DataLife Engine > Фінансовий ринок 2018 > Денисюк С. Фондовий ринок України : сучасний стан, недоліки та перспективи розвитку Денисюк С ЕКФ-45с

Денисюк С. Фондовий ринок України : сучасний стан, недоліки та перспективи розвитку Денисюк С ЕКФ-45с


31-10-2018, 04:04. Разместил: Денисюк Світлана
Фондовий ринок України : сучасний стан, недоліки та перспективи розвитку

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).
Учасники фондового ринку - емітенти (у тому числі іноземні) або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники фондового ринку, об’єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку [1].
Основним завданням фондового ринку є забезпечення переливу капіталу від фінансово надлишкових секторів в економіці до тих сфер діяльності, де ці кошти найбільше потрібні. Це здійснюється за рахунок торгівлі цінними паперами, адже саме вони є товаром на фондовому ринку [3].
Тобто можна свідчити про те, що фондовий ринок - це ринок, на якому торгують специфічним товаром - цінними паперами. Реально ці папери практично нічого не варті, проте їх цінність визначається активами (майном, коштовностями тощо), які стоять за цими паперами [4].
Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у січні-липні 2018 року,становив 30,83 млрд грн, що менше на 47,4 млрд грн порівняно з відповідним періодом 2017 року (78,4 млрд грн).
Протягом січня-липня 2018 року Комісією зареєстровано 62 випусків акцій на суму 13,4 млрд грн (таблиця 1). Порівняно з аналогічним періодом 2017 року обсяг зареєстрованих випусків акцій зменшився на 53 млрд грн.

Таблиця 1.
Обсяг та кількість випусків акцій, зареєстрованих Комісією протягом січня-липня 2018 року [5]

Денисюк С. Фондовий ринок України : сучасний стан, недоліки та перспективи розвитку Денисюк С ЕКФ-45сЗначні за обсягом випуски акцій, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій протягом зазначеного періоду, зареєстровано наступним підприємствами з метою збільшення статутного капіталу, зокрема: АТ «Банк Форвард».
Комісією протягом січня-липня 2018 року зареєстровано 53 випусків облігацій підприємств на суму 3,4 млрд грн (таблиця 2). Порівняно з аналогічним періодом 2017 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств збільшився на 349 млн грн.
Таблиця 2.
Обсяг та кількість випусків облігацій підприємств,
зареєстрованих Комісією протягом січня-липня року[5]

Денисюк С. Фондовий ринок України : сучасний стан, недоліки та перспективи розвитку Денисюк С ЕКФ-45с


Протягом січня-липня 2018 року Комісією зареєстровано 1 випуск опціонних сертифікатів на 55 млн грн. Протягом відповідного періоду 2017 року зареєстровано 2 випуски на суму 32 млн грн.[5]
Проаналізувавши сучасний стан фондового ринку в Україні, необхідно розглянути перспективи та можливий вектор подальшого розвитку цього ринку. Протягом останніх 20 років вітчизняний фондовий ринок намагається сформуватися, беручи до уваги світовий досвід. Але існує низка перешкод, які заважають українському фондовому ринку стати на той же рівень, що й англійський чи німецький фондовий ринок.
Нинішня ситуація в Україні переконує у неможливості швидкого проведення необхідних макроекономічних перетворень та побудови конкурентоспроможної економіки, здатної прийняти виклик глобалізації.
Результати комплексної оцінки відповідності національної системи України вимогам міжнародних рекомендацій FATF показали, що загальний рівень відповідності становить 73%. Зокрема:
а) правова система – 83% відповідності;
б) фінансова система – 68%;
в) інституційна система – 78%;
г) міжнародне співробітництво – 79%.
Провівши аналіз фондового ринку України, можна зробити такі висновки про його стан та розвиток.
По-перше, створення фондового ринку в Україні відбувалося за умов відсутності чіткої та логічної нормативно-законодавчої бази, а також невідповідності окремих елементів ринку міжнародним стандартам.
По-друге, важливою проблемою, що постає перед Україною, є те, що правове забезпечення та механізми котирування цінних паперів ще досі чітко не визначені, відсутня відповідна інфраструктура, ринок недостатньо прозорий та малоліквідний. По-третє, український фондовий ринок перебуває у безпосередній залежності від світового, це засвідчує підвищення значень українських фондових індексів під час стрімкого росту світових індексів та сприятливих політичних та економічних новин. Нині фондовий ринок України перебуває у стані розвитку. Зазначені вище дані свідчать про те, що український фондовий ринок низьколіквідний. Крім цього, існує ще одна серйозна проблема – це низький відсоток акцій, які перебувають в обігу. Внаслідок цього фондовий ринок України більш волатильний, ніж світові фондові ринки.
Подальший розвиток фондового ринку залежить від конкретних заходів держави у сфері розбудови фінансової системи. Розвиток фондового ринку виключно на основі саморегуляції ринкових відносин є неможливим. Це пояснюється тим, що ринкові відносини на нещодавно утворених ринках ще повністю не сформувалися.
Для покращення ситуації на фондовому ринку необхідно вжити низку заходів.
По-перше, для виконання зазначеної мети має функціонувати розвинена інфраструктура фондового ринку, має бути запропоновано широкий спектр інструментів та ефективні механізми взаємодії учасників ринку.
По-друге, невід’ємною складовою розвитку фондового ринку має стати його інтеграція у світові фінансові ринки. Водночас розвиток фондового ринку України має бути тісно пов’язаний з розвитком інших сегментів фінансового ринку (банківського, страхового, сектору пенсійного забезпечення тощо).
По-третє, основною функцією, яку має виконувати ринок цінних паперів, є забезпечення грошовим капіталом потреб економіки країни шляхом створення механізму акумулювання, розподілу та перерозподілу фондів коштів від особи, яка володіє вільними інвестиційними ресурсами, до особи, якій необхідні такі ресурси для розвитку [2].Список використаних джерел :

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 16.11.2017 № 2210-VIII.
2. Касьянова Н.В. Фондовий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Касьянова Н.В., Курбанов О.О. // МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/46.pdf.
3. Когут Дмитро Володимирович. НЕДОЛІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ [Електронний ресурс] / Когут Дмитро Володимирович // Національний університет «Острозька академія». – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://naub.oa.edu.ua/2018/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80/.
4. Мозговий О.М. Фондовий ринок [Електронний ресурс] / Мозговий О.М. // Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.— 316 с. – Режим доступу до ресурсу: https://buklib.net/books/21901/.
5. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.– http://www.ssmsc.gov.ua/user_files/content/58/1499943860.pdf.

Вернуться назад