DataLife Engine > Фінансовий ринок 2020 > Симчук М.А. Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні

Симчук М.А. Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні


31-10-2020, 20:47. Разместил: Симчук М. А.
УДК 336
© Симчук М. А., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКф-42с


Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні

Ринок цінних паперів є однією з найважливіших частин економіки будь-якої країни, в тому числі і України. На сьогодні ринок цінних паперів в Україні розвивається з кожним днем і розширює сферу своїх інвестиційних можливостей. Вирішальним чинником для такого швидкого розвитку стала катастрофічна нестача грошової маси. А саме однією з основних функцій ринку цінних паперів є залучення додаткового оборотного капіталу шляхом емісії забезпечених цінних паперів – акцій, облігацій, векселів, депозитарних розписок тощо.
Ринок цінних паперів - це особлива сфера ринкових відносин, де завдяки продажу цінних паперів здійснюється мобілізація фінансових ресурсів для задоволення інвестиційних потреб суб'єктів економічної діяльності. Ринок цінних паперів ще називають фондовим ринком. Це пов'язано з тим, що цінні папери за своєю економічною суттю є відображенням певних фондів - матеріальних або грошових.
На сучасному етапі, операції банків з цінними паперами, порівняно із світовою практикою, здійснюються на недостатньому рівні. Це ставить перед українською наукою багато завдань, одним з яких є створення конкурентноздатного ринку цінних паперів, здатного мобілізувати й надати економіці інвестиційні ресурси для розвитку [5, с. 142].
Світові тенденції свідчать, що за умови ефективного функціонування ринку цінних паперів він переймає на себе ряд важливих функцій, зокрема: перерозподільна, акумулююча, трансформаційна та інвестиційна. Для того, щоб оцінити обсяги та ефективність вітчизняного фондового ринку звернемось до оцінки окремих показників.
Аналіз обсягів торгів на ринку цінних паперів в Україні в абсолютному та відносному виразі в 2016-2018рр. демонструє зменшення обсягів торгів. Причому, 2017 рік виявився критичним, адже зменшення відбулося на 78 % в порівнянні із попереднім періодом. У 2018 році обсяги торгів зросли, але не суттєво і становили 490,9 млрд грн [4]. Не співпадає динаміка торгів на ринку цінних паперів та динаміка ВВП. Якщо останній в номінальному виразі ілюструє деяке зростання, то це не можна сказати про ВВП. Так, показник відношення ВВП до обсягів торгів свідчить, що у 2016 році обсяги торгів були наближеними до показника ВВП то у 2017 та 2018 рр. показник мав обернене Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків 76 значення: торги були значно меншими ВВП. Такі тенденції не є загальносвітовими, де відбувається нарощення обсягів торгів.
Ситуація на фондовому ринку України, яка характеризується зменшенням частки обсягів торгів на фондовому ринку до ВВП, або ж іншими словами капіталізація фондового ринку ілюструє різку негативну тенденцію, що зумовлюється по-перше, несприятливими макроекономічними та політичними умовами.
На думку багатьох українських експертів, повноцінного ринку корпоративних цінних паперів в Україні на даний момент не існує. Проте, Корнєєв В.В. акцентує на тому, що первинний фондовий ринок набагато розвиненіший ніж вторинний [2, с. 175]. Також відсутня ефективна система захисту прав інвесторів, як приватних, так і корпоративних, які вкладають свої гроші в українські цінні папери. На думку члена комітету ВРУ з питань фінансової політики та банківської діяльності Павла Різаненка, це друга спроба формування фондового ринку в Україні. За результатами проведення приватизації, ринок цінних паперів у нашій країні виявився невдалим і неефективним. Формально в Україні досить багато публічних компаній, при цьому немає прикладів вдалих ІРО із залучення капіталу від приватних інвесторів. Є приклади, коли українські компанії проводили успішне залучення капіталу на зовнішніх ринках, але жодного ІРО на внутрішньому ринку проведено не було [1].
Фактично усі торги на ринку цінних паперів зосереджені на торгівлі державними цінними паперами — облігаціями внутрішньої державної позики. Станом на початок 2019 року 94,1 % усіх проданих цінних паперів становили ОВДП. Це свідчить, що фактично нерозвиненим є ринок торгівлі корпоративними цінними паперами, а саме акціями та облігаціями підприємств. Торгівля акціями становить лише — 0,45 %, облігаціями підприємств — 4,00 %. Досить мізерними є частка інших цінних паперів — 1,44 %. До 2012 року структура цінних паперів на ринку цінних паперів України мала інші тенденції. Зокрема, цікавим є те, що частка акцій становила більше 30 %. Загальна структура торгівлі на ринку цінних паперів мала більш диверсифікований вигляд. Кризова чутливість ринку знижує рівень диверсифікації торгів.
Первинний ринок державних цінних паперів в Україні характеризується тією особливістю, що на ньому практично відсутні індивідуальні інвестори. Це негативне явище, адже без залучення заощаджень домогосподарств не варто розраховувати на зростання інвестиційного потенціалу ринку державних цінних паперів [3].
Вихід з ситуації, що склалася, в першу чергу, лежить в сфері державного регулювання. Необхідно податкове стимулювання і інше сприяння емітентам, які бажають розмістити свої цінні папери на відкритому ринку. Значною мірою ефективність реалізації українським фондовим ринком своєї перерозподільної функції залежить і від якості державного регулювання суміжних сфер — корпоративного управління та інвестиційних інститутів.
Таким чином, ключові особливостями розвитку ринку цінних паперів в Україні було визначено за допомогою оцінки наступних показників: динаміка торгівлі на фондовому ринку у співставленні із динамікою ВВП як в абсолютному так і в відносному вимірі. Також, здійснено аналіз показника капіталізації ринку цінних паперів, який обраховується як відношення торгівлі на ринку цінних паперів до ВВП. Науково обґрунтованою межею цього показника є 60 % перевищення обсягів торгів над ВВП. В аналізованому періоді цей показник був меншим за ВВП і дуже далеким від нормативного значення. Встановлено, що позабіржовий ринок є значно більшим за обсягом ніж біржовий, що свідчить про присутність диспропорційності секторів. Малодиверсифікованими в останні роки є торги на фондовому ринку, який характеризується перевагою державних облігацій. Така ситуація свідчить про нерозвиненість корпоративного сегменту фондового ринку. Це створює передумови до активного реформування системи державного регулювання фондового ринку та стимулювання його розвитку.

Список використаних джерел
1. Запуск ринку капіталу в Україні: друга спроба [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://news.finance.ua/ua/news/-/412047/zapusk-rynku-kapitalu-v-ukrayini-drugasproba (дата звернення: 15.10.2019).
2. Корнєєв В. В. Инвестиционные эйсы фондового рынка Украины [Електронний ресурс] / В. В. Корнєєв // НВ. 2017. — Режим доступу: https://biz.nv.ua/experts/investitsionnyeejsy-fondovogo-rynka-2178890.html.
3. Лисяк Л. В. Доходи домашніх господарств України як потенційне джерело внутрішніх державних запозичень / Л. В. Лисяк // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. — 2011. — Вип. 2. — Т. 3. — С. 11−17
4. Річний звіт НКЦПФР за 2018 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/documents/rtchniy-zvt-nktspfr-za-2018-rk/ (дата звернення: 15.10.2019).
5. Столяров В.Ф. Стан та тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні / В.Ф. Столяров, О.О. Полєтаєв, В.В Столярова // Вісник економічної науки України. - 2011. - № 1 (19). - С. 142-148.

Вернуться назад