DataLife Engine > Інформаційне забезпечення 2018 > Ціпан М.В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Ціпан М.В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ


22-04-2018, 21:16. Разместил: TsipanM
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Ціпан М.В., студентка 3 курсу
економічного факультету,
Рудик О.Р., к.е.н., доц.
кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
ЛНУ ім. Івана Франка
В сучасному світі важливе місце займає страхування життя, адже саме воно дозволяє вирішити низку проблем. Перш за все при тимчасовій втраті працездатності, при настанні несприятливих подій у житті, при виникненні проблем зі здоров’ям тощо. Більшість громадян нашої держави не можуть самостійно компенсовувати ці неочікуванні втрати, а звернення до страхових компаній дає змогу отримати швику компенсацію за невелику плату. Відповідно до вищесказаного , саме страхуванню життя повинна приділятись особлива увага в нашій державі, оскільки для неї важливим елементом розвитку є благополуччя та добробут громадян. Саме страхування життя забезпечує соціальну стабільність в державі.
Страхуванню в цілому присвячено безліч наукових праць в сучасній економічній літературі, проте страхування життя недостатньо досліджено в теоретичному плані.
Відповідно до Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р., під страхуванням життя розуміють вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, чи у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку [1].
На сучасному етапі страхування життя є одним із впливових інструментів, за допомогою якого можна реалізувати соціальні і економічні потреби суспільства. В розвинутих країнах за допомогою страхування життя задовольняються багато суспільних проблем, а саме: фінансовий захист від несподіваних подій, вести звичайний спосіб життя після виходу на пенсію, накопичення коштів для отримання освіти, створення соціальних пакетів у компаніях для мотивації співробітників, можливість отримання кредитів та інше. Також зважаючи на специфіку роботи компаній страхування, а саме – довгострокове інвестування резервів, можна сказати, що страхування життя є одним із рушіїв економіки. Ці два фактори пов’язані між собою, даючи мультиплікативний ефект для соціально-економічного розвитку суспільства. На даний час страхування життя є однією з найбільш перспективних для подальшого розвитку галузей на світовому страховому ринку [3].
Страхування життя має низку характерних особливостей, які вирізняють його серед інших видів страхування:
• людське життя не має вартісної (грошової) оцінки; це означає, що за даним видом страхування неможливо визначити величину збитку, зумовленого настанням страхового випадку; саме ця обставина зумовлює інші особливості;
• у страхуванні життя беруть участь одразу чотири суб’єкти, такі як страховик, страхувальник, застрахована особа та бенефіціар (вигодонабувач);
• неможливість визначити в грошовому вимірі втрати, пов’язані з життям, зумовлює своєрідний підхід до визначення страхової суми та страхового тарифу (премії, внеску); у страхуванні життя страхова сума визначається на кожного застрахованого окремо з урахуванням інтересів та можливостей обох сторін (страхувальника і страховика); страховик, як правило, встановлює мінімальну межу страхової суми, нижче від якої обслуговування договору зі страхування життя буде збитковим; щодо страхувальника, то обрана ним страхова сума визначається насамперед його платоспроможністю та бажанням відкладати споживання цього доходу на тривалий час;
• договори зі страхування життя є довгостроковими, хоча українське законодавство не встановлює мінімальних строків договорів зі страхування життя, методика формування резервів (1997 рік) зазначає, що ці договори підписуються на строк, не менший трьох років, а загалом договори можуть діяти значно довше, а саме 10, 15, 20, 30, 40 років, чим триваліше договір, тим більше частка в резерві від інвестування коштів;
• з попередньої особливості випливає, що страхування життя виконує як захисну функ- цію, так і заощаджувальну функцію, зміст якої полягає в прибутковому, але низькоризико- вому розміщенні тимчасово вільних грошових засобів [2, c. 422–423].
