DataLife Engine > Фінансовий ринок 2020 > Фурінець М.В. Взаємозв’язок ринку фінансових послуг та фінансового ринку

Фурінець М.В. Взаємозв’язок ринку фінансових послуг та фінансового ринку


11-11-2020, 05:45. Разместил: Mishafurinets
Фурінець М.В.,2020, ЛНУ імені Івана Франка, ЕкдМ-51с

Взаємозв’язок ринку фінансових послуг та фінансового ринку.

Тривалий час в економічній літературі було поширене уявлення про фінансовий ринок з точки зору його інструментальної сегментації (з поділом на грошовий ринок і ринок капіталу), що обмежувало розуміння процесів, пов’язаних із рухом грошового капіталу. Взаємодія між продавцями і покупцями цього капіталу може здійснюватися безпосередньо (пряме фінансування), коли продавець продає, наприклад, корпоративні права покупцю, або опосередковано, через депозитні й недепозитні інституційні одиниці сектору фінансових корпорацій (фінансового сектору). Варто погодитися, що фінансовий ринок відіграє унікальну роль у трансформуванні грошових коштів у капітал, але ускладнення його форм і способів розміщення зумовило виникнення нових видів професійної діяльності, а також категорій “ринок фінансових послуг”, “фінансове посередництво” і “фінансовий посередник”.
Фінансовий ринок держави є невід'ємною складовою її подальшого розвитку. Важко уявити функціонування національного господарства в сучасних умовах без існування фінансового ринку. Фактично окреслений ринок є джерелом формування фінансових ресурсів для модернізації реального сектору національної економіки і таким чином впливає на розвиток всього господарського комплексу держави. У розвинутих країнах світу фінансовий ринок також займає досить вагому роль у формуванні ВВП країни і безпосередньо сприяє створенню нових робочих місць та підвищенню рівня життя населення.
У науковій літературі на сьогодні сформовано декілька концептуальних підходів щодо ідентифікації сутності взаємодії фінансового ринку та ринку фінансових послуг. Деякі науковці стверджують, що окреслені ринки є тотожними за змістом. Зокрема Зимовець В.В. зазначає, що сучасний фінансовий ринок є складним утворенням з надзвичайно багатою структурою. Як правило, вживаючи термін фінансовий ринок, мають на увазі цілісну систему окремих ринків, на яких урівноважується попит на фінансові ресурси і їх пропозиція. Оскільки саме фінансові ресурси є тим товаром, який обертається на фінансових ринках, в економічній літературі як синонім словосполучення "фінансовий ринок" іноді використовується термін "ринок фінансових ресурсів".
Осадча О.А. стверджує, що ринок фінансових послуг за своєю сутністю є більшим за фінансовий ринок. Зокрема, вона зазначає, що на основі проведених теоретичних досліджень щодо визначення сутності понять "ринок фінансових послуг" та "фінансовий ринок" можна сказати про їх співвідношення і підпорядкованість один одному. Водночас слід зазначити, що більш узагальнюючим є ринок фінансових послуг і переважна частина фінансового ринку належить до нього.
Інші вчені зауважують, що ринок фінансових послуг за своєю природою є відмінним від фінансового ринку і займає однакове місце з ним у межах фінансової системи держави. Зокрема Бондаренко Є.П. зазначає, що ринок фінансових послуг є окремим сегментом фінансової системи, що не може розглядатися як складова фінансового ринку, оскільки вони мають принципові розбіжності в своїх цілях та завданнях, об'єктах, а також функціях, виконуваних спільними учасниками. Причиною повного або часткового їх ототожнення є вихід суб'єктів ринку фінансових послуг на фінансовий ринок як фінансових посередників або самостійних агентів для здійснення інвестиційних операцій для виконання зобов'язань перед своїми клієнтами — споживачами фінансових послуг.
Фінансовий ринок та ринок фінансових послуг є взаємопов'язаними у сучасних умовах ринками, складними економічними системами, які є рівнозначними з позиції їх ролі у розвитку національної економіки. Фінансовий ринок не може існувати без ринку фінансових послуг, оскільки навіть на рівні надання таких послуг між окремими суб'єктами відбувається рух фінансових ресурсів і задовольняються потреби двох сторін: необхідність у грошових коштах і бажання отримати додатковий дохід від їх розміщення.
Ринок фінансових послуг не може існувати без фінансового ринку, оскільки в основі фінансової послуги знаходяться дії з фінансовими активами, які є основними об'єктами саме фінансового ринку. Для більшого поглиблення наукового обгрунтування різниці між окресленими ринками ідентифіковано та досліджено основні відмінні та подібні риси таких ринків та зображено на рисунку 1.
Фурінець М.В. Взаємозв’язок ринку фінансових послуг та фінансового ринку
Рис. 1. Спільні та відмінні риси між ринком фінансових послуг та фінансовим ринком.

Висновок: Отже, не зважаючи на наявність значної кількості наукових праць у сфері дослідження фінансового ринку, ринку фінансових послуг та їх взаємозв'язку, на сучасний момент у цій площині залишаються нез'ясованими питання вивчення їх співвідношення між собою, спільні та відмінні риси, різні варіанти кореляції між окресленими ринками, серед яких можна виділити такі:
1. Ринок фінансових послуг та фінансовий ринок є тотожними поняттями і не відрізняються між собою.
2. Ринок фінансових послуг та фінансовий ринок не є тотожними між собою за своєю природою і мають суттєві відмінності. У такому випадку варто розглянути декілька варіантів взаємодії між цими ринками:
а) ринок фінансових послуг та фінансовий ринок відмінні між собою і є рівнозначними ринками у межах фінансової системи держави;
б) фінансовий ринок містить у своїй структурі ринок фінансових послуг, який, відповідно, виступає одним з його компонентів;
в) ринок фінансових послуг є за своєю природою більш змістовним поняттям і містить фінансовий ринок у своїй структурі.

Вернуться назад