробітної плати, і внесків із загальнообов'язкового державного соціального страхування та ряд інших операцій.
Переваги банківського обслуговування бюджетних рахунків:
1. Високий ступінь фінансової автономії;
2. Відсутня потреба у здійснені видатків на отримання спеціальної установи;
3. Наявне додаткове джерело доходів бюджету у вигляді процентів за використання вільного залишку коштів;
4. Висока фінансова оперативність розпорядниками бюджетних коштів з управління видатками.
Рівень фінансової автономії учасників виконання бюджету найвищий у разі застосування банківської системи виконання, адже після перерахуван¬ня коштів на рахунок бюджетної установи її дії є самостійними [5].
Принципова відмінність казначейської системи виконання Державного бюджету від банківської полягає в такому: всі бюджетні кошти акумулюються на єдиному казначейському рахунку, який об'єднує у собі систему рахунків, що діють в єдиному режимі і через які органи Державного казначейства здійснюють операції по доходах та видатках.
Касове виконання здійснюється органами Державного казначейства в межах бюджетних асигнувань та надходжень на відповідний реєстраційний рахунок у системі Єдиного казначейського рахунка. Касове виконання здійснюється шляхом проведення платежів Державним казначейством безпосередньо на користь тих підприємств і організацій, що надали послуги, виконали роботи розпорядників бюджетних коштів, або на користь отримувачів бюджетних коштів.
Характерні риси:
- функціонування єдиного рахунку відповідного бюджету;
- широке застосування автоматизованих систем;
- розподіл надходжень бюджетної системи по рівнях через органи казначейства;
- доведення фінансування безпосередньо до кінцевих отримувачів;
Така система має низку недоліків:
1. постійний зустрічний рух доходів і видатків «по вертикалі».(значні суми коштів протягом тривалого проміжку часу перебувають «у дорозі», значна частка бюджетних коштів відволікається у взаєморозрахунки)
2. Розподіл загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів здійснювали установи комерційних банків з порушенням нормативів відрахувань та терміни їх перерахування.
3. Наявність великої кількості поточних бюджетних рахунків не дає змоги застосувати механізм попереднього контролю за їх використанням. Кошти бюджету розосереджені на багатьох рахунках міністерств, відомств.
4. Звітність Національного банку є єдиним джерелом даних, щодо контролю процесу виконання бюджету. Міністерство фінансів не мало повноважень та реальних важелів управління коштами [3] .
Перехід на казначейську систему обслуговування наступні позитивні моменти у бюджетний процес [2, с. 20]:
1) модернізація методу перерахування коштів із рахунків бюджетів на рахунках розпорядників коштів;
2) розміщення бюджетних коштів на казначейських рахунках та їх акумуляція на єдиному казначейському рахунку дає змогу своєчасно виконувати видаткову частину бюджету;
3) концентрація дохідної і видаткової частини бюджетів, що надає можливість володіти повною, достовірною та оперативною інформацією;
4) формування органами Державної казначейської служби України достовірних звітів про виконання бюджетів усіх рівнів та зведеного бюджету України в цілому за результатами кожного звітного періоду.
5) покриття тимчасових касових розривів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.
Слід відзначити, що казначейське обслуговування має також і ряд недоліків, які виникають під час обслуговування розпорядників бюджетних коштів. Доречно зупинитись на таких :
1. Тривалість процесу казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів призводить до виникнення кредиторської заборгованості бюджетних установ [1, с. 23].
2. Казначейська система виконання бюджету зменшує кількість фінансових порушень, але водночас гальмує виконання бюджетів і позбавляє можливості оперативно розв’язувати пробле- ми міст, сіл, селищ.
3. Пряме втручання органів державної влади в діяльність органів місцевого господарювання.
4. Не завжди місцеві бюджети можуть використовувати свої власні кошти, причиною чого виступають державні органи [4].
Підвищення ефективності механізму казначейського обслуговування державного бюджету, зміцнення контрольних повноважень органів державного казначейства є ознакою того, що казначейська система касового виконання бюджетів залишається ефективним засобом утілення державної фінансово- економічної політики країни.
Список використаної літератури:
1. Гапонова Т. Зменшення кредиторської заборгованості місцевих бюджетів / Т. Гапонова // Казна України. — 2009. — № 3 (3). — С. 23.
2. Габа І. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: перева- ги і недоліки/ І. Габа // Все про бухгалтерський облік. — 2010. — № 9. — С. 20—22.
3. Якушик С.І Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів / С.І. Якушик, А. Ф. Клян //Зовнішня торгівля: економіка, фі- нанси, право. — 2013. — № 3. — С. 247—251.
4. Волохова І. С. Проблеми розподілу видаткових повноважень між рівнями влади в Україні / І.С. Волохова // Економіка України — 2013. — №8. — С. 55—63.
5. «Бюджетний менеджмент» підручник/ В.Федосов, В.Опарін, Л. Сафонова та ін. За заг. ред. В.Федосова. — К.: КНЕУ, 2004. — 864 с.

Вернуться назад