DataLife Engine > Якість фінансових послуг та інструментів > Кондюх О.Я. Особливості інтегрованої та функціональної моделей регулювання фінансових ринків: досвід Німеччини та Франції

Кондюх О.Я. Особливості інтегрованої та функціональної моделей регулювання фінансових ринків: досвід Німеччини та Франції


24-05-2022, 14:00. Разместил: Helgi99
УДК 336
© Кондюх О.Я., 2022
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМН – 21с

Побудова органів системи фінансового нагляду в ЄС має наднаціональний характер, який є одним із факторів побудови системи з декількома регуляторами і відсутність мегарегулятора. Але для того щоб зробити висновок про доцільність застосування в сучасних умовах тої чи іншої регулючої моделі рівні окремих держав, звернемося до детальнішого аналізу сучасного стану побудови системи контролю та нагляду за фінансовими ринками в окремих провідних державах ЄС.
Моделі фінансового ринку, які сьогодні функціонують у передових країнах - членах ЄС, заслуговують на окрему увагу і розглядаються як самостійні та повноцінні системи організації фінансових ринків. В якості прикладу розглянемо особливості моделей регулювання фінансових ринків Німеччину та Францію
Фінансовий ринок Німеччини відіграє ключову роль не лише у Європейському Союзі (ЄС), а й у світовій економіці за рахунок того, що в країні функціонують одні з найбільших глобальних фінансових інституції – Deutsche Bank AG, Allianz SE, Eurex Clearing AG; фінансова система включає в себе широкий спектр бізнес-моделей з великою кількістю невеликих банків та страхових компаній.
Фінансовий ринок регулюється трьома незалежними інституціями, зокрема, Федеральним Банком (DeutscheBundesbank), Федеральною службою фінансового нагляду (BundesanstaltfurFinanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) і органи влади земель, що регулюють діяльність місцевих страхових компаній.
Федеральна служба фінансового (BaFin) з фінансового нагляду виконує функції центрального органу з контролю над компаніями, що здійснюють діяльність у сфері надання фінансових послуг Німеччини. Регламент і законодавча основа діяльності управління базується на таких нормативних актах:
- «Закон про Федеральну службу фінансового нагляду»;
- «Закон Федеративної Республіки Німеччини про банківську діяльність» тощо [2, c. 100].
Виконуючи покладені на неї завдання щодо нагляду за банківськими установами й компаніями, зайнятими в сфері надання інвестиційних послуг, BaFin реалізує тісне співробітництво з Федеральним банком Німеччини.
В інтегрованій моделі повноваження Бундесбанку у структурі фінансових регуляторів (табл. 2) полягають у реалізації пруденційного банківського нагляду.
Таблиця 1.

Регулятивна структура інтегрованої моделі регулювання фінансових ринків Німеччини


Кондюх О.Я. Особливості інтегрованої та функціональної моделей регулювання фінансових ринків: досвід Німеччини та Франції


Федеральна служба фінансового нагляду – мегарегулятор (BaFin) регулює пруденційних аудиторів, питання міжнародної координації та моніторинг ризиків. Сукупна ціль регуляторів полягає у забезпеченні фінансової стабільності.
Важливу роль у системі регулювання фінансового ринку виконує Міністерство фінансів з функцією контролю адміністративних заходів.
Підсумовуючи, можна стверджувати, що для Німеччини характерна модель єдиного нагляду, незважаючи на те, що ця країна є членом ЄС, який дотримується секторної наглядової системи. Орган BaFin він є і єдиним пруденційним органом і органом який здійснює легалізацію всіх фінансових установ, який включає в себе в загальній складності близько 14 департаментів, що в своїх рамках контролюють кредитні організації, компанії з управління активами, страхові організації та інші установи які надають фінансові послуги [3, c. 1183].
Що стосується іншої країни Франції, то механізм регулювання фінансового ринку в цій країні побудований за функціональним (цільовим) принципом. Як відомо, у рамках функціональної моделі регулювання фінансового ринку кожна фінансова операція регулюється конкретним регулятором. Наприклад, якщо організація здійснює кілька видів діяльності, то кожний із цих напрямків курується компетентним, тобто функціональним регулятором.
Фінансовий сектор Франції – відносно закритий, у країні працюють всього декілька іноземних банків. La Banque de France є центральним банком держави та відповідає за реалізацію грошово-кредитної політики Франції.
За оцінкою Банку Міжнародних розрахунків, «результати аналізу функціонування секторів фінансового ринку Франції показали високий рівень розвитку сфери фінансових послуг порівняно з іншими країнами ЄС» [1]. Такому становищу сприяла стабільно висока концентрація ринку – ринкова частка системно важливих банків – 80–90%, яка супроводжується зниженням ефективності фінансових конгломератів в умовах переходу до міжнародних стандартів Базель III.
Заходи регуляторів фінансових ринків Франції (табл. 2) спрямовані на підвищення ефективності ризик-менеджменту кредитних організацій та їх відповідністі рекомендаціям Комітету з глобальної банківської системи та Базельського комітету з банківського нагляду.
Особливістю французької системи регулювання є важлива роль Міністерства економіки, фінансів та промисловості (MINEFI) у нагляді за операціями фінансових компаній. «MINEFI затверджує правила функціонування регуляторів, бере участь у їхньому правлінні та контролює Європейський форум зі страхування депозитів та страхових внесків (European Forum of Deposit Insurers)» [3, с. 1185].
Таблиця 2.

Структура регуляторів функціональної моделі регулювання фінансових ринків Франції


Кондюх О.Я. Особливості інтегрованої та функціональної моделей регулювання фінансових ринків: досвід Німеччини та Франції

Очевидною перевагою функціональної моделі Франції є здатність регуляторів здійснювати послідовний контроль різних видів діяльності незалежно від правового статусу піднаглядової організації. Ризики виникнення регулятивного арбітражу, на наш погляд, у межах функціонального підходу уникнути набагато легше.
Проте функціональній моделі регулювання фінансового ринку Франції властиві й певні недоліки. Cуперечності функціонального методу, насамперед, полягають у надмірності та дублюванні функціоналу регуляторів при характерних витратах бюрократичного апарату Франції. «Функціональним регуляторам потрібно більше часу та зусиль для проведення наглядових процедур та міжвідомчої координації» .
Неефективність функціональної моделі позначається у відсутності доступу до комплексної інформації, що створює складнощі у визначенні системних ризиків. Так, у разі екстреної необхідності запобігання реалізації виявлених ризиків, ринок більшою мірою потребує єдиного регулятора з перевагою контролю всіх фінансових посередників.
Отже, проаналізовані практичні аспекти та особливості інтегрованої та функціональної моделі регулювання фінансових ринків наприкладі Німеччини та Франції дозволяють резюмувати, що в сучасних умовах організація регулювання фінансових ринків є ключовим фактором стійкого розвитку економіки країни.
Список використаних джерел
1. Heremans D. Regulation of Banking and Financial Markets: Encyclopaedia of Law and Economics. URL: http://encyclo.findlaw.com/5850book.pdf
2. Марущак А. В. Здійснення фінансового нагляду в умовах цифрової трансформації на прикладі Німеччини / А. В. Марущак // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 97-103
3. Ткаченко І. П. Узагальнення досвіду удосконалення механізму державного регулювання фінансових ринків. Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій. 2018. № 19. С. 1182-1187.
4. Фінансовий ринок: Навч. посібник за заг.ред. Арутюнян С.С. /Арутюнян С. С., Добриніна Л.В. та інші – К : Гуляєва В.М., 2018 – 484 с

Вернуться назад