DataLife Engine > Стратегія і тактика в роботі фінансиста > Копетинська Ю.Є. Цінності організаційної культури компанії як ключовий фактор успіху

Копетинська Ю.Є. Цінності організаційної культури компанії як ключовий фактор успіху


10-04-2011, 21:05. Разместил: Копетинська Юлія
УДК 338
© Копетинська Ю.Є., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, гр. ЕкфМ-53с

ЦІННОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КОМПАНІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР УСПІХУ


Сьогодні питання цінностей організаційної культуpи, і особливо цінностей у великих оpганізаціях, усе більше привертає увагу теоpетиків і практиків. Зростання конкуренції спонукає бізнес шукати різноманітні шляхи задля втримання персоналу заради збільшення прибутків. Інвестиції у розробку нових продуктів, оновлення виробництва – дрібниці, у порівнянні з тим скільки компанії витрачають на утримання персоналу [1, c. 128].
У сучасній теорії управління найбільш актуальною стає концепція організаційної культури. Однак, маловивченими, залишаються питання, пов’язані зі специфікою цінностей організації, які за кордоном вже активно працюють на благо не лише організації, але й суспільства загалом. Сьогодні в менеджменті велика увага приділяється категорії «цінності організації». Сучасний менеджмент визначає цілі організації вторинними по відношенню до певної системи цінностей організаційної культури, за якою і визначається конкретна мета організації. Акцент управління при цьому переноситься із спонукання на мотивацію, від якої залежить формування свідомості, своєї визначальної особливості і навіть певної соціальної місії [2, c. 211].
Розглянемо, як приклад, компанії «L’Oréal» та «The Body Shop», котрі мають доволі продумані сформовані цінності. Проте, це ще не означає, що вже існуючі їхні цінності будуть діяти постійно і беззаперечно. В умовах невизначеності і складного вибору і людині, і бізнесу, потрібні чіткі орієнтири – цінності [4, c. 13].
Компанія в таких умовах відчуває потребу у змінах. Кінцевою метою змін стає створення такої організаційної культури на основі нових цінностей, яка забезпечувала б компанії лідируюче положення на ринку.
Для того, щоб проаналізувати ефективність організаційної культуру компаній «L’Oréal» та «The Body Shop» потрібно здійснити аналіз їхніх цінностей.
Ключові фактори успіху для двох аналізованих компаній-конкурентів «The Body Shop» та «L’Oréal», як і для будь-яких компаній, базуються на: науково-технічному рівні виробництва та продукту; рівні маркетингу; рівні культури; рівні менеджменту; організаційно-технічному рівні виробничих процесів; фінансово-економічному рівні компанії; рівні персоналу тощо. Кожний із цих ключових факторів може стати інструментом перемоги в конкурентній боротьбі.
У порівнянні з цінностями компанії «L’Oréal» цінності компанії «The Body Shop» містять менше інформації про розвиток організації (орієнтації на майбутнє), мало інформації про постачальників та партнерів. Проте, однаковою мірою відбувається фокусування на захисті навколишнього середовища та соціальній підтримці. Можна стверджувати, що цінності компанії «The Body Shop» орієнтуються на вужчу цільову аудиторію, ніж та, яка є в компанії-конкурента.
Велику увагу компанія «L’Oréal» надає цінностям, що стосуються партнерів, постачальників, акціонерів, дистриб’юторів. Це дуже важливо для процвітання бізнесу і для міцного, стійкого та стабільно зростаючого позиціонування на ринку. Чим сильніший бізнес, тим відповідно більше у компанії з’являється можливостей організувати суспільно-корисні заходи та приділяти значну увагу захисту навколишнього середовища.
Порівнюючи таку складову як організаційна робота, то можемо стверджувати, що керівництво компанії «L’Oréal» надзвичайно цінує своїх працівників. Також значна увага приділяється їх самореалізації. В такій компанії працівники відчувають свою значущість та захищеність. Відповідно підвищується ефективність роботи. Отже, цінності компанії «L’Oréal» є більш широкоаспектними та продуманими, спрямовані на задоволення інтересів цільової аудиторії – споживачів, потенційних споживачів, працівників компанії, партнерів по бізнесу. У цінностях компанії «L’Oréal» чітко прослідковується орієнтація на прогресивне майбутнє, ніж у цінностях компанії «The Body Shop».
