DataLife Engine > Фінансовий ринок 2018 > Паламар Н.В. Проблеми організації фондового ринку України

Паламар Н.В. Проблеми організації фондового ринку України


31-10-2018, 20:32. Разместил: nadiia.palamar
Паламар Н.В. , 2018 р.
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-41с

Проблеми організації фондового ринку України
Становлення ринкових відносин призвело не тільки до трансформації існуючих раніше форм і методів управління, а й до зміни технології функціонування товарних і фінансових ринків, модернізації усіх сфер економіки. Одним із головних завдань при цьому є створення умов для залучення у вітчизняну економіку додаткових інвестиційних ресурсів. Ключову роль в цьому відіграє фінансовий ринок і його складова — фондовий ринок та інструменти, які на ньому обертаються.
Еволюція розвитку ринкових відносин веде до стирання розходжень між товарною, фондовою і валютною біржами по механізму і характеру їх діяльності. Проте історично сформована спеціалізація конкретних бірж збережеться з врахуванням зайнятого ними місця на біржовому ринку в цілому. Ф’ючерсна торгівля переважає над всією іншою діяльністю бірж. Біржі перестають бути тільки складовою частиною оптової торгівлі, їх роль в оптовій торгівлі має тенденцію до скорочення. Вони стають центрами ф’ючерсної торгівлі в широкому сенсі слова, тобто ціноутворюючими центрами, центрами страхування прибутку і такої комерційної діяльності, що дозволяє діставати додатковий прибуток.
За багато років успішного функціонування ф’ючерсної торгівлі у світовій практиці біржової діяльності накопичений величезний досвід, дуже корисний сьогодні для України. Уповільнений розвиток ф'ючерсного ринку пов'язаний зі складними умовами становлення ринкової економіки України, відсутністю необхідної інфраструктури ф'ючерсної торгівлі, кваліфікованих кадрів біржовиків, економістів-біржовиків. здатних організувати біржову діяльність, інфляцією, кризою виробництва. Головна причина, що заважає розвитку ф'ючерсної торгівлі в Україні — це слабкий розвиток самих ринкових відносин, ринкового середовища.
Слаборозвинена інфраструктура ф'ючерсного ринку в нашій країні перешкоджає залученню у ф'ючерсну торгівлю тисяч підприємств, організацій і широких верств населення. На більшості українських підприємств і організацій немає фахівців, що мають необхідний рівень знань і розуміння важливості ф’ючерсної торгівлі. Як правило, на підприємствах і організаціях цілком відсутні кадри економістів-біржовиків. здатних брати участь у біржових справах [5].
Існує ціла низка проблемних факторів, які негативно впливають на розвиток вітчизняного фондового ринку. До них, зокрема, належать:
1) низький рівень захисту прав власників і покупців цінних паперів;
2) недосконалість чинного законодавства України з питань захисту власності, що призводить до виникнення численних конфліктних ситуацій між учасниками ринків ЦП, які дуже складно і довго розглядаються в судових органах, що призводить до зниження активності фінансових операцій на ринках ЦП [1, 19];
3) низький рівень нормативного та інформаційного забезпечення учасників ринків ЦП, що за відсутності відповідних законів з питань захисту інтересів власників ЦП призводить до нецивілізованих механізмів їх обігу - можливості існування тіньових фінансових операцій з цінними паперами;
4) відсутність рівних умов для всіх реальних і потенційних учасників фондового ринку щодо операцій, пов'язаних із купівлею і продажем ЦП;
5) не розробленість організаційних та фінансових механізмів, дія яких має забезпечувати прозоре та справедливе ціноутворення;
6) обмеженість асортименту цінних паперів, які реально використовуються на вітчизняних ринках ЦП, порівняно з аналогічними ринками розвинутих держав;
7) відсутність відкритих вторинних ринків ЦП, на яких має відбуватись масовий рух цінних паперів тощо.
Cтосовно хеджування, українське законодавство ставить такі умови випуску опціонів і ф'ючерсів, що це не впливає на схеми хеджування. Однак нерозвиненість українського фондового ринку унеможливлює застосування яких-небудь стратегій хеджування. Так, опціонів і ф'ючерсів по валютах не існує взагалі, оскільки ніхто не береться брати на себе величезні ризики, пов'язані з коливаннями курсів валют. Та й взагалі, в Україні не стоїть питання про те, чи підніметься курс долара, євро, марки стосовно гривні, чи знизиться. Усі знають, що підніметься, і питання тільки в тому, на скільки. З деривативів по інших базових активах в спеціалізованих періодичних виданнях згадується тільки інформація про форвардні угоди на Українській Аграрній Біржі [5].
