DataLife Engine > Фінансовий ринок 2018 > Довбуш Г.М. Страховий ринок України: тенденції та перспективи

Довбуш Г.М. Страховий ринок України: тенденції та перспективи


2-06-2018, 17:03. Разместил: Довбуш Г. М.
Довбуш Г. М., 2018
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКф-34с
Страховий ринок України: тенденції та перспективи

Сучасні страхові компанії забезпечують формування ефективних ринкових механізмів залучення інвестиційних ресурсів у національну економіку за рахунок забезпечення ефективного функціонування ринку страхових послуг із застосуванням сучасної ринкової інфраструктури та фінансових інструментів. В Україні страховий ринок має значний потенціал розвитку, який потребує, перш за все, детального оцінювання всіх наявних можливостей для зрівноваженого розвитку в умовах євроінтеграційних процесів. Відтак, виявлення та аналіз сучасних тенденцій розвитку страхового ринку є на сьогодні актуальними як з теоретичної, так і з практичної точок зору [2, с.108-109].
Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2017 становила 294, у тому числі СК “life” – 33 компанії, СК “non-life” – 271 компанія, (станом на 31.12.2016 – 310 компаній, у тому числі СК “life” – 39 компаній, СК “non-life” – 271 компанія) [3, с. 1].
При цьому протягом 2015-2017 рр. кількість як СК “non-life”, так і СК “life” має тенденцію до зменшення (табл. 1).
Таблиця 1

Кількість страхових компаній в Україні, 2015-2017 рр.

Довбуш Г.М. Страховий ринок України: тенденції та перспективи

Джерело: Складено автором за даними Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [3].

Однією із характеристик функціонування страхового ринку є динаміка чистих та валових страхових премій. Чисті страхові премії розраховуються як валові страхові премії за мінусом частки страхових премій, які сплачуються перестраховикам-резидентам. Проаналізуємо динаміку чистих та валових страхових премій за 2015-2017 роки (рис. 1).
Довбуш Г.М. Страховий ринок України: тенденції та перспективи

Рис. 1. Динаміка страхових премій за 2015 – 2017 роки (млн. грн.)

Джерело: [3, с. 5].

