DataLife Engine > Фінансовий ринок 2020 > Кондюх О.Я. Інновації в сфері надання банківських послуг в Україні

Кондюх О.Я. Інновації в сфері надання банківських послуг в Україні


8-11-2020, 16:40. Разместил: Helgi99
УКД 336
© Кондюх О.Я., 2020
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Інновації в сфері надання банківських послуг в Україні

Зміни, що спотерігаються в останні роки в банківському секторі Україні сприяли розвитку сфери надання банківських послуг на основі інноваційних техноногій, сучасних методів і моделей управління банківським бізнесом, спрямованиих на підвищення конкурентоспроможності банківських організацій на мікро- і макрорівнях. Традиційний спектр банківських послуг на сьогоднішній час не може в повній мірі задовольнити потреби клієнта. Виникає необхідність упровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів, нових продуктів і послуг і, відповідно, опрацюванню методів їх надання.
Банківська діяльність у сучасних умовах значно диверсифікована та є одним з найбільш динамічних секторів економіки. Це обумовлює складність визначення поняття «банківська інновація», що немає чіткого єдиного визначення в сучасній науковій літературі. Варто розглянути підхід науковця Єгоричевої С.Б. [1], яка поняття «банківські інновації» розглядає в вузькому та широкому значеннях. В першому випадку банківські інновації – це результат впровадження нових або суттєво вдосконалених банківських продуктів і послуг, які відповідають існуючим або потенційним фінансовим потребам клієнтів, власним інтересам банку та вимогам банківського законодавства, надають зацікавленим сторонам додаткові вигоди й є результатами банківського інжинірингу. В широкому розумінні, банківські інновації даний автор характеризує як процес створення додаткової цінності для клієнтів, працівників та власників банку шляхом внесення якісних змін в усі сфери його діяльності – продукти, послуги, процеси, бізнес-моделі та стратегії, що стали результатом практичної реалізації нових ідей, знань та стороннього досвіду.
Аналіз діяльності вітчизняних банківських установ показав, що інновації в сфері банківських послуг, які пов’язані з використанням нових технологій, поширюються на такі напрямки:
1. мобільний банкінг – вид дистанційного обслуговування клієнтів, який представляє собою сервіс для власників карткових рахунків, що дозволяє контролювати рух коштів за допомогою мобільного телефону;
2. Інтернет-банкінг – це система, яка забезпечує дистанційний доступ до банківських продуктів та можливість здійснювати операції з рахунками через Інтернет з комп'ютера або портативного пристрою;
3. «зона 24» – за допомогою цього продукту, клієнти можуть скористатись перевагами цілодобового доступу до найнеобхідніших банківських послуг. Практично кожна «зона 24» оснащена банкоматом, модулем поповнення готівкою CashІn, телефоном доступу до інформаційної служби.
4. POS-термінали в торговельних мережах – встановлення терміналів самообслуговування в мережах торгівлі. Прогнозується, що в майбутньому в оплату за допомогою POS-терміналів будуть прийматись не пластикові картки, а інформація з NFC-чіпів, вбудованих у телефон;
5. Електронний залишок (послуга «без монет») – зарахування залишку менше однієї гривні на рахунок мобільного телефону клієнта або на електронний ваучер [2].
Лідерами серед запровадження інноваційних рішень в банківській діяльності є, такі банківські організації, як: «ПриватБанк», «Райффайзен банк Аваль», «Альфа-Банк», «ОТП Банк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», АТ «Укрсоцбанк». Вони вже більше десятиріччя виділяються поміж інших банків наданням інноваційних продуктів, в тому числі таких як SMS-банкінг та Інтернет-банкінг.
Серед вказаних банків флагманом за кількістю інноваційних банківських продуктів варто визнати «Приватбанк». Він першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги Інтернет-банкінгу «Privat24» та GSM-банкінгу, а також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів та POS-терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв'язку, IP-телефонії та ін.[4].