У перспективі п‘яти років Україна має шанс створити ринок ф‘ючерсних контрактів на агропродукцію приблизно у розмірі 8 мільярдів доларів США, а по енергоносіям – в обсязі понад 20 мільярдів доларів США. До таких висновків дійшли учасники міжнародної практичної конференції «Розвиток товарного біржового ринку», яка організована НКЦПФР спільно із Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору» [2].
Важливою умовою існування ф'ючерсного ринку в українській економіці має стати його самоокупність. Біржова ф'ючерсна торгівля повинна бути організована таким чином, щоб доходи від неї покривали витрати біржі на її проведення. Останнє можливе тільки за умови великих обсягів біржових угод на ф'ючерсному ринку. Нерозвиненість товарно-грошових відносин і приватної власності постійно впливає на процеси розвитку ф'ючерсного ринку. З вищевикладеного випливає, що процес розвитку ф'ючерсної торгівлі в українській економіці займе декілька років і буде мати свою історію й етапи становлення, що випливають з реальної обстановки [5].
НКЦПФР заявляє, що фондовий ринок в Україні розвивається і протягом 5 років в Україні існуватиме розвинений ринок ф’ючерсів. Цього можна досягти шляхом вирішення наступних завдань:
1) залучення через фондовий ринок інвестицій в реальний сектор економіки в обсягах, які б забезпечували його потреби (на рівні розширеного відтворення), хоча на даному етапі економічною розвитку держави, швидше треба вирішувати не суто інвестиційні питання, пов'язані з наступними грошовими виплатами, а більшу увагу приділяти інноваційним проектам, що сприяли б підвищенню ринкової капіталізації за умов зниження рівня ризиків;
2) сприяння зростанню питомої ваги корпоративних цінних паперів, розвиток ринків нових фінансових інструментів, зокрема інноваційного ринку деривативів [3, 33];
3) підвищення ролі внутрішніх інвесторів – громадян та реституційних інвесторів (пенсійних та інвестиційних фондів, страхових компаній тощо);
4) подолання домінування неорганізованого ринку над організованим, виведення організованого ринку на провідні позиції;
5) створення нормальних умов для реалізації національних інвестиційних можливостей і сприяння залученню зовнішніх інвестицій;
6) зосередження торгівлі цінними паперами підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та підприємств-монополістів на фондових біржах;
7) формування реальних цін під впливом попиту та пропозиції цінних паперів, вільного від маніпулювання;
8) забезпечення ефективної системи захисту прав та законних інтересів інвесторів шляхом гарантованого виконання угод, а також закріплення і обліку прав власності щодо цінних паперів;
9) створення загальноекономічних передумов для підвищення конкурентоспроможності фондового ринку України з подальшою цивілізованою його інтеграцією на міжнародні ринки капіталу;
10) узгодження грошово-кредитної, валютної і бюджетно-податкової політики держави з метою комплексного розвитку фінансового ринку України.
Отже, стосовно проблеми становлення і розвитку ф'ючерсного ринку в Україні, в найближчий час на українських біржах має постійно зростати оборот ф'ючерсного ринку і залучення в біржову торгівлю ф'ючерсними контрактами все нового і нового числа бірж. Об'єктивною необхідністю є розробка основних методів і принципів ф'ючерсної торгівлі, методики оптимізації операцій на ф'ючерсному ринку, написання комп'ютерних програм, що дозволяють вибирати оптимальну стратегію гри на ф'ючерсному ринку.

Список використаних джерел:
1. Возний О.Л. Фондовий ринок та його роль у формуванні інвестиційного капіталу України / О.Л. Возний // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 10. – С. 17-21.
2. Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку [Електронний ресурс]. - https://www.nssmc.gov.ua/2017/12/07/ukrana-ma-shans-pobuduvati-rinok-fvyutchersnih-kontraktv-rozmrom-blizyko-30-mlyyardv-dolarv/
3. Румянцев С.І. Тенденції розвитку фондового ринку / С.І. Румянцев // Цінні папери України. – 2009. – № 45. – С. 28-29.
4. Тимчишин Л.В. Основні проблеми розвитку фондового ринку в Україні / Л.В. Тимчишин // Економіка та держава. – 2009. – № 4. – С. 28-34.
5. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501 с.

Вернуться назад