DataLife Engine > Фінансовий ринок 2018 > Рущишин М. Інфраструктура фінансових ринків в Україні

Рущишин М. Інфраструктура фінансових ринків в Україні


31-10-2018, 23:44. Разместил: Рущишин Марія
Ефективність фінансового ринку залежить від багатьох об'єктивних та суб'єктивних факторів, серед яких чільне місце займає створення інфраструктури, адекватної рівню економічного зростання та фінансових взаємовідносин економічних агентів.
Інфраструктуру фінансового ринку можна визначити як сукупність інститутів та організацій, науково-методичних і кадрових елементів, що забезпечує безперервну, прозору й надійну основу функціонування фінансового ринку в його динамічному розвиткові, переміщення й розподіл потоків капіталів між секторами, суб'єктами й об'єктами ринку.
Інфраструктура фінансового ринку (далі – ІФР) являє собою сукупність інститутів, які забезпечують функціонування учасників фінансового ринку. Елементами фінансової інфраструктури є організатори торгів, платіжні системи, центральні контрагенти, системи розрахунків з цінними паперами тощо. Оскільки діяльність даних інститутів направлена на забезпечення стабільної роботи фінансового ринку і захист інтересів його учасників, основним завданням розвитку ІФР є готовність швидко адаптуватися і відповідати постійно змінюваним умовам [1].
В умовах ринку в результаті діяльності фірм, домогосподарств і держави формуються фінансові ресурси, які поєднують різні фінансові потоки. Виникає необхідність створення загальних умов їх руху, що призводить до відокремлення особливої сфери економіки – інфраструктури фінансового ринку. Її основна функція в суспільному розподілі праці - забезпечувати рух фінансових потоків. Вона є тільки частиною ринкової інфраструктури, фінансової і кредитної системи.
Стрімкий розвиток фінансових технологій, підвищення конкуренції і необхідність відповідати очікуванням клієнтів (рис. 1) обумовили виникнення наступних тенденцій, які дуже швидко змінюють інфраструктуру фінансового ринку України [2]:
Рущишин М. Інфраструктура фінансових ринків в Україні Інфраструктура фінансового ринку сама є системою, що має внутрішню структуру, обумовлену багаторівневими взаємозв'язками. Її внутрішня організація може бути представлена секторною моделлю, в основі якої містяться ступінь самостійності суб'єктів господарювання у формуванні фінансових потоків і характер їх фінансових потреб. На основі цих критеріїв виділяються державна і недержавна підсистеми, остання складається з таких секторів: платіжного, інвестиційного, страхового, облікового, організаційного, контролюючо-регулюючого та інформаційного.
Цілісність і ефективність внутрішньої організації формування і функціонування інфраструктури фінансового ринку визначається ринковими та системними принципами суспільного відтворення. У свою чергу, системні принципи підрозділяються на загальні, що стосуються до всіх її секторів і підсистем, та особливі, пов'язані з деякими з них. До загальних належать принципи об'єктивності формування інформації, загальності і рівно доступності [4].
Особливі принципи формування інфраструктури фінансового ринку визначаються специфікою фінансових потоків. Для платіжного сектора цієї системи - це принципи рухливості і фінансової стійкості; для інвестиційного сектора - принципи прибутковості, надійності і ліквідності використовуваних фінансових інструментів; для страхового, організаційного, облікового - це принципи фінансової стійкості і різноманіття.
Якщо зіставити інфраструктуру фінансового ринку України і країн з розвитою ринковою економікою показало: а) фінансовим інститутам необхідно збільшити частку активів в обсязі ВВП, масштаби і різноманіття проведених операцій, чисельність зайнятих; б) варто змінити співвідношення між фінансовими інститутами за рахунок скорочення частки банків і росту альтернативних фінансових послуг; в) потрібно забезпечити умови задоволення фінансових потреб на будь-якій території [5].
Отже, на сьогодні в Україні триває пошук найприйнятніших шляхів щодо удосконалення функціонування фінансового сектора в умовах світової глобалізації. На жаль, фінансовий сектор ще перебуває на етапі свого становлення, що свідчить про необхідність активації дій з його удосконалення. Тому, щоб захистити його від таких небезпек, необхідно забезпечити зміцнення внутрішніх ринків, створити ефективне національне законодавство, у тому числі корпоративне, удосконалити систему нагляду за фінансовими інституціями, підвисить її капіталізацію і фінансову стійкість . Якщо не впровадити вказаних заходів, це може призвести до загрози економічного суверенітету України; нерівним конкурентним умовам між іноземними та українськими банками; відтоку прибуткового капіталу з території України. Інші аспекти функціонування фінансових інститутів теж не повинні змінюватися стихійно.
Список використаної літератури:
1. Інфраструктура фінансового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://pidruchniki.com/16330826/politekonomiya/infrastruktura_finansovogo_rinku
2. Enabling technologies in financial market infrastructures and payment services innovation: An overseers’ perspective on opportunities, risks and policy [Electronic resource] / National Bank of Belgium. – Mode of access: https://www.nbb.be. – Date of access: 20.12.2017.
3. Financial market infrastructures: Walking the line between stability and innovation [Electronic resource] / Swiss National Bank. – Mode of access: https://www.bis.org/review/r160930a.pdf. – Date of access: 02.02.2018.
4. Інфраструктура фінансовго ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referat-ok.com.ua/finansi/infrastruktura-finansovogo-rinku
5. Інфраструктура фінансового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecolib.com.ua/article.php?book=37&article=4442

Вернуться назад