DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 > Ступак Т. Перспективи розвитку фондового ринку в Україні

Ступак Т. Перспективи розвитку фондового ринку в Україні


30-10-2016, 19:11. Разместил: Тетяна Ступак
Оздоровлення економіки України потребує переміщення значних капіталів у пріоритетні галузі виробництва. Структурно – інноваційна перебудова економіки потребує створення сприятливого інвестиційного клімату, становлення національного фондового ринку. Україна має достатній економічний потенціал для розбудови національного фондового ринку, темпи зростання якого випереджатимуть динаміку росту валового внутрішнього продукту [1] . Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у січні-вересні 2016 року, становив 73,23 млрд грн, що більше на 6,18 млрд грн порівняно з відповідним періодом 2015 року (67,04 млрд грн).
Нагальні проблеми, що існують на фондовому ринку України і заважають його подальшому розвитку – це :
- низька ліквідність та капіталізація,
- масштабний дефіцит внутрішніх грошових ресурсів для інвестицій,
- низька частка біржового сегменту ринку
- недостатнє законодавче регулювання ціноутворення
- висока фрагментарність біржової та депозитарної структури
- незначна інтеграція національного фондового ринку до міжнародних ринків капіталу
- відсутність достатньої пропозиції інструментів фондового ринку з прийнятними для інвесторів характеристиками щодо дохідності, ризикованості, ліквідності та захищеності
- складність процедур реструктуризації, як наслідок, обмеженість інструментів ринку цінних паперів
- недостатня розвиненість ринків базових активів
- перегляд податкового навантаження на інвесторів фондового ринку
Всі вони є прямим відображенням посткризового періоду, який наразі переживає український фондовий ринок.
За роки функціонування фондового ринку України вдалося досягнути у цьому напрямі певних позитивних результатів. Зокрема, зусиллями Комісії з цінних паперів та фондового ринку і Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку активно розвивається нормативно-правова база, не припиняється розвиток інфраструктури, запроваджено системи моніторингу та розкриття інформації, вдосконалено систему захисту прав інвесторів, підвищується рівень знань населення щодо роботи фондового ринку. Також завдяки широкому використанню новітніх інформаційних технологій на фондовому ринку розроблено систему електронної подачі звітності емітентів цінних паперів та створено єдину інформаційну базу даних учасників фондового ринку [2].
Метою Програми розвитку фондового ринку України на 2015-2017 роки «Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання» є стимулювання притоку інвестицій в економіку України через інтеграцію фондового ринку у світові ринки капіталу та запровадження кращих світових стандартів і практик.
Відповідно до мети Програми на період до 2017 року основними завданнями розвитку фондового ринку є:
- розвиток корпоративної реформи, підвищення ефективності регулювання емітентів, розширення інструментарію на фондовому ринку;
- стимулювання інвестицій та розвитку інституційних інвесторів;
- забезпечення надійного і ефективного функціонування ринкової інфраструктури та фінансових посередників;
- забезпечення функціонування єдиної державної політики [2] .
Для забезпечення стабільного розвитку ринку цінних паперів в Україні головною метою, повинно стати залучення інвестиційних ресурсів для спрямування їх на оновлення виробничого потенціалу та забезпечення подальшого зростання виробництва. Цього можна досягти шляхом вирішення наступних завдань:
1) залучення через фондовий ринок інвестицій в реальний сектор економіки в обсягах, які б забезпечували його потреби (на рівні розширеного відтворення), хоча на даному етапі економічною розвитку держави, швидше треба вирішувати не суто інвестиційні питання, пов'язані з наступними грошовими виплатами, а більшу увагу приділяти інноваційним проектам, що сприяли б підвищенню ринкової капіталізації за умов зниження рівня ризиків;
2) сприяння зростанню питомої ваги корпоративних цінних паперів, розвиток ринків нових фінансових інструментів, зокрема інноваційного ринку деривативів;
3) підвищення ролі внутрішніх інвесторів – громадян та реституційних інвесторів (пенсійних та інвестиційних фондів, страхових компаній тощо);
4) подолання домінування неорганізованого ринку над організованим, виведення організованого ринку на провідні позиції;
5) створення нормальних умов для реалізації національних інвестиційних можливостей і сприяння залученню зовнішніх інвестицій;
6) зосередження торгівлі цінними паперами підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та підприємств-монополістів на фондових біржах;
7) формування реальних цін під впливом попиту та пропозиції цінних паперів, вільного від маніпулювання;
8) забезпечення ефективної системи захисту прав та законних інтересів інвесторів шляхом гарантованого виконання угод, а також закріплення і обліку прав власності щодо цінних паперів;
9) створення загальноекономічних передумов для підвищення конкурентоспроможності фондового ринку України з подальшою цивілізованою його інтеграцією на міжнародні ринки капіталу;
10) узгодження грошово-кредитної, валютної і бюджетно-податкової політики держави з метою комплексного розвитку фінансового ринку України [3] .
Отже, існує низка проблем, які стримують позитивні тенденції на фондовому ринку України. Упровадження вищезазначених заходів дозволить розширити інфраструктуру фондового ринку та створити сприятливі умови для розміщення фінансових ресурсів, поліпшити рівень корпоративного управління, стимулювати інвестиційну активність у країні.
Список використаних джерел:
1) Терещенко Г. М. Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Терещенко // №6. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2007_6_13.
2) Програма розвитку фондового ринку [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://nssmc.gov.ua/fund/development/plan.
3) Тріска І. І. Основні проблеми фондового ринку України та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / І. І. Тріска, В. В. Левицька – Режим доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com/8_NND_2010/Economics/60174.doc.htm.

Вернуться назад