DataLife Engine > Якість фінансових послуг та інструментів > Камінська О.А. Державне регулювання ринку фінансових послуг

Камінська О.А. Державне регулювання ринку фінансових послуг


26-10-2017, 10:42. Разместил: Ольга
Камінська О. А.
ЕкфМН-51


Державне регулювання ринку фінансових послуг

Ефективне функціонування ринку фінансових послуг значною мірою залежить від організації регулювання та нагляду за діяльністю суб'єктів господарювання. У сучасних умовах будь-який ринок неможливо уявити без впливу держави і законодавчої бази регулювання. Саме держава визначає і контролює правові основи ринкових відносин, установлює базові правила економічних відносин учасників ринку послуг.
Відповідно до закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [3] державне регулювання ринків фінансових послуг – здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам.
Державне регулювання об'єднує в єдину систему певні методи і прийоми, які дозволяють упорядкувати діяльність усіх учасників ринку та операції між ними з надання фінансових послуг. За допомогою встановлення державними регулюючими органами певних вимог і правил підтримується рівновага взаємних інтересів між учасниками ринку фінансових послуг.
Сучасний вітчизняний ринок фінансових послуг почав формуватися у складі фінансового ринку, початок розвитку якого визначається 1991 роком. За цей період система регулювання фінансового ринку, і ринку фінансових послуг у тому числі, пройшла певні етапи, протягом яких удосконалювалась законодавча база регулювання, визначалися конкретні рівні, форми, принципи, напрями та інші складові регулювання [1, с.262].
Регулювання ринку фінансових послуг та нагляду за діяльністю фінансових установ базується на трьох цілях [4, с.42]:
1) захист інвесторів та споживачів фінансових послуг;
2) забезпечення умов для справедливості, ефективності та прозорості ринку фінансових послуг;
3) зниження системних ризиків як інвесторів і споживачів фінансових послуг, так і фінансових установ.
Органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг в Україні є:
• Національний банк України – регулює ринок банківських послуг;
• Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – регулює ринок цінних паперів у тому числі і ринок деривативів (похідних цінних паперів);
• Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг – регулює діяльність фінансових установ, які надають послуги.
Контроль за діяльністю учасників ринків фінансових послуг здійснюють Антимонопольний комітет України, Фонд Державного майна України, Міністерство доходів і зборів України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Служба безпеки України та інші державні органи у межах своїх повноважень [1, с. 263].
Державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг в Україні здійснюється шляхом [3]:
1) ведення державних реєстрів фінансових установ і реєстрів осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;
2) нормативно-правового регулювання діяльності фінансових установ;
3) нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових послуг;
4) застосування уповноваженими державними органами заходів впливу;
5) проведення інших заходів з державного регулювання ринків фінансових послуг.
Залежно від особливостей функціонування національної фінансової системи виділяють три моделі наглядових систем: секторну, на основі завдань і модель єдиного нагляду [2, с.11].
Секторна модель ґрунтується на чіткому розподілі завдань і функцій наглядових органів за діяльністю окремих секторів – банківського, страхового та фондового (інвестиційного). Таку модель використовують в Греції, Іспанії, Литві, Словенії, Болгарії, Румунії.
Відповідно до другої моделі обов’язки наглядових органів розподілено на основі завдань, а функції нагляду покладено на пруденційний нагляд за діяльністю фінансових посередників і на регулювання бізнесу у фінансовому секторі. Ця модель використовується в Нідерландах, а окремі її елементи застосовуються у Франції, Португалії та Італії.
При використанні моделі єдиного нагляду відбувається концентрація всіх наглядових функцій у єдиному наглядовому органі. У деяких країнах ці функції виконує центральнийбанк (Чехія, Словаччина), в інших єдиний наглядовий орган відокремлено від центрального банку (Естонія, Латвія, Мальта, Угорщина).
Отже, важливість державного регулювання ринку фінансових послуг, перш за все, спричинена необхідністю забезпечення єдності ринку, нагляду за функціонуванням фінансових установ і захисту прав споживачів фінансових послуг. В Україні ринок фінансових послуг знаходиться на початковій стадії свого розвитку в силу об’єктивних причин як економічного так політичного, соціального та інформаційного характеру. Його подальший розвиток вимагає розробки дієвого механізму регулювання, що сприятиме появі нових фінансових послуг, здатних задовольнити зростаючі потреби споживачів та сприятиме ефективному функціонуванню фінансових установ.

Список використаних джерел:
1. Еш C. M. Ринок фінансових послуг [текст] : підручник. / С. М. Еш – К. : «Центр учбової літератури», 2015. - 400 с.
2. Науменкова С. В., Міщенко В. І. Системи регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн. Навчальний посібник. – К. : Центр наукових досліджень НБУ, Університет банківської справи НБУ, 2010. – 170 с.
3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон від 12.07.2001 № 2664-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.
4. Сич Є. М. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко. – К. : «Центр учбової літератури», 2012. - 428 с.

Вернуться назад