DataLife Engine > --- > Онуфрійчук Д.О. Використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності

Онуфрійчук Д.О. Використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності


15-06-2022, 19:45. Разместил: Онуфрійчук Д.О.
УДК 336
© Онуфрйчук Д.О., 2022
ЛНУ імені Івана Франка, Екф–31с

Використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності

Відповідно до статті 19 Конституції України орган державної влади та місцевого самоврядування, його посадові особи зобов’язані діяти лише в межах своїх повноважень та у спосіб, визначений Конституцією та законами України. Ці конституційні вимоги поширюються без винятку на всіх посадових осіб, незалежно від того, чи є вони представниками законодавчої, виконавчої чи судової гілок влади, які виконують службові обов’язки в державному апараті, органах місцевого самоврядування чи громадських об’єднаннях, а також здійснюють службову діяльність юридичних особах публічного чи приватного права. Не має значення чи займає особа посадове становище, підприємство, організація, відділ чи філія установи, сфера їх діяльності, організаційно-правова форма, форма власності, створені та функціонують. Повною мірою вимога діяти лише в межах, наданих їм повноважень, та у спосіб, передбачений законодавством, поширюється і на тих осіб, які хоча і не належать до службових, бо надання таких послуг спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків юридичних і фізичних осіб і тягне за собою наслідки правового характеру.

Окреслені категорії злочинів різноманітні, оскільки вони можуть бути скоєні в різних сферах суспільного життя. Наслідки злочину у сфері службової діяльності є небезпечними, а механізми злочину складними. Відповідно, різний і спосіб злочину у сфері службової діяльності. Вони часто поєднуються з використанням новітніх технологій або інших знань і навичок, що, безсумнівно, ускладнює процес їх виявлення та розслідування. Зокрема, розслідування цих злочинів потребує використання спеціальних знань.

Більшість злочинів у сфері державної служби здійснюються посадовими особами з використанням свого становища, впливу та зв’язків. Крім того, значна частина цих злочинів спрямована на заволодіння певними матеріальними цінностями. В результаті велика кількість фотографій відстеження буде відображена в різних типах документів, включаючи бухгалтерську та фінансову звітність. Окрім того, способи вчинення окреслених злочинів реалізуються шляхом проведення різних господарських операцій. Отже, слідчому потрібна допомога фахівця з економічних питань. Адже без неї кримінальне провадження буде малоефективним, а в деяких випадках - взагалі може зайти в глухий кут.
Таким чином, спеціаліст з кримінального процесу — це особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками використання технологій чи інших засобів і здатна надавати консультації з питань, що потребують відповідних знань та навичок під час досудового розслідування та судового розгляду. При цьому ці консультації можуть надаватися як самостійно (організаційна форма), так і під час проведення індивідуальних слідчих (розшукових) операцій та перевірок (процесуальна форма). Тому вважаємо, що слідчі у своїй роботі повинні дотримуватися наступних рекомендацій щодо застосування експертиз при алгоритмізації кримінальних розслідувань у сфері службової діяльності.
1. Планування. Ми вважаємо, що успішна реалізація будь-якого заходу неможлива без попереднього планування. Саме планування дозволяє визначити основний вид діяльності, в даному випадку розслідування злочинів у службовій сфері діяльності, і шлях досягнення бажаного результату, тим самим координуючи кримінальне провадження. На цьому етапі доцільно отримати консультацію фахівців у галузі економічних знань щодо можливих способів вчинення конкретного злочину, слідів злочину, способів виявлення та розслідування. А саме, необхідно уточнити специфіку відповідних установ, правові положення в цій сфері життя, особливості конкретних господарських операцій та їх документів, перелік документів для ознайомлення, існуючі методи перевірки правильності проведення господарських операцій, ведення звітності (бухгалтерської, фінансової, податкової, статистичної тощо) та їх можливості. Після отримання такої інформації слідчі безпосередньо планують розслідувати конкретні злочини в рамках службової діяльності.
2. Допит спеціаліста. Ми рекомендуємо офіційне спілкування з експертом, щоб результати консультації могли бути використані як доказ. Тому вважаємо, що консультативні опитування мають проводитися в рамках слідчих (розшукових) дій типу допиту експертів як свідків. Таким чином, роз'яснення спеціаліста будуть закріплені в протоколі допиту, що надасть більшої наочності в розумінні механізму вчинення злочину у сфері службової діяльності, механізму слідоутворення та дослідження слідів іншим учасникам кримінального провадження. спеціальний доказовий досудовий службовий злочин.
3. Як зазначалося раніше, розслідування кримінальних справ у сфері службової діяльності в першу чергу передбачає «роботу» різноманітних документів. Тому слідчі повинні отримати тимчасові права доступу або тимчасово їх відкликати. Тут знову ж таки не обійтися без допомоги експерта в галузі економічних знань, адже він пояснить, що таке бухгалтерська та фінансова звітність, як вона ведеться на конкретному підприємстві та яким установам надається така інформація, зокрема, тим, хто розслідує злочини у сфері службової діяльності.

