DataLife Engine > Фінанси за умов війни > Самолюк І. Тенденції та перспективи розвитку ринку фінансових послуг України

Самолюк І. Тенденції та перспективи розвитку ринку фінансових послуг України


20-11-2022, 21:13. Разместил: Іванна Самолюк
Самолюк Іванна Екфм-12с
Львівський національний Університет імені Івана Франка
Тенденції та перспективи розвитку ринку фінансових послуг України
Фінансова система країни та її розвиток є високочутливими до змін чинників екзогенного середовища. Загострення конкурентної боротьби на ринках фінансових послуг, кризові явища як унаціональній, так і в глобальній економіці, переорієнтація векторів соціально-економічної політики держави, геополітичні викли-ки, заходи з євроінтеграціїці та інші фактори позначаються на стані фінансової сис-теми загалом та фінансових установ зокрема.
Потужний деструктивний вплив на діяльність останніх мало повномасштабне воєнне вторгнення РФна територію України. До цієї подіїу своїх стратегіях розвитку фінансові установи робили акценти на питаннях посилення власних конкурентних позицій на ринку, осучаснення нормативної бази та приведення її у відповідність до європейських стандартів, удосконалення фінансового менеджменту і принципів ділової етики. У нових умовах функціонування фінансові установи вимушені оперативно реагувати на низку розрізнених викликів економічного, фінансового, політичного, соціального, гуманітарного, етичного, географічного характеру.
Основними тенденціями розвитку ринку фінансових послуг України є глобалізація, зростаюча конкуренція, консолідація капіталу, диверсифікація послуг, диджиталізація, впровадження інноваційних продуктів і технологій. Пов-номасштабне збройне вторгнення країни-агресора натериторію України трансформувало діяльність вітчизняних фінансових установ, поставивши їх перед абсолютно нетиповими для них викликами, що потребували оперативного реагування. За ініціативи Національного банку України фінансові установи держави запровадили кредитні канікули для клієнтів, однак цей захід маєкороткостроковий характер. Банки країни звітують про зростання кредитних ризиків та про значні збитки. Від регулятора очікується комплекс заходів із підтримки українських фінансових установ, докапіталізації банків та встановлення пільгового перехідного періоду для відновлення їхньоїконкуренто-спроможності на ринку. Своєю чергою, фінансові установи докладають максимум зусиль для адаптації до роботи в умовах воєнного стан.
Розв’язання сукупності нових проблем кредиторів і позичальників потребує консолідації зусиль регулятора та фінансових установ у напрямі опрацювання єдиного системного підходу. Низка експертів і аналітиків схиляються до думки, що не допустити великого спаду в розвитку фінансової системи держави може відстрочка від Національного банку України.
Вагомий потенціал при вирішенні окресле-них вище проблем має процес диджиталізації фінансових установ.
Диджиталізація є сучасним напрямом формування та розвитку ринку страхових послуг, який включає в себе технологічні інновації в поєднанні з інформаційно-комунікаційними системами, служить підвищенню якості обслуговування як діючих, так і потенційних споживачів фінансових установ. Основним чинником, що позитивно впливає на розвиток диджиталізації на ринку фінансових послуг, є формування реального цифрового суспільства та новітнього цифрового простору, що спираються на застосування різних диджитал-технологій.
Упровадження інноваційних інформаційних технологій на ринку фінансових послуг України є однією з найбільш актуальних сучасних тенденцій його розвитку. Це обумов-люється наявністю низки переваг від використання таких технологій фінансовими установами . Зокрема, йдеться про скорочення термінів надання фінансових послуг, удосконалення комунікації з клієнтами, оптимізація процесу руху інформації, спрощення фінансових операцій для споживачів і персоналу, підвищеннярівня безпеч-ності, прозорості та надійності проведення операцій. Вагомою перевагою сучасних інформаційних технологій є те, що їх застосування сприяє зростанню довіри населення до фінансових установ . Загалом, інноваційні технології спричинюють позитивний стратегічний економічний ефект, оскільки дозволяють зменшити витрати фінансових установ, залучити нових клієнтів, збільшити частку ринку та величину прибутку.
В умовах воєнного стану в Україні значних змін зазнав ринок фінансових послуг, суб’єкти якого постали переднизкою нетипових для них проблем, що потребують оперативного реагування. Фінансові установи країни оголосили кредитні канікули для своїх позичальників, що однак є лише тимчасовим заходом. Віт-чизняні банки зазнають великих збитків, відзначаютьсуттєве зростання кредитних ризиків. Задля недопущення їх банкрутства від Національного банку України очікується створення сприятливих умов для відновлення системи. Доцільною виявиться докапіталізація банків, надання їм певного періоду для нарощування капіталу, забезпечення мі-цності та підвищення конкурентоспроможності В умовах воєнного стану в Україні значних змін зазнав ринок фінансових послуг, суб’єкти якого постали переднизкою нетипових для них про-блем, що потребують оперативного реагування. Фінансові установи країни оголосили кредитні канікули для своїх позичальників, що однак є лише тимчасовим заходом. Вітчизняні банки зазнають великих збитків, відзначаютьсуттєве зростання кредитних ризиків. Задля недопущення їх банкрутства від Національного банку України очікується створення сприятливих умов для відновлення системи. Доцільною виявиться докапіта-лізація банків, надання їм певного періоду для нарощування капіталу, забезпечення міцності та підвищення конкурентоспроможностію.
Використана література
1. ПОПЕЛО О. В., ХОЛЯВКО Н. I., ДУБИНА М. В., ТАРАСЕНКО А. В\\ СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)\\ С 77-87.
2. ПОПЕЛО О. В., ХОЛЯВКО Н. І., ТАРАСЕНКО А. В.\\ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ\\(Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)\\ С 58-54.

Вернуться назад