DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 > Возняк В.І. Лізинг як важливий інструмент на ринку фінансових послуг

Возняк В.І. Лізинг як важливий інструмент на ринку фінансових послуг


31-10-2016, 22:21. Разместил: Возняк В.
Возняк В.І., 2016
ЛНУ імені І.Франка ЕкфС-51с

Лізинг як важливий інструмент на ринку фінансових послуг

Постановка проблеми. Як фінансова послуга, лізинг сьогодні виступає одним із факторів зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, покращення якості послуг, підвищення ефективності виробництва і як наслідок, зміцнення позицій на вітчизняному та світовому ринках. Одним з ефективних інструментів фінансування різних операцій з купівлі машин, обладнання та інших товарів, пов'язаних з реалізацією інноваційних проектів, є лізинг [2].
Основними проблемами, що значно перешкоджають розвитку лізингу можна віднести наступні: несформованість на загальнодержавному рівні політики щодо перспектив розвитку лізингового кредиту; надто жорстка система оподаткування лізингових операцій; низький попит на товари вітчизняного товаровиробництва; низька платоспроможність усіх категорій споживачів при імпорті споживчих товарів; нотаріальна реєстрація договорів лізингу; слабка державна підтримка, відсутність податкових пільг, у тому числі для структур, готових надати довгострокове кредитування [3].
Формулювання цілей статті. Потрібно визначити характерні проблеми, що перешкоджають розвитку лізингу, вказати переваги і довести, що лізинг є важливим інструментом на ринку фінансових послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий вклад у вивченні та дослідженні лізингу внесли такі зарубіжні і вітчизняні вчені (економісти, як: В.Д. Базилевич, Н.М. Внукова, Т.І. Галецька, О.Ф. Грищенко, Т.В.Куліш, Г.І.Купалова, Г.В. Мисака.) Незважаючи на суттєві досягнення в цьому напрямку, існує низка невирішених питань, які залишаються у фокусі наукових досліджень.
Виклад основного матеріалу. Для успішного використання інструменту лізингу необхідно забезпечити створення гармонізованого національного законодавства з лізингу, створення нормативно-правової бази, що сприяє розвитку лізингової діяльності.
Лізинг має низку переваг та є одним із потужних важелів подолання інвестиційної кризи та активізації інвестиційного процесу. Розвиток лізингових відносин в Україні може стати одним із потужних важелів ефективних перетворень на макрорівні, структурного оздоровлення економіки, запуску інвестиційного процесу та інноваційного механізму технологічного оновлення виробництва [4].
Одним із ефективних та перспективних механізмів фінансування інвестицій є лізинг - довготермінова оренда (від 6 місяців до кількох років) машин, обладнання, транспортних засобів, виробничих споруд тощо на умовах поворотності, терміновості й платності, на підставі відповідного договору між орендодавцем і орендарем, що передбачає можливість їх наступного викупу орендарем.
Розвиток лізингу є особливо актуальним для України з огляду на такі обставини. По-перше, українська економіка характеризується високим ступенем зношеності основних фондів. При цьому підприємства змушені фінансувати інвестиції переважно із власних коштів, оскільки кредити банків, кошти інститутів спільного інвестування та інші джерела зовнішнього фінансування складають порівняно невеликий відсоток від загального обсягу капітальних вкладень в економіці. По-друге, в країні є недостатньо розвинутим сектор малих та середніх підприємств, насамперед через ускладнений доступ до фінансування. В Україні існують переваги лізингу порівняно з іншими джерелами фінансування. Це обумовлено тим, що лізинг є привабливим фінансовим інструментом, оскільки має наступні переваги [1].
Для лізингоодержувача:
• більш прості схеми забезпечення виконання зобов’язань, оскільки майно, яке передається у лізинг, є водночас і заставою – з цієї причини лізингодавці менш вимогливі до попередньої кредитної історії лізингоодержувача; це дозволяє новоствореним та малим підприємствам отримувати лізингове фінансування легше, ніж банківські кредити;
• лізинг не обмежує можливості підприємства в отриманні кредитів;
• лізинг є однією з найбільш доступних форм довгострокового фінансування для отримання техніки. Лізингодавці звичайно спеціалізуються на певних видах обладнання, а це дозволяє їм залучати кредити від виробників обладнання або мати доступ до іноземних ринків капіталу, беручи на себе частину кредитного ризику при наданні лізингового майна;
• гнучкість платежів – платежі за договором лізингу можна побудувати у відповідності до очікуваного грошового потоку лізингоодержувача.
Для лізингодавця:
• менші ризики порівняно із кредитами, оскільки майно, що є предметом лізингу, одночасно виступає забезпеченням виконання зобов’язань за договором, а позичені кошти лізингоодержувачі використовують за цільовим призначенням;
• менш жорстке регулювання та сприятливий податковий режим (зокрема, в багатьох країнах при операціях лізингу застосовують прискорену амортизацію, яка зменшує базу оподаткування) [5].
Висновок:
Отже, лізинг обумовлює підвищення інвестиційної активності у всіх сферах економіки, є ефективним інструментом технічного переозброєння виробництва. В Україні в умовах дефіциту власних фінансових коштів і високої вартості банківського кредиту лізинг є одним з основних важелів, що дає змогу модернізувати, диверсифікувати чи реструктуризувати виробництво і адаптувати його до вимог ринку. Тому, можна стверджувати,
що лізинг є важливим інструментом на ринку фінансових послуг.
Список використаних джерел :
1. Грищенко О.“Фінансовий лізинг : історія, сучасність та перспективи розвитку” // Юридичний журнал м.Київ
2. Горбатенко О.А. Проблеми та перспективи розвитку лізингових відносин в Україні / О.А. Горбатенко // Фінанси України. – 2012. -№13. – С.123-126.
3. Калитка Г.Б. Лізинг: реалії, проблеми, перспективи // Фінанси України. - №2. – 2010, с.163.
4. Маслова CO., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — 2-е вид., випр. — К.: Каравела, 2003.
5. Ярошевич Н.Б. Переваги та недоліки лізингу як виду кредитування засобів виробництва в Україні / Ярошевич Н.Б.// Збірник науково-технічних праць Наукового віснику НЛТУ України. - 2009. - Вип.19.5. - С.241-246.

Вернуться назад