Таким чином, протягом досліджуваного періоду розмір чистових і валових страхових премій мали тенденцію до зростання. Обсяги валових страхових премій за 2017 рік збільшились порівняно з 2016 роком на 23,5%, порівняно з 2015 роком зросли на 46,1%. Чисті страхові премії збільшилися на 7,7% порівняно з 2016 роком, та на 27,5% порівняно з 2015 роком.
Приріст чистих страхових премій за 2017 рік (+7,7% або 2 030,6 млн. грн.) відбувся по таким видам страхування: автострахування (+13,9% або 1 205,1 млн. грн.), медичне страхування (+17,3% або 393,7 млн. грн.), страхування від нещасних випадків (+37,9% або 275,7 млн. грн.), страхування відповідальності перед третіми особами (+12,8% або 182,6 млн. грн.), авіаційне страхування (+37,3% або 180,1 млн. грн.), страхування медичних витрат (+24,1% або 161,9 млн. грн.). Водночас, спад чистих страхових премій спостерігався зі страхування вантажів та багажу (-20,8% або 262,8 млн. грн.), страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 8 (-11,6% або 206,0 млн. грн.), страхування кредитів (-33,8% або 171,0 млн. грн.), страхування фінансових ризиків (-7,9% або 155,9 млн. грн.) [3, с. 7-8].
Важливими показниками діяльності страхового ринку є кількість укладених договорів страхування, страхові резерви, рівень виплат і премій з перестрахування та ін.
Протягом аналізованого періоду збільшилась кількість укладених договорів страхування на 6 011,7 тис. одиниць (або на 3,3%), при цьому на 24 864,1 тис. одиниць (або на 69,1%) зросла кількість договорів з добровільного страхування, в тому числі збільшилась кількість укладених договорів страхування від нещасних випадків на 17 654,6 тис. одиниць (або на 112,6%), кількість укладених договорів на страхування здоров’я на випадок хвороби зросла на 3 798,7 тис. одиниць (або в 2 рази), кількість укладених договір страхування фінансових ризиків зросла на 2 430,4 тис. одиниць (або на 52,9%). Кількість укладених договорів з обов’язкового страхування зменшилась на 18 929,9 тис. одиниць (або на 13,3%), в тому числі зменшилась кількість договорів страхування від нещасних випадків на транспорті на 3 373,7 тис. одиниць (2,9%) [3, с. 1-2].
Обсяг валових страхових виплат/відшкодувань у порівнянні з 2016 роком збільшився на 1 697,3 млн. грн. (19,2%), обсяг чистих страхових виплат збільшився на 1 695,8 млн. грн. (19,8%). Зростання обсягів валових страхових виплат за 2017 рік мало місце у більшості основних системоутворюючих видах страхування. Збільшилися валові страхові виплати з таких видів страхування, як: автострахування (збільшення валових страхових виплат на 1 129,5 млн. грн. (29,2%)), страхування фінансових ризиків (збільшення валових страхових виплат на 943,8 млн. грн. (100,9%)), медичне страхування (збільшення валових страхових виплат на 330,6 млн. грн. (24,6%)), страхування життя (збільшення валових страхових виплат на 138,0 млн. грн. (33,0%)). Водночас, зменшилися валові страхові виплати зі страхування кредитів на 840,4 млн. грн. (76,3%) та страхування вантажів та багажу на 326,7 млн. грн. (83,2%).
Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зменшився на 0,8 в.п. та становив 24,3%. Рівень чистих страхових виплат станом на 31.12.2017 становив 36,0%, що більше на 3,7 в.п. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Високий рівень валових та чистих страхових виплат спостерігається з медичного страхування – 58,0% та 62,5%, за видами добровільного особистого страхування – 38,7% та 43,2%, за видами недержавного обов’язкового страхування – 37,9% та 38,1% відповідно.
Операції вихідного перестрахування за 2017 рік зросли на 44,7% з 12 668,7 млн. грн. до 18 333,6 млн. грн. за рахунок збільшення на 6 231,0 млн. грн. (71,6%) обсягів перестрахування в середині країни. При цьому, операції з перестрахування із страховиками-нерезидентами зменшились на 566,1 млн. грн. (14,3%).
Страхові резерви станом на 31.12.2017 зросли на 1 927,7 млн. грн. (9,2%) у порівнянні з аналогічною датою 2016 року, при цьому технічні резерви зросли на 1 366,3 млн. грн. (10,4%), а резерви зі страхування життя зросли на 561,4 млн. грн. (7,2%).
У порівнянні з аналогічною датою 2017 року збільшились такі показники, як загальні активи страховиків на 1 305,4 млн. грн. (2,3%); активи, визначені ст. 31 Закону України “Про страхування” для представлення коштів страхових резервів – 1 012,7 млн. грн. (2,9%) та обсяг сплачених статутних капіталів – 169,7 млн. грн. (1,3%) [3, с. 2].
З огляду на викладене, ринок страхових послуг України зазнає істотних змін. У цілому серед найбільш гострих проблем ринку страхових послуг в Україні варто виділити: недосконалість його структури, слабкий розвиток інституту перестрахування, нестабільність фінансового стану окремих страхових компаній, нерівномірність їх розвитку, нестабільність клієнтської бази, недостатня платоспроможність населення, недовіра клієнтів до вітчизняних страховиків, низький рівень страхової культури громадян, недостатній рівень упровадження інформаційних продуктів у страхування, використання страхування як інструменту податкової оптимізації замість його безпосередньої функції – захисту від ризиків. Окреслені проблеми розвитку страхового ринку дають підстави для розроблення концептуальних напрямів його розвитку, реалізація яких дасть змогу підвищити роль страхування у фінансовій системі України [1, c. 418].
Таким чином, перспективами розвитку страхового ринку є:
- задоволення потреб держави та приватного сектору в якісних страхових послугах;
- досягнення рівня проникнення страхування до 5% ВВП України;
- задоволення потреб держави в інвестиційному ресурсі;
- збільшення щорічних виплат страхових відшкодувань;
- зменшення вартості залученого капіталу для підприємств, що страхують свої ризики;
- підвищення конкурентоспроможності економіки України в цілому;
- приведення кількості страхових компаній у відповідність до попиту на послуги страхування, гарантованого рівня платоспроможності, визначеного законодавством, стану конкуренції та витрат держави для здійснення нагляду та регулювання;
- створення додаткових робочих місць;
- збільшення надходжень до бюджету та фондів соціального страхування за рахунок сплачених страховиками податків і внесків [4, с.859].
Зважаючи на огляд тенденцій функціонування вітчизняного ринку страхових послуг, а також ураховуючи найбільш гострі проблеми, з якими стикається ринок страхових послуг України, пріоритетами в процесі сприяння його розвитку можуть стати:
1) стабілізація фінансового становища всіх суб’єктів економіки завдяки державній підтримці вітчизняного бізнесу та підвищенню доходів та рівня життя населення;
2) розвиток законодавчої бази страхування, яка б ураховувала сучасну ситуацію на ринку страхових послуг та інтереси як страховиків, так і їх клієнтів;
3) вивід із ринку нестійких і ненадійних страхових компаній, активізація ролі держави у підтримці конкурентного середовища на ринку страхових послуг;
4) модернізація галузевої структури та інфраструктури ринку страхових послуг відповідно до світових вимог та провідного досвіду розвинутих країн;
5) створення сучасної моделі ефективного управління страховими резервами;
6) сприяння подальшому розвитку перестрахування;
7) розвиток практичного маркетингу й обов’язкова організація ризик-менеджменту в страховій справі на основі підготовки відповідних фахівців [1, с. 419-420].
Отже, проведені дослідження показали, що страховий ринок України перебуває на етапі формування, поступово адаптуючись до вимог європейського та світового ринків. Для цього вітчизняним страховикам необхідно переймати зарубіжний страховий досвід та змінювати власні моделі функціонування, зокрема вдосконалювати механізм державного регулювання діяльності страхових компаній; адаптувати до світових стандартів страхове законодавство, впроваджувати новітні технології зі страхування та новітні стандарти якості обслуговування в цій сфері.
Список використаних джерел:

1. Золотарьова О. В. Ключові тенденції та пріоритети розвитку ринку страхових послуг в Україні // Економіка і суспільство. – 2017. – № 11. – С. 413–420. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/66.pdf.
2. Мельник О. І. Аналіз сучасного стану страхового ринку в Україні / О. І. Мельник, Л. А. Кульбачна, М. С. Жулім // Електронне наукове фахове видання з економічних наук “Modern Economics”. – 2018. - №7. – С. 107-113. - Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/7-2018/UKR/melnyk.pdf.
3. Підсумки діяльності страхових компаній за 2017 рік / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2017_rik/sk_%202017.pdf.
4. Рудь І. Ю. Аналіз страхового ринку України // Гроші, фінанси і кредит. Глобальні національні проблеми економіки. – 2016. – № 10. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/10-2016/178.pdf.

Вернуться назад