DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 > Хомічак М. Сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку

Хомічак М. Сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку


30-10-2016, 14:17. Разместил: Хомічак
Сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку

Рoль фондового ринку, однієї із найважливіших складових фінансового ринку, в сучасному глобалізованому світі є надзвичайно важливою, адже від ефективного функціонування фондового ринку залежить стабільність як окремо взятої держави, так і світoвoї економіки в цілому. Еконoмічний рoзвиток країн передбачає безперервний процес мобілізації, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів. Активну участь у реалізації цих процесів виконують фондові біржі, через які здійснюється укладення угод з купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних[1].На ринку цінних паперів акумулюється тимчасoво вільний фінансовий капітал з метою його перерозподілу між учасниками процесу (інвестор, емітент, посередник) та переливу з одного сектору економіки, де спостерігається його надлишок, в інший - де відчувається його нестача, через операції з купiвлі-продажу специфічного товару - цінних паперів, з метою отримання прибутку[2].
Сучасний стан світового фондового ринку характеризується кількісною оцінкою його обсягу, динамікою та структурою різних видів цінних паперів.[3]
Загальний обсяг світового фондового ринку становить майже 70 трлн дол. США. При цьому 42 % припадає на ринок акцій і 58 % - на боргові зобов'язання15. Половина всього світового ринку за акціями і зобов'язаннями припадає на США. Обороти на ринку акцій становлять 800 млрд дол. на день, а на ринку облігацій - 950 млрд дол. Співвідношення між обсягами ринків акцій та облігацій у цілому відображають ситуацію на ринках розвинутих країн завдяки їхньому абсолютному домінуванню на світовому фондовому ринку. За окремими державами ці пропорції можуть значно відрізнятися. Так, у країнах Східної Азії більша частина ринку припадає на акції, а в державах Латинської Америки - на боргові папери.
Основні тенденції розвитку світових фондових ринків:[3]
■ зростання валютного чинника в операціях світових фондових ринків. Нестабільність валютних курсів істотно впливає на рух фінансових потоків між ринками розвинутих країн;
■ сек'ютеризація фінансових операцій з акцентом на розвиток корпоративних фінансових інструментів (передусім акцій та їхніх похідних);
■ посилення взаємозалежності національних фондових ринків. Це проявляється насамперед у практично синхронному підвищенні або падінні курсів цінних паперів на національних ринках капіталів різних країн;
■ зростання амплітуди коливань курсів цінних паперів. Синхронне коливання руху котировок цінних паперів на національних ринках створює умови для збільшення масштабів їхніх коливань і тривалості циклів руху курсів;
■ посилення впливу ринку капіталів на економіку. Висока кон'юнктура на фондових ринках розвинутих країн сприяє підтриманню високої ділової активності в західних країнах, у стимулюванні науково-технічного прогресу, модернізації виробництва, концентрації капіталу. Наприклад, у США 60 % загального обсягу щорічних інвестицій в економіку припадає на компанії, які пов'язані з новітніми технологіями;
■ зміна інфраструктури фондового ринку. Застосування комп'ютерних телекомунікаційних технологій загострює конкурентну боротьбу всіх інфраструктурних елементів фондового ринку і його учасників, змушує їх удосконалюватися технічно, організаційно і технологічно. Насамперед, змінюється організація діяльності фондових бірж, вони розширюють спектр фінансових послуг, формують біржові альянси і союзи. Особливістю інфраструктури світового фондового ринку є рівність обсягів операцій на біржовому і позабіржовому фондовому ринку;
■ уніфікація нормативної бази регулювання операцій на фондових ринках. Законодавчі норми регулювання операцій на фондовому ринку, які приймаються практично одночасно у США, Західній Європі та Японії, мають подібний зміст. Вони стосуються вимог у сфері фінансової звітності корпорацій, інсайдерської торгівлі, діяльності аналітичних та консультаційних служб, рейтингових компаній тощо;
■ розвиток інфраструктури транскордонних операцій з фінансовими інструментами. Так, на світовому валютному ринку діє Система безперервних розрахунків. Вона дає можливість знизити термін від моменту укладання угоди до остаточного розрахунку з 2-3 днів до декількох годин. Система застосовується також для розрахунків за цінними паперами та інструментами грошового ринку. Запроваджується система автоматизації оброблення заяв на купівлю та продаж інструментів фінансового ринку. У Західній Європі функціонує єдина платформа за клірингом та розрахунками по цінних паперах. Через усе це можна суттєво знизити витрати операцій та мінімізувати ризики завдяки прискоренню розрахунків.
Рівень розвитку та роль фондового ринку в різних країнах неоднакові. Це зумовлено відмінностями в структурі власності на акціонерний капітал та в системі контролю над компаніями.[3] Фондовий ринок найбільш розвинутий у країнах, де існує "аутсайдерська" модель контролю над капіталом (у США, Великій Британії та інших англосаксонських країнах).
Для цієї моделі характерні такі риси:
1. капітал акціонерних компаній належить до широкої групи індивідуальних та інституціональних власників;
2. існують ефективні механізми захисту прав інвесторів та система розкриття інформації. Якщо менеджмент компанії ущемлює права інвесторів або працює неефективно, то власники реалізують свої цінні папери, і внаслідок великої розпорошеності капіталу компанія може стати об'єктом недружнього поглинання;
3. визначена відособленість менеджменту компанії від акціонерів за рахунок того, що акціонерна власність розпорошена між великою кількістю власників, яким важко координувати свої дії.
Для країн Європи, Японії, країн, що розвиваються, характерна "інсайдерська" модель контролю над капіталом. Ця модель характеризується такими рисами:
- власність на акції сконцентрована у великих пакетах;
- поширення перехресного володіння паперами;
- фондовий ринок менш розвинутий, ніж "аутсайдерська" модель.Його обсяг менший більш низької капіталізації компаній та меншої кількості паперів, що обертаються на ринку;
- великі акціонери мають можливість ефективно функціонувати один з одним для контролю над менеджментом компанії;
- інтереси дрібних акціонерів захищені гірше;
- недружнє поглинання здійснити практично неможливо.
Аутсайдерська модель вважається більш сучасною та гнучкою,краще реагує на зміни ринкового середовища.
Основна функція фондового ринку полягає в перерозподілі грошових коштів. У країнах з інсайдерською моделлю роль фондового ринку в перерозподілі вільних грошових коштів порівняно менша, ніж при аутсайдерській, оскільки в цих країнах економічні суб'єкти віддають перевагу банківському кредитуванню.[4]

Список використаної літератури:

1.Бормотова М. В. Дослідження сутності поняття «Фондова біржа» як основної ланки фондового ринку / М. В. Бормотова // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей – 2012. – Вип. № 39. – С. 21.
2.Фондовий ринок: підручник / О.М. Мозговий, А.Ф. Баторшина, О.Г. Величко, Т.О. Фролова та ін. – К. : КНЕУ, 2013
3.Музиченко Г. Г. Формування та розвиток світового ринку цінних паперів в умовах економічної глобалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Г.Г.Музиченко - 20 с.
4. Шевченко О.Г. Сучасні тенденції у формуванні світового фондового ринку/О.Г. Шевченко, О. М. Юркевич // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України.

Вернуться назад