Особливої уваги в питанні сучасного стану ринку страхування життя в Україні заслуговує динаміка зміни кількості страхових компаній “life” та “non-life” за період 2006–2016 років [4].
Аналіз статистичних даних показує, що за період 2006–2011 років кількість страхових компаній “life” збільши- лась на 9 одиниць (16,36%), “non-life” – на 22 одиниці (6,18%). За період 2011–2016 років спостерігається зменшення кількості СК “life” на 25 одиниць (39,06%), “non-life” – на 107 (28,31%). За період 2006–2016 років кількість СК “life” зменшилась на 16 одиниць (29,09%), “non-life” – на 85 одиниць (23,88%). Загальна кількість страхових компаній, що працюють в Україні, за період 2006–2016 років зменшилась на 101 одиницю (24,57%). Проведені розрахунки дають змогу зробити висновок, що кризові явища в економіці України у досліджуваному періоді негативно вплинули на показники діяльності як страхових компаній, що спеціалізуються на страху ванні життя, так і страхової сфери загалом. Причому глобальна фінансова криза 2008– 2009 років не так сильно вплинула на сферу страхування, призупинивши темпи зростання, як військово-політична нестабільність в Укра їні, яка призвела до суттєвого скорочення кількості страхових компаній, які працюють на вітчизняному страховому ринку. До негатив них наслідків таких трансформацій у страховій сфері також слід віднести монополізацію ринку страхових послуг. Особливо це стосується компаній страхування “life”, кількість яких від початку була меншою, а зменшення чисельності яких є більш відчутним для усієї фінансової сфери. [4].
Існують проблеми, які гальмують розвиток страхування життя в Україні, а саме:
• негативні враження населення від страхування життя в пострадянський період – нестабільність політичної ситуації;
• відсутність законодавчої бази яка б гарантувала збереження вкладених коштів та прозорість інвестиційних інструментів;
• відсутність відповідних традицій страхування життя;
• інфляція, нестійкість національної валюти;
• неспроможність населення та підприємств купувати страхові послуги через відсутність вільних грошових коштів;
• велика кількість страхових компаній з низьким рівнем капіталізації, а також слабкий розвиток національного перестрахового ринку;
• суперечливе страхове законодавство;
• несприятливе податкове законодавство;
• недостатня ємкість страхового ринку [5].
Враховуючи ці проблеми існує необхідність модернізації даної сфери страхування.
Таким чином ми обґрунтували важливість страхування життя для соціального захисту населення , який разом із державним соціальним страхуванням в перспективі зможе вирішити проблеми щодо пенсійного страхування та охорони здоров’я, не навантажуючи державний бюджет.
Держава повинна сприяти розвитку сфери страхування життя за допомогою проведення низки заходів, а саме:
• встановити податкові пільги для страхових компаній, тим самим забезпечуючи їм умови функціонування на рівні з Державним Пенсійним фондом;
• встановити податкові пільги для інших юридичних осіб, які планують укладати договори страхування життя своїх працівників;
• встановити такі умови страховикам, які би дали змогу пропонувати альтернативні програми страхування, які були б доступні для населення.
Таким чином, розглянувши вищеперечислені заходи та реалізувавши їх страховий ринок України значно поліпшить фінансові можливості страхових компаній, а також фінансовий ринок в цілому.
Список використаних джерел

1. «Про страхування» (зі змінами і доповненнями) Закон України N 5459-VI (5459-17 ) від 16.10.2012р.[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5459-17
2. Базилевич В.Д. Страхування / В.Д. Базилевич. – К. : Знання, 2008. – 1019 с
3. Криклій А.С., Пікус, Р.В. Ринок страхування життя в Україні: тенденції та європейський досвід [Електронний ресурс]: А.С. Криклій, Р.В. Пікус. – Режим доступу:http://www.economy.in.ua/index.php?iid=7&operation=9.%E2%80%93%2028.09.09.
4. Статистика страхового ринку в Україні / Сайт інформаційного агентства «Форіншурер» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://forinsurer.com/stat.
5. Тарасова Н.А. Аналіз розвитку ринку страхування життя в Україні [Електронний ресурс]: Н.А. Тарасова. - Режим доступу: http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:ek6Doh0YHJYJ:www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp73/knp73_117. - 29.09.09.

Вернуться назад