DataLife Engine > Інформаційне забезпечення 2018 > Кувіков О.С. Перестрахування та його роль в Україні

Кувіков О.С. Перестрахування та його роль в Україні


22-04-2018, 22:43. Разместил: Кувіков О.С.
Кувіков О.С., 2018
ЛНУ імені І. Франка, Екф-31с

Перестрахування та його роль в Україні

Постановка проблеми. Сьогодні страхування, як один з фінансових інститутів національної економіки, розвивається дуже стрімко. Через це страхові компанії повинні постійно змінювати і удосконалювати характер страхової діяльності, створювати нові страхові продукти та забезпечувати більшу надійність послуг. Важливе значення має питання захисту суб’єктів господарювання від потенційних та наявних загроз. Саме тому актуальним є питання перестрахування, адже його роль постійно зростає через зростання кількості нових специфічних ризиків. Перестрахування в Україні допомагає створити необхідні умови для забезпечення фінансової стійкості, тому питання щодо розробки нових його інструментів є актуальним.
Аналіз та напрями дослідження. Проблемою виходу страхування на якісно новий рівень займались В. Базилевич, В. Бігдаш, О. Багановський, Д. Бланд, Н. Внукова, О. Гвозденко та інші.
Метою даного дослідження є визначення основних засад, місця та ролі перестрахування, а також визначення основних причин, що гальмують його розвиток в Україні.
Роль перестрахування в сучасних умовах важко переоцінити, адже це один з механізмів, що допомагає мінімізувати та компенсувати ризики страховиків. Страхова діяльність є досить ризиковою, тому перестрахування дозволяє фірмам покласти частину ризиків на третю особу. Завдяки цьому вони перерозподіляються та зменшуються. Проте, це не єдина позитивна сторона перестрахування. Деякі фірми, не можуть залучити велику кількість клієнтів, що зумовлено їх фінансовим становищем, а через перестрахування вони можуть це собі дозволити, розподіливши часину своїх зобов’язань з іншим страховиком [1, с. 110-111].
Можна стверджувати, що в Україні механізм перестрахування використовується майже всіма страховими компаніями, але його застосування з метою ефективного управління фінансовою стійкістю здійснюється обмеженою кількістю страховиків. Це обумовлено не тільки стратегічними напрямами відносно інструментів забезпечення фінансової стабільності страховиків, а, безперечно, і слабким розвитком вітчизняного ринку перестрахування[1, c. 516].
Темпи зростання української страхової галузі і вихід на ринок іноземних страховиків вимагають дотримання міжнародних стандартів у стратегії розвитку страхових компаній, що полягають не лише в розробці доступних страхових продуктів, побудові ефективних бізнес-процесів, але і підвищенні соціальної відповідальності основних суб'єктів страхової діяльності – страхувальників, страховиків, страхових брокерів, перестраховиків[3, c.182].
Оцінюючи ситуацію на перестраховому ринку, можна сказати, що система перестрахування вкрай нерівноцінна. І, насамперед, тому, що потреба в перестрахуванні неухильно зростає, а підсистема професійних послуг відстає у розвитку та не задовольняє в необхідному обсязі зазначену потребу[4, c.81].
Висновки. Отже, подальший розвиток перестрахування та його перетворення на дієвий елемент фінансової системи, який здатен збільшити інвестиційний потенціал, покращати добробут, примножити багатство нації, повинен базуватися на ефективному механізмі регулювання фінансового стану страховиків. Роль операцій перестрахування зростає в процесі концентрації капіталу в промисловій та фінансовій сферах, як наслідок – збільшення вартості об’єктів страхування, розширення видів страхових послуг та випереджаючі темпи зростання потреб в розмірах страхового покриття над нарощенням статутного капіталу й страхових резервів компаній. А збереження високого рівня фінансової стійкості та платоспроможності страхових компаній є основою як виконання їх зобов’язань перед клієнтами, так і досягнення економічної безпеки держави. Також взаємовигідна співпраця всіх учасників перестрахових операцій у результаті призведе до покращання фінансової стійкості кожного з них.

Список використаних джерел
1. Войцеховська І.М. Поняття і сутність перестрахування / І.М. Войцеховська // Юридичний вісник – 2015. - № 1(34) – с. 110-114
2. Галущак В.В. Перестрахування як необхідна умова забезпечення фінансової стійкості та нормальної діяльності страховика / В.В. Галущак // Економіка і суспільство – 2016р. - №2. – с. 513-517
3. Гусак, А. С. Перестрахування та його роль у підвищенні корпоративної відповідальності страхового бізнесу / Андрій Сергійович Гусак // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо- поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 19. – № 1. – С. 178-183
4. Прокоф’єва О. Особливості розвитку ринку перестрахування / О. Прокоф’єва // Економіка – 2014 - № 3(156) – с. 77 – 81.

Вернуться назад