DataLife Engine > Інформаційне забезпечення 2018 > Мурайко С. Проблеми та напрями вдосконалення страхування життя в Україні

Мурайко С. Проблеми та напрями вдосконалення страхування життя в Україні


23-04-2018, 10:46. Разместил: Софія Мурайко
На сьогодні страхування життя є надзвичайно актуальним, адже дозволяє вирішити багато проблем. Насамперед, допомагає у випадку, коли людина тимчасово або назавжди втратила працездатність, коли виникають проблеми щодо здоров’я дітей, чи у випадку настання певних несприятливих подій у їх житті тощо. Більшість громадян неспроможні самостійно компенсувати такі неочікувані втрати, а залучення до послуг страхових компаній за порівняно невелику плату дозволяє розраховувати на швидку компенсацію втрат [4].
Такий вид страхової послуги, як страхування життя, здатний мінімізувати наслідки соціальних ризиків, дати гарантію безпеки, підвищити якість життя людини, забезпечити надання додаткової фінансової допомоги. Багато людей вже самостійно займаються пошуком подібних інструментів, залучаючи власні кошти, тому що зростає потреба в додаткових видах соціального захисту, в самостійному управлінні соціальними ризиками [2].
Говорячи про український досвід у сфері страхування життя, необхідно відзначити, що цей напрям є не досить розвиненим та потребує суттєвих трансформацій відповідно до тих реалій, з якими стикається українська страхова сфера та економіка загалом.
Кризові явища в економіці України негативно вплинули на показники діяльності як страхових компаній, що спеціалізуються на страхуванні життя, так і страхової сфери загалом. Причому глобальна фінансова криза 2008–2009 років не так сильно вплинула на сферу страхування, призупинивши темпи зростання, як військово-політична нестабільність в Україні, яка призвела до суттєвого скорочення кількості страхових компаній, які працюють на вітчизняному страховому ринку [1].
Радецька О.О. виділяє низку причин, які гальмують розвиток ринку страхування життя та знижують його ефективність:
1. Повільні темпи впровадження ринкових умов та реструктуризації економіки.
2. Недосконалість законодавчої бази.
3. Недорозвиненість економіки в цілому.
4. Низький рівень довіри споживачів.
5. Причини, що лежать у площині тіньової економіки.
6. Проблеми власне страхового ринку [5].
Вирішення частини проблем, що гальмують розвиток ринку страхування життя в Україні залежить від політичної ситуації. Разом з тим суттєвий вплив на розвиток ринку страхування життя здійснює чинна система оподаткування. Значна частина страхових платежів припадає на фінансове перестрахування, схеми оптимізації оподаткування та короткострокові поліси, придбані для зменшення бази оподаткування.
За оцінками окремих експертів, в Україні лише третина коштів ринку страхування життя працює на економіку України, а решта коштів створює тіньовий капітал. Тому на даному історичному етапі розвитку страхового ринку України гостро стоїть проблема повернення довіри до страхової галузі, створення таких умов, за яких страховим компаніям буде невигідно займатися псевдострахуванням. Цю проблему можна вирішити лише комплексною системою заходів, серед яких головна роль відводиться посиленню нагляду за страховою діяльністю, змінами законодавства, в тому числі і податкового [3].
На нашу думку, провідну роль у поширенні страхування життя в Україні повинна відігравати держава. Уряд повинен проводити державну політику, спрямовану на стимулювання страхової сфери загалом та ринку страхування життя зокрема
Державна політика у сфері страхування має бути спрямована на:
1. Формування сучасного та динамічного страхового ринку з високорозвиненою інфраструктурою та широким асортиментом страхових послуг.
2. Своєчасну та широку адаптацію українського страхового ринку до світових вимог фінансового регулювання та нагляду, активну співпрацю з європейськими та міжнародними організаціями.
3. Створення страхового нагляду, гармонізованого з міжнародними стандартами та орієнтованого на захист прав споживачів фінансових послуг.
4. Модернізацію страхового бізнесу та систем управління страховими компаніями.
5. Розвиток страхового посередництва та посилення контролю за посередниками (брокерами, агентами і консультантами).
6. Впровадження системи мікрострахування для малозаможних верств населення, державну підтримку соціально значущих видів страхування.
7. Формування страхової культури громадян та підвищення фінансової грамотності учасників страхового ринку [5].
Окрім цього, державі слід приділити більше уваги процесам розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення [4].
Становлення ринку страхування життя в нашій країні, подальший його успішний розвиток залежить від розширення переліку страхових послуг, підвищення їхньої конкурентоспроможності, розширення їхньої інфраструктури, удосконалення порядку оподаткування страхової діяльності відповідних компаній, подальшої інтеграції України у міжнародні структури, співвідношення між обов’язковим і добровільним страхуванням, залучення ринку страхування життя до вирішення найважливіших питань соціального страхування [3].

Список використаних джерел
1. Золотарьова О. В. Актуальні проблеми та перспективи розвитку страхування життя в Україні / О. В. Золотарьова, В. О. Галаганов // Економіка і суспільство : електронне наукове фахове видання. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/102.pdf
2. Лобова О. М. Тенденції страхування життя в Україні / О. М. Лобова, М. Г. Кудря / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/finu_2017_2_8.pdf
3. Радецька О. О. Ринок страхування життя в Україні: Проблеми та перспективи розвитку / О. О. Радецька / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_6_1/pdf/222-224.pdf
4. Смірнова Т.О. Стан та проблеми розвитку страхування життя в Україні / Т.О. Смірнова, І.І. Топій, З.З. Талама / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2013_7_59.pdf
5. Ткаченко Є. Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку страхування життя в Україні / Є. Ю. Ткаченко, О. В. Яришко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_2_144.pdf

Вернуться назад