DataLife Engine > Фінансовий ринок 2018 > Кобильник М.Т. Особливості функціонування казначейських зобов'язань на ринку державних цінних паперів України

Кобильник М.Т. Особливості функціонування казначейських зобов'язань на ринку державних цінних паперів України


16-12-2018, 22:02. Разместил: kobylbyk_ekf43
ЛНУ ім. І. Франка
Підготував студент групи ЕКФ-43с
Кобильник Максим

Особливості функціонування казначейських зобов'язань на ринку державних цінних паперів України

У сучасних умовах, у зв'язку із постійно зростаючим рівнем державної заборгованості, перед країною постає завдання залучення додаткових фінансових ресурсів шляхом формування якісного портфеля цінних паперів. Складовою останнього є казначейські зобов'язання, які використовуються в якості інструмента боргової політики в зарубіжних країнах і в Україні.
Питанню застосуванню казначейських зобов'язань як одного із видів боргових цінних паперів та проблемам, що не дають можливості реалізувати їх фінансовий потенціал, приділяють увагу такі вітчизняні науковці як: Андрущенко В.Л. Бойко С.В., Варцаба В.І., Іванюта О.М., Лубкей Н.П., Огородник В.О., Стеценко Т.В. та інші.
Метою наукової роботи є дослідження сутності казначейських зобов'язань, їх місця на ринку державних цінних паперів, проведення ретроспективного аналізу умов їх розміщення, а також визначення основних проблем, пов'язаних з їхнім функціонуванням.
Казначейські зобов'язання разом з облігаціями внутрішньої державної позики та облігаціями зовнішньої державної позики є основними державними борговими цінними паперами, які випускаються урядом України.
Згідно з Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", казначейське зобов’язання України - державний цінний папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського зобов’язання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських зобов’язань України [2].
В Україні за час її незалежності було здійснено декілька випусків казначейських зобов’язань. Ці цінні папери є короткотерміновими та випускалися на строк один-два роки. Щодо валюти випуску, то казначейські зобов’язання в Україні випускали в гривнях та доларах США. Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про випуск казначейських зобов’язань» від 05.09.2012 № 836 випущено казначейські зобов’язання у документарній формі на суму 200 млн. доларів США зі строком обігу 24 місяці [3].
За оцінками експертів, "на руках" у населення знаходиться від 22 до 86 млрд. доларів США готівкової валюти [6], тому розміщення казначейських зобов'язань у іноземній валюті є одним із шляхів вирішення проблеми з обслуговуванням та погашенням валютних зобов'язань в умовах наявності дефіциту платіжного балансу.
У 2014 р. в Україні випущено казначейські зобов’язання «Військові» в кількості 100 тис. шт. номінальною вартістю 1 000 грн. Це цінні папери на пред’явника, їх було емітовано однією серією В у документарній формі загальним обсягом 100 млн. грн. із строком обігу 24 місяці. Таким чином, стосовно казначейських зобов’язань уряд також удався до диверсифікації та здійснив випуск особливих «військових» зобов’язань, які мають визначене цільове спрямування, відображене в їх назві, та стимулюють населення до придбання цих цінних паперів, апелюючи до їх патріотичних настроїв [3].
У результаті ознайомлення із специфікою обігу казначейських зобов'язань можемо виокремити такі їх особливості:
- розміщуються виключно на добровільних засадах тільки серед фізичних осіб;
- генеральним агентом розміщення, доставки, інкасації, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов'язань є публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”;
- доходи за казначейськими зобов'язаннями виплачуються в результаті настання купонного періоду, дохід виплачується понад номінальну вартість (купонний тип цінного паперу);
- випуск зобов'язань здійснюється у документарній (як підтвердження власнику видається сертифікат) та бездокументарній формі;
- продаж, виплата доходу та погашення казначейських зобов'язань здійснюються у валюті випуску та за вибором фізичної особи у готівковій або безготівковій формі;
- оскільки розміщення здійснюється ПАТ "Ощадбанк", який має розгалужену мережу філій по Україні, придбання такого інструменту не становить труднощів;
- річний рівень дохідності за казначейськими зобов’язаннями є нижчим від середньоринкового і становить близько 7% (нижче за темп інфляції);
- неорганізований вторинний ринок, де можна здійснити продаж казначейського зобов’язання (ПАТ «Ощадбанк» може здійснювати викуп, у разі непередбачуваних обставин, але тільки за номіналом);
- річна відсоткова ставка встановлюється директивним методом Мінфіном, вказана в умовах розміщення та погашення казначейських зобов’язань і є фіксованою впродовж всього терміну  гу.
- неналагоджений механізм використання казначейського векселя фізичною особою як об’єкта застави за кредитом.
Науковці виділяють такі основні соціальні, економічні, організаційні умови, що не дають можливість казначейським зобов’язанням реалізувати їхній фінансовий потенціал:
1) не усвідомлення населенням власної ролі у фінансуванні потреби фінансових ресурсів та не усвідомлення доцільності підтримувати реалізовані державою заходи у напрямах економічної та соціально-культурної політики;
2) втрачена ще з часів Радянського Союзу довіра до державних цінних паперів та банківських установ;
3) низький рівень фінансової активності домогосподарств та фінансової грамотності населення, а також відсутність рекламної кампанії у період випуску казначейських зобов’язань;
4) реалізація виключно через систему відділень Ощадбанк;
5) неможливість дострокового погашення, що потребує стимулювання розвитку вторинного ринку цих боргових паперів для підвищення їх дієвості;
6) номінальна вартість в окремих випусках виявилася високою, а рівень дохідності – нижчим від середньоринкового [1].
Отже, на нашу думку, казначейські зобов'язання у зв'язку з своєю доступністю та легкістю придбання, могли б стати ефективним інструментом мобілізації коштів населення, проте їх основний недолік, а саме низька дохідність – уповільнює цей процес, і як наслідок, населення не готове платити за додаткові переваги у формі надійності та гарантованості державою, відсутності оподаткування та можливості отримання купонного доходу кілька разів на рік.

Список використаних джерел:

1. Бойко С.В. Казначейські зобов'язання держав: історичний досвід та сучасна практика // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2015. – №1(11). – С.195-165 – Режим доступу: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/8518/ 26.pdf?sequence=1
2. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
3. Лубкей Н.П. Державні цінні папери як інструмент боргової політики держави // Глобальні проблеми економіки. – 2016. – №14. – С.824-828. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/164.pdf
4. Офіційний сайт ПАТ «Ощадбанк». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oschadbank.ua/ua/indyvidualni-seyfy/kaznacheys%60ki-zobov-yazannya/
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про випуск казначейських зобов'язань» від 5 вересня 2012 р. №836 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/836-2012-%D0%BF
6. Сколько в Украине долларов. Офіційний сайт Мінфін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://minfin.com.ua/2016/10/21/24530089/

Вернуться назад