Зокрема, особа, яка провадить розслідування злочинів у сфері службової діяльності, повинна знати, що бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачем для прийняття рішень. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством, а фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
Відповідно фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Факти всіх господарських операцій повинні фіксуватися в бухгалтерських регістрах основного документа. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, зберігання опрацьованих документів, реєстрацію та звітність у визначений строк (але не менше трьох років) несе власник або уповноважений орган (посадова особа), що здійснює управління підприємством відповідно до статутних документів.
Це говорить про те, що слідчі повинні мати доступ і бути ознайомленими зі створенням та складом документів для роз’яснення завдань суб’єктів господарювання, а також хто несе відповідальність за контроль та відповідальність за організацію бухгалтерського обліку. З цією ж метою необхідно читати накази про призначення, посадові інструкції, трудові договори чи договори.
Також для слідчого не менш важливим є завдання з'ясувати питання щодо форми організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, адже залежно від цього й буде відрізнятися алгоритм його діяльності під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Зокрема, можливі наступні варіанти ведення бухгалтерського обліку на підприємстві:
- введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
- користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
- ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;
- самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.
Викладене вище свідчить про необхідність перегляду установчих документів для уточнення облікової політики підприємства, форм обліку, систем і форм внутрішнього обліку, звітності та контролю господарських операцій, обсягу прав окремих працівників на підписання бухгалтерських документів, правил щодо обіг бухгалтерської інформації та обробка рахунків аналітичного обліку, наявність філії, представництва, філії чи іншого відокремленого підрозділу, що вимагає ведення бухгалтерського обліку на окремому балансі, включаючи той факт, що бухгалтерська одиниця є окремою одиницею у фінансовій звітності , застосовує (використовує) міжнародні стандарти. Повинно бути зрозуміло, до яких функцій посадової особи входить бухгалтерський облік підприємства – головного бухгалтера чи іншої особи, на яку довірено ведення бухгалтерського обліку. До того ж варто ознайомитися із методологією бухгалтерського обліку та встановленими строками подання фінансової звітності. Для вирішення цих питань варто дослідити за участю спеціаліста у галузі економічних знань відповідну документацію.
4. Обліковою основою господарської операції є первинний документ, який фіксує факти господарської операції. А для контролю та сортування оброблених даних на основі вихідних документів можна виготовляти зведені бухгалтерські документи. Тому слідчі повинні знати вимоги до оформлення цих документів, оскільки під час перевірок необхідно встановити факти їх відповідності чи порушення. А щоб знову провести цю слідчу (розшукову) операцію, необхідно залучити експертів.
З кожним роком все більше закріплюється електронний документообіг, у тому числі й у сфері діловодства. У зв’язку з цим актуальним стає вивчення електронних документів та електронних підписів загалом, електронних позначок часу зокрема, електронних повідомлень, веб-сайтів. Тому під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності необхідна комплексна комп’ютерна техніка та судово-бухгалтерська експертиза.

Отже, складний механізм вчинення злочинів у сфері службової діяльності потребує використання спеціальних знань при розслідуванні таких злочинів з метою вирішення основного завдання кримінального провадження. Зокрема, залучення фахівців дозволяє виявити всі сліди злочинів у сфері службової діяльності та провести ефективні розслідування.

Вернуться назад