Світові банківські установи прагнуть бути сучасними і саме тому розробляють, досліджують та запроваджують інноваційні продукти, цікаві технічні і технологічні ноу-хау для залучення якомога більшої кількості клієнтів та формування тісних довготривалих стосунків з ними [5].
Для забезпечення зниження витрати і підвищити якість послуг, що надаються, вітчизняні банки все частіше починають озиратися у бік імплементації інновацій в світової банківській практиці. Слід погодитися з думкою Чайковський Я. І. та Ковальчук Я. Ю., які у своїй роботі [6] підкреслюють, що «для ефективного розвитку банків на внутрішньому ринку, а також поступового просування й успішного функціонування на міжнародних ринках, комерційним банкам варто цілеспрямовано рухатися у напрямку власної генерації нових ідей».
Перспективними і цікавими банківськими інноваціями, які могли б бути започатковані в Україні є:
- депозитний проект SmartyPig від WestBank (Великобританія), який будуватиметься за допомогою соціальних мереж, де потрібно буде здійснити реєстрацію, встановити цілі на які проводитиметься вклад, а також запросити друзів. Це сприятиме усвідомленню клієнта своїх потреб та визначенню способів їх досягнення;
- проект Keep the change від Bank of America, згідно з цим проектом банківська установа у процесі покупки клієнтом може округлювати суму, а створену різницю залишати клієнту на його окремому ощадному рахунку;
- ІВС Bank (Канада),де банк пропонуватиме клієнтам оформлення кредитної картки — подібної до картки “Кобренд”, яка діє у співробітництві з відомими мережами ресторанів Tim Hortons. Користуючись такою карткою клієнт зможе здійснювати покупки чи оплачувати рахунки в ресторанах за допомогою вибору потрібної йому кнопки та проводити платіж.
- сервіс Р2Р-перекази за допомогою мобільних пристроїв, що представлені на ринку банківських послуг, таких як Obopay, Hal-Cash від Bankinter, POPmoney от PNCBank. Його суть полягає в тому, що здійснюючи перекази коштів не потрібно зазначати прізвище, банківську установу і номер власного рахунку. Потрібно лише здійснити реєстрацію в проекті Р2Рпереказів та перерахувати кошти, натиснувши кнопки на мобільних пристроях. Якщо гаджет уже є зареєстрованим в системі, він прив’язується до рахунку банківської установи, то кошти зараховуватимуться на нього, аякщо номер не є зареєстрованим в системі - рахунок відкриватиметься автоматично[6].
Отже, для банківських установ невід’ємною та важливою діяльністю є вивчення новітніх передових технологій, інноваційних банківських продуктів, їх тестування при запровадженні для розвитку та добробуту банку, а також встановлення належних рівнів захисту банківської установи і клієнтів банку при використанні передових інноваційних банківських продуктів.
Список використаних джерел:
1. Єгоричева С.Б. Інноваційна діяльність комерційних банків: стратегічні аспекти : монографія / С.Б. Єгоричева : ВНЗ укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”. – Полтава : ТОВ “АСМІ”, 2010. – 348 с
2. Квасницька Р. С. Змістова парадигма та сучасні тенденції розвитку банківських інновацій в Україні [Електронний ресурс] / Р. С. Квасницька, Д. І. Дячук // Інфраструктура ринку. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/39_2020_ukr/56.pdf.
3. Коваленко В. В. Трансформаційні напрями розвитку банківської системи України / В. В. Коваленко // Економічний форум. – 2015. – №2. – С. 28–34
4. Офіційний сайт АТ «ПриватБанк». Режим доступу до ресурсу: https://privatbank.ua
5. Побочна К. П. Інновації на ринку банківських послуг України та світу [Електронний ресурс] / К. П. Побочна // Матеріали IX Міжнародного наукового семінару. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4912/1/4607_IR.pdf.
6. Чайковський Я. І. Банківські інновації: перспективи та загрози електронних банківських послуг / Я. І. Чайковський, Я. Ю. Ковальчук // Світ фінансів. - 2018. - Вип. 4. - С. 121-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2018_4_12

Вернуться назад