DataLife Engine > Фінансовий ринок 2017 > Ніщик Т.В. Фінансові посередники на ринку цінних паперів

Ніщик Т.В. Фінансові посередники на ринку цінних паперів


30-10-2017, 11:29. Разместил: TanyaN
Ніщик Т.В., 2017 р.
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с
Тема мого дослідження: "Фінансові посередники на ринку цінних паперів".
Актуальність теми. Сучасний стан економіки України характеризується розширенням діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів. Саме від них залежить рівень розвитку ринку цінних паперів. Водночас, існують численні проблеми, які стосуються виконання фінансовими посередниками низки визначених законодавством України функцій, які мають сприяти зростанню надходжень внутрішніх і зовнішніх інвестицій, розвитку економіки держави.
Проблеми становлення та розвитку ринку цінних паперів, діяльності фінансових посередників вивчали безліч вчених, серед який вагомий вклад внесли Т. Єфименко, В. Базилевич, З. Ватаманюк,
С. Глущенко, О. Дорош, Я. Дьяченко, О. Іваницька, В. Кабанов, А. Басов, В. Галанов, Я. Міркін, В. Торкановский, Роберт В. Колб, Д. Рікардо, Дж. Родригес, В. Шарп та ін.
Мета дослідження - використовуючи теоретичні підходи і практику становлення та розвитку діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів розробити пропозиції щодо подальшого удосконалення системи засобів державного та ринкового регулювання діяльності фінансових інституцій для підвищення їх прибутковості, фінансової стабільності та зростання інвестицій в економіку країни.
Основні завдання, які необхідно вирішити при проведенні дослідження:
- з’ясувати сутність ринку цінних паперів, його видів та інструментів;
- розкрити особливості проведення операцій різними фінансовими посередниками на ринку цінних паперів;
- визначити особливості банківського та небанківського посередництва на ринку цінних паперів України;
- установити тенденції розвитку ринку цінних паперів та їх врахування в діяльності фінансових посередників;
- визначити засади запровадження корпоративних відносин у діяльність фінансових посередників.
Об’єктом дослідження є процеси розвитку фінансового посередництва на ринку цінних паперів України.
Предметом дослідження є фінансово-економічні відносини, що виникають на ринку цінних паперів України в процесі діяльності фінансових посередників.
Ринок цінних паперів – це важлива складова фінансового ринку, яка сприяє процесам обміну фінансовими активами, акумулюванню вільних фінансових ресурсів та напрямлення інвестицій в реальний сектор економіки.
Він формується за допомогою різних каналів, через які грошові кошти переміщуються від інвесторів (кредиторів) до позичальників. Ці канали умовно можна поділити на канали прямого та непрямого фінансування.
Пряме фінансування – це переміщення коштів безпосередньо від інвесторів до позичальників. У даному випадку інвестори беруть на себе значну частину ризиків і можуть зазнати великих втрат.
Непряме фінансування базується на використанні в процесі переміщення коштів фінансових посередників, таких як банки, інвестиційні, страхові компанії, пенсійні фонди тощо, які дають змогу зменшити ризики та втрати.
Фінансові посередники – це, як правило, великі фінансові структури (фінансові установи), які допомагають юридичним і фізичним особам, що мають заощадження, диверсифікувати їх (тобто вкласти капітал у різні підприємства).
Офіційно термін “фінансовий посередник” уперше було зазначено в Постанові Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо розвитку фондового ринку та вдосконалення його державного регулювання”[2].
Головне завдання фінансових посередників полягає в спрямуванні руху капіталу до найефективніших споживачів. В основі їх функціонування лежить заміна прямого фінансування непрямим за допомогою випуску власних вторинних зобов'язань. Отже, предметом праці для посередників на ринку стають цінні папери й гроші [3].
До фінансових посередників належать: агенти, брокери, дилери, банки, страхові компанії, фінансові компанії загалом, компанії з управління активами, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки, ломбарди, довірчі товариства та інші.
Серед них особливу групу становлять професійні учасники фінансового ринку ( брокери, дилери).
Брокер є посередником (агентом) інвестора, діє від імені клієнта та за його дорученням отримує винагороду у вигляді комісійних.
Дилерська діяльність - укладання професійним учасником фондового ринку (дилером) договорів з купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за свій рахунок шляхом публічного оголошення цін купівлі або продажу визначених цінних паперів із зобов'язанням придбати або продати ці цінні папери за оголошеними цінами.
Отже, відповідно до чинного законодавства фінансові посередники здійснюють такі функції:
- здійснюють розподіл фінансових ресурсів інвесторів у часі з одночасним зниженням вартості фінансових операцій і зростанням їх кількості;
- об'єднують заощадження своїх клієнтів з метою здійснення великих інвестицій на фінансовому ринку.
- диверсифікують ринок, що не можуть зробити окремі власники заощаджень;
- об'єднують та перерозподіляють фінансові ризики, акумулюючи великі обсяги фінансових ресурсів з метою зниження ризику інвестицій для окремих суб'єктів;
- сприяють забезпеченню рівноваги на ринку капіталів через погодження пропозицій і попиту на фінансові ресурси.
Список використаних джерел
1. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.
2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо розвитку фондового ринку та вдосконалення його державного регулювання”.
3. Ринок цінних паперів України: Фінансові посередники на ринку капіталів - [Електронний ресурс]. - Режим доступу до інформації: http://www.securities.org.ua

Вернуться назад