DataLife Engine > Фінансовий ринок 2019 > Смик А.П. Стан і перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні

Смик А.П. Стан і перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні


1-11-2019, 00:07. Разместил: АндрійСмик
Добробут громадян – один з основних критеріїв економічного розвитку країни. В економічно розвинених країнах світу страхування життя є важливим складником системи страхового захисту населення та потужним джерелом фінансових інвестицій у бюджет країни. Ураховуючи сучасну економічну та політичну ситуацію в Україні, коли держава не може гарантувати високий рівень матеріального добробуту та безпеки громадян, розвиток страхування життя має важливе значення та потребує вивчення теоретичних засад його функціонування.
За допомогою страхування життя можна задовольнити важливі потреби суспільства. Для держави страхування життя є потужним джерелом довготермінових фінансових інвестицій, для населення – захист від непередбачуваних подій, забезпечення старості після настання пенсійного віку, накопичення коштів для отримання освіти тощо. Страхування життя – це вид особистого страхування, який передбачає обов’язок страховика здійснити виплату, указану в договорі страхування за дожиття застрахованої особи до закінчення договору або настання смерті в період дії договору, а також під час захворювання чи нещасного випадку [1].
В Україні зародження страхування життя почалося ще до її незалежності, еволюція його розвитку сягає багато років. Проте ринок страхування потребує подальшого формування. 1996 р. ухвалено Закон України «Про страхування», згідно з яким відбувається законодавче регулювання галузі страхування життя і до тепер [2]. Станом на 2017 р. в Україні працювало 304 страхові компанії, проте з кожним роком їх кількість зменшується, тому доцільно звернути увагу на динаміку зміни кількості страхових компаній “life” та “non-life” за період 2013–2017 років в Україні (рис. 1) [3].
Смик А.П. Стан  і перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні
Аналізуючи дані наведені на рис. 1, можна зробити висновок, що впродовж 2013–2017 рік кількість СК “life” зменшилася на 29 одиниць, “non-life” – на 74 одиниці. Загальна кількість страхових компаній в Україні за аналізований період зменшилася на 103 одиниці. Однією з причин, яка призвела до зменшення кількості страхових компаній, стала економічна та політична нестабільність в Україні. До негативних наслідків кількісного скорочення страховиків слід віднести його надмірну монополізацію. Особливо це стосується страхових компаній “life”, кількість яких завжди була невеликою, а зменшення їх чисельності відчутніше для всієї фінансової галузі. Задля визначення рівня конкуренції на ринку страхування життя проаналізуємо індекс Герфіндаля – Гіршмана.
Показники Герфіндаля – Гіршмана за 2013 – 2017 роки засвідчують, що в досліджуваний період ринок страхування життя характеризувався середньою концентрацією на ринку. Найвищого значення показник набув 2017 року і становив 1417,52. 2015 року значення показника найнижче – 982,98, тобто, на ринку страхування була невисока конкуренція. Отже, ринок страхування життя зосереджений лише серед ТОП-10 страхових компаній.
Доцільно проаналізувати основні показники зі страхування життя, зокрема динаміку страхових премій та страхових виплат за цим видом страхування впродовж 2013–2017 рр.
Отже, найнижчий обсяг страхових премій за аналізований період було отримано 2014 р. Починаючи з 2015 р., величина страхових премій поступово зростає та 2017 р. досягає 2913,7 млн. грн., що становить 10,2 % від їх загального обсягу на страховому ринку. Проте обсяг валових страхових премій в 2017 р. зростає лише на 157,6 млн. грн. (5,7%) порівняно з 2016 р. Щодо валових страхових виплат, то вони постійно коливаються. Найнижчий обсяг валових страхових виплат зі страхування життя 2016 р. – 418,3 млн. грн., що на 14,9% менше ніж 2015 року (491,6 млн. грн.). Станом на 2017 р. валові страхові відшкодування становили 556,3 млн. грн. та 5,3 % від усіх страхових виплат. Проте їх обсяг зріс на 138,0 млн. грн. (33,0%) порівняно з попереднім роком. Значне перевищення обсягу валових страхових премій над обсягом валових страхових виплат дає можливість страховим компаніям збільшувати власні інвестиційні ресурси, а це своєю чергою стає потужним джерелом фінансових інвестицій у бюджет країни.
Щодо кількості укладених договорів зі страхування життя, то вони порівняно з 2016 р. зменшилися на 431,2 тис. і 2017 р. становили 415,2 тис. одиниць. 2017 р. було застраховано 1 532 821 фізична особа, що на 11,2% менше, ніж 2016 р. Причиною зниження кількості укладених договорів зі страхування життя є низький попит населення на ці послуги, що фізична особа їхньою недовірою до страхових компаній, оскільки в Україні відсутні гарантії збереження вкладених коштів на законодавчому рівні. 2013 р. був створений проект Закону України «Про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя», проте на законодавчий акт він так і не перетворився.
Оскільки в Україні низький рівень страхової культури населення та нестача вільних коштів у громадян, які не мають можливості забезпечити собі гідний пенсійний вік, то найменшу частку у структурі валових страхових премій (27,6 млн. грн.) і виплат (2,7 млн. грн.) зі страхування життя займають виплати за договорами страхування, якими передбачено застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку.
Отже, страхування життя – важливе джерело довготермінових фінансових інвестицій в економіку держави й інструмент для забезпечення соціального захисту її громадян. Наведені показники дають змогу визначити, що ринок страхування життя в Україні перебуває на стадії розвитку та потребує розроблення заходів для покращення показників діяльності страхових компаній, а саме: відновити довіру населення до страхових компаній, розробити прозорі умови для діяльності страхових компаній, надати гарантії на законодавчому рівні щодо збереження коштів за довготерміновими видами страхування та покращити економічне й політичне становище в державі. Реалізація концепції розвитку ринку страхування в Україні поліпшить його якість і забезпечить сталий розвиток вітчизняної економіки.
Список використаних джерел:
1. Страхування життя. Офіційний сайт страхової компанії «ІНГО Україна». URL: http://ingo.kiev.ua/ua/ strakhovanie-zhizni.html (Дата звернення 15.01.2019).
2. Про страхування : Закон України від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 (Дата звернення 15.01.2019).
3. Статистика страхового ринку в Україні. Сайт інформаційного агентства «Форіншурер». URL: https:// forinsurer.com/stat (Дата звернення 15.01.2019).
4. Козьма І. І. Сучасний стан розвитку ринку страхування життя в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. 2014 р. № 1 (42). С. 165–170.

Вернуться назад