DataLife Engine > Фінансовий ринок 2019 > Шкиря А.С. Сучасні тенденції розвитку світового фінансового ринку

Шкиря А.С. Сучасні тенденції розвитку світового фінансового ринку


29-10-2019, 17:38. Разместил: Anastasiia Shkyria
УДК 336
©Шкиря А.С., 2019
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКф-42с

Сучасні тенденції розвитку світового фінансового ринку
Світовий фінансовий ринок виник на завдяки інтеграційних процесів між національними фінансовими ринками у середині 60-х рр. ХХ ст. як результат інтеграції фінансових ринків окремих країн на основі зміцнення зв’язків, розширення контактів між національними фінансовими ринками, їхнього прогресуючого переплетення [1, с.109].
Світовий фінансовий ринок виступає об’єктом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Варто відмітити наукові доробки Е. Берглофа, Г. Марковіца, Д. Тобіна, З.М. Васильченко, З.Г. Ватаманюка, В.М. Гейця, О.Л. Дорош, В.П. Левченко, Ю.М. Коваленко, І.О. Школьніка та інших.
На сучасному етапі формування світового фінансового ринку відбувається під впливом процесу глобалізації національних фінансових ринків, чинниками якого є:
− інтенсивне впровадження електронних технологій, комунікаційних засобів та інформатизації, що робить високоефективними інформаційну інфраструктуру фінансового ринку та систему розрахунків між учасниками ринку;
− розширення видів та кількості пропонованих цінних паперів;
− посилення ролі фінансових ринків як основного механізму перерозподілу фінансових ресурсів як у національному, так і в глобальному масштабі;
− вплив приватизаційних процесів на потенційну пропозицію цінних паперів;
− концентрація діяльності учасників ринку у світових фінансових центрах;
− інституціоналізація фінансових ринків, тобто постійне збільшення частки інституційних учасників ринку (інвестиційних, страхових компаній, пенсійних фондів тощо);
− лібералізація фінансових ринків, тобто створення законодавства, що сприяє проникненню учасників ринку на фінансові ринки різних рівнів і стимулює їх активність.
Із функціонального погляду світовий фінансовий ринок – це система ринкових відносин, у якій об’єктом операцій виступає грошовий капітал і яка забезпечує акумуляцію та перерозподіл світових фінансових потоків, створюючи умови для безперервності та рентабельності виробництва [2, с.27].
Світовий фінансовий ринок з інституційного погляду – це сукупність банків, спеціалізованих фінансово-кредитних установ, фондових бірж, через які здійснюється рух світових фінансових потоків та які є посередниками перерозподілу фінансових активів між кредиторами і позичальниками, продавцями та покупцями фінансових ресурсів [1, с.207].
Аналіз наукової літератури з питань інтеграції та глобалізації дозволив виділити чотири основні етапи розвитку світового фінансового ринку, початок та закінчення кожного з яких характеризується значною подією в світовій економіці.
Так, початком першого етапу було введення спочатку золото-валютного стандарту, а потім резервної валюти СФР, початок другого етапу охарактеризувався значним розвитком комп’ютерних та інформаційних технологій, третього етапу – розколом Радянського Союзу та початком роздержавлення власності в пострадянських країнах, четвертого – об’єднанням європейських країн у Європейський Союз та введенням єдиної грошової одиниці – ЄВРО.
Підсумовуючи вищезазначене вважаємо, що світовий фінансовий ринок є глобальною системою акумулювання вільних фінансових ресурсів та надання їх позичальникам із різних країн на принципах ринкової конкуренції. Останні тенденції розвитку світового фінансового ринку визначають необхідність побудови механізму чіткої взаємодії внутрішніх (національних) і світових регуляторів глобального фінансового ринку.

Список використаної літератури
1. Липов В.В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини [Текст] : навчально-практичний посібник / В.В. Липов. – К. : Професіонал, 2018. – 368 с.
2. Поліщук Є.А. Особливості розвитку світового фінансового ринку на сучасному етапі / Є.А. Поліщук // Проблеми економіки. – 2014. – № 3. – С. 25-31.
3. Орлова Н. Особливості розвитку світового фінансового ринку в умовах глобалізації / Наталя Орлова // Журнал «Схід». – 2017. – № 5 (83). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=23387

Вернуться назад