У цінностях компанії «The Body Shop» не акцентується увага на вигоді від бізнесу, проте особливої уваги заслуговує своєрідне ставлення до споживачів та бачення компанією поняття краси. Краса відображається у простому вмінні бути природнім, бути самим собою. Таке бачення додає оригінальності компанії «The Body Shop» [5].
Компанія «The Body Shop» у своїх цінностях відстоює більш м’яку та гнучку позицію. Ключовими змістовними категоріями цінностей є «соціальне сприяння», «ставлення до споживачів» та «захист планети», що свідчить про прагнення захищати планету і людство. Компанія вважає таку діяльність єдиним шляхом провадження свого бізнесу [3, с. 167].
Компанія «L’Oréal» цілком відповідає динамізму середовища, йде в ногу з часом, що неодмінно є конкурентною перевагою у сучасних жорстких ринкових умовах.
Організаційна культура аналізованих компаній є ефективною, адже вона вказує на те, що в компаніях є спільні цінності і етика, що працює на всіх рівнях. Це свідчить про лідерство та відповідність цілям. Цінності компаній «L’Oréal» та «The Body Shop» є свідченням того, що компанії відчувають відповідальність перед суспільством, оскільки постійно прагнуть до удосконалення. Аналізовані компанії «L’Oréal» та «The Body Shop» мають виражені ознаки конкурентних переваг, що формуються їхніми цінностями:
– компанії володіють технологічною та інноваційною перевагою;
– мають творчий та готовий до змін менеджмент;
– існує стратегія лідера чи відмінна стратегія;
– рівень прибутку вищий, ніж в середньому на ринку [6].
Компанії з допомогою своїх цінностей показують, що вони концентрують свою увагу на споживачах, адже задоволення потреб споживачів виступає рушійною силою бізнесу.
Цінності обох компаній є спільними стосовно таких сфер як соціальна активність, якість продуктів, захист довкілля, інноваційність. Обидві компанії строго слідкують за тим, чи відповідає процес виробництва та якість продуктів міжнародним стандартам.
Перевага «The Body Shop» – виробництво продуктів з натуральних інгредієнтів. Хоча так само можна віднести сюди й продукцію «L’Oréal» як надзвичайно інноваційну, науково удосконалену (поєднання якості та безпеки), яка через такі характеристики теж може максимально задовольняти потреби споживачів. Компанія намагається задовольнити потреби кожної окремої людини, що визначається як формула успіху бізнесу.
Порівнюючи цінності компаній «L’Oréal» та «The Body Shop» можна зробити висновок, що компанія «L’Oréal» прагне бути більш, ніж економічно розвиненою компанією, а також хоче бути максимально корисною для довкілля, надає великого значення удосконаленні якості товару. Всі ці чинники впливають на встановлення довіри зі сторони споживачів. У цінностях компанії «The Body Shop» також вказується про орієнтацію компанії на дотримання етичних принципів, на захист довкілля, соціальні проекти, відмову тестування на тваринах.
Висновок
Цінності «The Body Shop» переважно спрямовані на задоволення потреб споживачів і мало зачіпають інтереси тих людей від яких теж, без сумніву, великою мірою залежить розвиток бізнесу. Цінності компанії «L’Oréal» є більш ефективним засобом впливу на цільову аудиторію, а отже свідчать про використання ефективнішої стратегії та організаційної культури.

Список використаної літератури
1. Цуладзе, А. Большая манипулятивная игра [Текст] / А. Цуладзе. – М.: Алгоритм, 2000. – 340 с.
2. Герчикова, И.Н. Менеджмент [Текст] / И.Н. Герчикова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002. – 685 с.
3. Щёкин, Г.В. Управление бизнесом: Экспресс-курс для деловых людей [Текст] / Г.В. Щёкин. – 4-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2004. – 232 с.
4. Соколова, Л.В. Організаційно-економічне забезпечення адаптації підприємств до невизначеності бізнес-середовища [Текст]: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.06.01 / Л.В. Соколова; Ін-т економіки пром-сті, НАН України. – Донецьк, 2006. – 32 с.
5. Цінності «The Body Shop». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.the body shop-usa.com/beauty/values/. – Last access: 2009. – Title from the screen.
6. Етика компанії «L’Oréal».[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.loreal.com/_en/_ww/html/our-company/the-code-of-business-ethics.aspx. – Last access: 2010. – Title from the screen.

Вернуться назад