DataLife Engine > Фінансові історії та біографії > Курач М.І. Застосування непрямих методів оподаткування в Україні: історичний аспект

Курач М.І. Застосування непрямих методів оподаткування в Україні: історичний аспект


10-02-2022, 13:11. Разместил: Курач Марія
УДК 227
Курач М.І., 2022
ЛНУ імені Івана Франка

Застосування непрямих методів оподаткування в Україні: історичний аспект

[right]В сучасних умовах динамічного розвитку світу важливим завданням
держави є сприяння розвитку економіки та
створення сприятливого середовища для існування суб’єктів підприємницької діяльності та
залучення іноземних інвестицій.
Однією з передумов становлення стабільної економіки в Україні є реформи у податковій
системі, що будуть забезпечувати стабільність
надходжень до бюджету України та стабілізацію макроекономічної ситуації в Україні.
У вітчизняній науковій літературі приділяється значна увага вдосконаленню податкової системи України. Багато вчених
також приділяють увагу введенню непрямих
методів в оподаткуванні. Зокрема, відповідні
питання досліджували у своїх наукових розробках В. М. Геєць, Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, М. П. Кучерявенко.
Перша спроба ввести непрямі методи перевірки достовірності нарахування податків
в Україні відбулася з прийняттям у 1998 році
Указу Президента України «Про деякі зміни
в оподатковуванні». У ньому було встановлено, що у разі виявлення порушень вимог до
ведення податкового обліку контролюючий
орган має право встановлювати базу оподаткування податком на додану вартість та
визначати суму податку, належну до сплати, шляхом застосування непрямих методів.
кошти тощо.
Однак дію цього порядку вже в червні
1999 р. було припинено. На таке рішення
вплинув великий опір підприємців, які піддавали критиці постанову № 1997. Головні
аргументи проти «непрямих методів» були
спрямовані на наведені вище норми; зазначалося, що підстави для застосування непрямих методів необ’єктивні, а форми їх використання – недоцільні.
Другим етапом розвитку непрямих методів є введення Закону України № 2181-III
«Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними
цільовими фондами», який був прийнятий
наприкінці 2000 року. Цей Закон, як відомо, почасти звузив повноваження податкової
служби щодо призупинення операцій на рахунках платників податків, скасував картотеку.
У Законні № 2181-III були враховані недоліки, які містилися в постанові № 1997.
По-перше, значно скоротився перелік обставин, за якими застосовувалися непрямі методи для визначення суми податкової заборгованості (перелік цих обставин вказувався у
п. 4.3.1. та встановлював, що непрямі методи
застосовувалися у разі невстановлення фактичного місцезнаходження платника податків, ухилення платника податків чи його
посадових осіб від подання передбачених
законом відомостей, а також якщо неможливо визначити суму податкових зобов’язань
у зв’язку з не веденням платником податків
податкового обліку або відсутністю визначених законодавством первинних документів).
Треба зазначити, що позитивом даної методики є встановлення чіткого переліку податків і зборів, щодо яких може бути застосовано непрямий метод (які перераховані вище).
Водночас і методика, і Закон № 2181-ІІІ
містять норму, що забороняє застосування
непрямих методів в інших випадках, ніж передбачено в цих документах.
Як видно з наведеного, незважаючи на
деякі недоліки нормативних актів того часу,
непрямі методи в оподаткуванні запрацювали та використовувалися у повному обсязі.
Але вже з 12.01.2005 року відбулися зміни у Законі № 2181-ІІІ, а саме у статті 4.3.3.,
яка встановлювала, що методика визначення
суми податкових зобов’язань за непрямими
методами затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального
податкового органу, та у новій редакції методика застосування непрямих методів визначається лише законом, а Постанова КМУ
№ 697 втратила чинність вже 20.08.2005.
Зокрема, відповідно до п. 3 Прикінцевих
положень Закону України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року
№ 71-VIII, у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних
осіб-підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік
контролюючими органами здійснювалися виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо
його перевірки, згідно з рішенням суду.
Також нині з метою підтримки економічної стабільності Україною залучаються
іноземні інвестиції та кредитні кошти. Як
відомо, основним кредитором України є
Міжнародний Валютний Фонд – в рамках
співпраці з ним у 2016 році був підписаний
оновлений меморандум. Цей меморандум
встановлює перелік реформ, необхідних для
одержання траншу, серед них є і введення непрямих методів у законодавство України.
Окрім того, використання непрямих
методів є дуже поширеною світовою практикою. Їх використовують такі держави, як
Німеччина, Франція, США, Великобританія,
Греція, Італія, Австрії та інші.
формацію про доходи протягом 20 років.
Підсумовуючи все сказане, треба зробити
такі висновки:
1. Необхідно виділити три основні історичні періоди розвитку законодавства щодо
застосування в податковому праві України
непрямих методів оподаткування: 1) період з 1998-1999 рік, який почався з моменту
прийняття постанови Кабміну № 1997-98-п
від 18.12.1998 «Про затвердження Порядку
застосування непрямих методів визначення
обсягу операцій, що обкладаються податком на додану вартість» і тривав до моменту
втрати її чинності у 1999 році; зазначеною
постановою введено в Українське законодавство перелік непрямих методів визначення
податкових зобов’язань та встановлено обставини, за якими вони застосовувалися, однак під час дії зазначеної постанови існувало
ряд проблемних моментів, що не дозволяли
застосування непрямих методів оподаткування повною мірою; 2) період з 2000 по 2005
роки, який почався з моменту прийняття
Закону України № 2181-III «Про порядок
погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими
фондами» та Постанови Кабінету Міністрів
України від 27.05.2002 № 697 «Про затвердження Методики визначення сум податкових зобов’язань за непрямими методами»
та закінчився у зв’язку з втратою чинності
Постанови КМУ, яка затверджувала методику використання непрямих методів; під
час цього періоду недоліки першого періоду
були враховані і застосування непрямих методів було більш-менш широко впроваджено в правозастосовну практику; 3) з 2005 року
та по сьогоднішній день непрямі методи не
застосовуються, а методика їх використання
не закріплюється у податковому законодавстві України.
2. Оскільки використання непрямих методів є загальновідомою світовою практикою
та їх прийняття може бути передумовою для
зменшення тіньового сектору економіки й
зростання надходжень до бюджету, то така
позиція законодавця залишається не зрозумілою.
Враховуючи те, що сьогодні в рамках
співпраці України з Міжнародним валютним
фондом розглядається потенційна можливість застосування непрямих методів в оподаткуванні, подальше дослідження цього питання є перспективним та актуальним.

Вернуться назад