DataLife Engine > Фінансовий ринок 2018 > Собко А. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ І МОЖЛИВІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ

Собко А. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ І МОЖЛИВІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ


31-10-2018, 10:36. Разместил: Alina.Sobko
Собко Аліна
Львівський національний університет ім. І. Франка


ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ І МОЖЛИВІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ


Актуальність даної теми полягає в тому, що сьогодні фінансова система України переживає один з найбільш глобальних 29 криз за весь час своєї незалежності.
Фінансова система - сукупність врегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ (інститутів) за допомогою яких формуються, розподіляються і використовуються централізовані і децентралізовані фонди фінансових ресурсів та грошових коштів.
У зв’язку з кризою суттєво похитнулися основи, на яких зведена фінансова система. Стали більш помітні накопичені за минулі роки проблеми, такі як відсутність чіткої взаємодії між державою, ринком і населенням. Важливою проблемою є криза довіри громадян до фінансових установ. загострення проблеми менеджменту і нагляду, стала наслідком нездатності фінансових установ розраховуватися за своїми зобов’язаннями.
Домінуючу роль на фінансовому ринку України відіграє банківська система. Так співвідношення активів банківських і небанківських фінансових установ в Україні складає приблизно 90-93% проти 7-10% на користь банків. Але періодичні кризи в Україні приводять до неможливості зберегти і примножити свої заощадження, як в банківському секторі, так і в інших сегментах фінансового ринку.
Сьогодні фінансова система України переживає одну з наймасштабніших криз за часи незалежності, що відображається на діяльності фінансового ринку країни. Кількість банківських установ має тенденцію до зменшення. За останні шість років кількість банків скоротилася більше ніж вдвічі, на 53,4%.
Однією з вагомих причин скорочення кількості банків є їх визнання неплатоспроможними — крім порушення законодав-ства, що регулює питання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, був недостатній рівень їх капіталізації та неспроможність акціонерів забезпечити належний рівень фінансової підтримки. Кількість банків з іноземним капіталом також значно скоротилася — на 26,4%.
Отже, аналіз сучасного стану банківського сектору української економіки дає можливість виявити декілька проблем в банківській сфері:
- політична та фінансова нестабільність у країні;
- низька якість банківських активів;
- зниження ліквідності банківських активів;
- низька довіра до банківської системи серед населення;
- недосконала та нестабільна нормативно-правова база в державі;
- висока ступінь вразливості банківської системи до валютно-курсової політики в країні, що проводиться НБУ.
Для зміцнення банківськими установами власних позицій на фінансовому ринку їм потрібно в першу чергу покращити показники ліквідності, що можна зробити через взаємодію з іншими фінансовими посередниками, зокрема, зі страховими компаніями, торговцями цінними паперами, через застосування нестандартних схем роботи з іншими гравцями ринку банківських послуг та пошук неформальних підходів у взаємовідносинах із клієнтами, підвищення стандартів надання трдиційних банківських послуг, розробку принципово нових банківських продуктів і послуг, створення позитивного іміджу банку тощо.
Необхідною умовою розвитку ринку цінних паперів є визначення стратегії подальшого розвитку, яка буде забезпечувати та збалансовувати бюджет, стабілізувати економіку та фінансову систему. Щоб покращити ефективність роботи учасників на ринку цінних паперів, необхідною умовою є вдосконалення системи розкриття інформації щодо учасників ринку та емітентів. Шляхом гарантування та страхування інвестицій можна забезпечити захист дрібних інвесторів. За допомогою введення заходів можна покращити діяльність учасників ринку, це у свою чергу покращить динамічний розвиток ринку цінних паперів в Україні.
Однією з найважливіших цілей нинішнього етапу роз витку економіки країни є втілення обгрунтованих і системних реформ у фінансовому секторі для забезпечення додаткових джерел фінансування економічного зростання. Це в свою чергу вимагає розробки і послідовного впровадження довгострокової комплексної стратегії розвитку фінансового сектора України, враховуючи існуючі економічні реалії та стратегічні пріоритети України в умовах глобалізації світових фінансових ринків.
Таким чином, щоб вирішити основні проблеми фінансового ринку слід здійснювати постійний моніторинг діяльності фінансових установ, ліквідувати неплатоспроможні фінансові установи, оздоровити фінансову систему, забезпечити функціонування системи ефективного нагляду, що дозволить ефективно працювати всій фінансовій системі в цілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: Ніос, 2003. — 416 с.
2. Державне фінансове регулювання економічних перетворень / І.Я.Чугунов, А.В.Павелко, Т.В.Канєва та ін.; за заг. ред. А.А.Мазаракі. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. — 376 с.
3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https:// index.minfin.com.ua/bank/stat/count.php
4. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua

Вернуться назад