DataLife Engine > Фінансовий ринок 2020 > Шкиря А.С. Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України

Шкиря А.С. Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України


9-11-2020, 20:40. Разместил: Шкиря Анастасія
Шкиря А.С.
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФМ-51с

На сучасному етапі розвитку світових економік одну з найважливіших ролей відіграє фондовий ринок, який відбиває рівень розвитку економіки країни загалом. Фондовий ринок України почав формуватися тільки після отримання незалежності, тому він ще є досить молодим і має багато слабких місць та проблем. У порівнянні зі світовими фондовими ринками, він є слаборозвиненим, але здійснення необхідного комплексу заходів може не лише забезпечити його становлення, але й суттєво вплинути на темпи його розвитку. Ураховуючи наведені аргументи, дослідження сучасних тенденцій і виявлення проблем функціонування фондового ринку України є доволі своєчасним й актуальним.
У сучасних умовах фондовий ринок України все ще можна вважати таким, який розвивається. Не зважаючи на певні зрушення у розвитку національного фондового ринку як у операціях, так і у регулятивній діяльності, український ринок все ще має багато проблем та недоліків.
Фондовий ринок в тій чи іншій країні може характеризуватися, в першу чергу, показниками капіталізації, обсягом біржової торгівлі цінними паперами, кількістю цінних паперів, що перебувають в обігу на
фондових біржах та ін.
Обсяг ринкової капіталізації підприємств, що знаходяться в лістингу українських бірж значно поступається іншим країнам. Показник капіталізації емітентів, акції яких внесено до біржового реєстру станом на 01.01.2018, становив 7,97 млрд. грн. (288 млн. дол. США). Для порівняння, ринкова капіталізація тільки однієї Нью-Йоркської фондової біржі на той же час склала більше 23 трлн дол. США, що перевищує обсяг капіталізації всіх бірж України разом взятих майже у 80 тис. разів. А Варшавська фондова біржа, яка вважається найкращою у Східній та Центральній Європі, має капіталізацію у обсязі 162 млрд. дол. США, і знаходиться на 31 місці за капіталізацією у світі.
Для кращого розуміння місця українських бірж на світовому фондовому ринку, на рис. 1 представлені
рівні капіталізації 10 найбільших бірж світу у порівнянні із капіталізацією сукупності усіх бірж України.
Шкиря А.С. Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України
За 2013-2018 роки в Україні спостерігається зменшення обсягів капіталізації, яке значною мірою
пов’язане із зменшенням кількості випусків акцій, внесених до біржового реєстру як такі, що відповідають
вимогам лістингу . Дана тенденція негативно впливає на рівень розвитку фондового ринку у цілому.
За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у 2018 році, порівняно
з 2017 роком, темп приросту обсягів торгів на ринку цінних паперів становив 26% при зростанні ВВП на 3,2%.
Співвідношення обсягів торгів на ринку цінних паперів до ВВП – 19,8%. За підсумками 2018 року
спостерігалося зростання обсягу торгів на ринку цінних паперів, порівняно з 2017 роком, на 26% – до 590,59
млрд. грн. (рис.2) .
Шкиря А.С. Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України

За результатами торгів на організованому ринку протягом січня-серпня 2019 року обсяг біржових
контрактів з цінними паперами склав 205,75 млрд. грн. Протягом січня-серпня 2019 року порівняно з даними
аналогічного періоду 2018 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі
збільшився на 17,63% (січень-серпень 2018 року – 175 млрд. грн.)
Незважаючи на різницю у стані українського біржового ринку у порівнянні із іншими біржами світу,
все ж таки існують позитивні тенденції його подальшого розвитку та ряд проблем, без вирішення яких
неможливе успішне виконання фондовим ринком покладених на нього функцій: залучення інвестицій та
розподілу капіталу.
Після огляду сучасних тенденцій функціонування фондового ринку України ми виділили чотири найактуальніші проблеми його розвитку:
-законодавча неврегульованість корпоративного управління;
-проблема організації фондового ринку;
-недосконалість депозитарно-клірингової інфраструктури;
-несвоєчасність, необґрунтованість та часто недостовірність інформації про діяльність учасників фондового ринку України.
Шляхами вирішення трьох вищезгаданих проблем можуть бути наступні кроки.
Для вирішення першої проблеми, а саме врегулювання питань корпоративного управління в акціонерних товариствах, в першу чергу, необхідно забезпечити захист прав інвесторів. Це можливо зробити шляхом:
- по-перше, строгого дотримання законодавства, вимог регулятора та стандартів ділової етики з боку професійних учасників ринку цінних паперів;
- по-друге, врегулювання конфліктів інтересів, зокрема через розподіл повноважень на законодавчому рівні;
- по-третє, захисту інвестора від маніпулювань цінами на фондовому ринку (як було зауважено, законодавчо визначити види маніпулювань) та використання інсайдерської інформації.
Щодо розв’язання проблеми організації фондового ринку України, то можливості для формування ефективного регуляторного органу втрачені за ці роки можна відновити за рахунок якнайшвидшого впровадження необхідних законодавчих норм, розширення повноважень та приведення Комісії до вимог міжнародних стандартів.
Для вирішення третьої проблеми (формування депозитарно-клірингової інфраструктури) державою вже
зроблені перші кроки. 30 вересня 2019 року в промислову експлуатацію введена нова IT-платформа Центрального депозитарію DEPEND Q, що призведе до якісних змін у роботі системи депозитарного обліку
українського ринку цінних паперів. В нову систему було переведено інформацію про 3 млн рахунків,
номінальна вартість яких складає 1,7 трлн грн. Нова платформа дозволяє депозитарним установам самим
обирати альтернативне ПЗ для обслуговування клієнтів. Промисловий запуск нової IT-платформи є черговим
кроком з впровадження передових технологій в роботу депозитарної системи України та інтеграції в
міжнародні ринки капіталу.
Але, незважаючи на проблеми вказані вище, ми вважаємо, що четвертою і найгострішою проблемою
фондового ринку в сучасному контексті є несвоєчасність, необґрунтованість та часто недостовірність
інформації про діяльність учасників фондового ринку України.
Інформація та інформаційні технології мають суттєвий вплив на сучасне життя, і в тому числі сильно
вдосконалюють процес комунікації, бізнес, управління на освіту. А враховуючи біржову діяльність, то сучасні
інформаційні технології також впливають на продуктивність світового фондового ринку. Враховуючи вищесказане, можна стверджувати, що проблема вдосконалення механізмів інформаційного забезпечення учасників фондового ринку має бути основною, а також такою, яка потребує першочергового вирішення.

Можна зробити наступні висновки:оскільки фондовий ринок в Україні знаходиться все ще на етапі становлення, і ще не існує сформованої інституційної поведінки учасників ринку, необхідно посилити нормативно-правове регулювання державою його діяльності. Основним регулюючим органом фондового ринку країни є комісія з цінних паперів та фондового ринку. Розширення її повноважень, а також реалізація всіх її функцій відповідно до міжнародних стандартів дозволить сформувати основу для подальшого розвитку ринку цінних паперів України. На сучасному етапі розвитку однією з найгостріших є проблема інформаційного забезпечення учасників фондового ринку, оскільки її вирішення може значно пожвавити фондовий ринок України за рахунок збільшення інвестицій простого населення, а також іноземних інвесторів, для яких систематична, своєчасна та достовірна інформація є основою прийняття інвестиційних рішень.

Вернуться назад