DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 > Сенькова І.О. Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні

Сенькова І.О. Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні


6-11-2011, 12:33. Разместил: Сенькова І.О.
УДК 336
© Сенькова І.О., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-53с

Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні

Важливість державного регулювання ринку фінансових послуг обумовлена необхідністю забезпечення єдності ринку, нагляду за функціонуванням фінансових установ і захисту прав споживачі фінансових послуг. Регулювання має забезпечувати належне виконання ринком фінансових послуг основної функції – розподілу і перерозподілу фінансових активів між сферами економіки, регіонами країни та країнами в межах світового ринку.
Вітчизняний ринок фінансових послуг характеризується відсутністю чітких правил функціонування, що зумовлює необхідність розробки істотних підходів до побудови ефективного механізму державного регулювання.
Державне регулювання ринків фінансових послуг - це здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам.
Метою державного регулювання ринків фінансових послуг в Україні є [2]:
 проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері фінансових послуг;
 захист інтересів споживачів фінансових послуг;
 створення сприятливих умов для розвитку та функціонування ринків фінансових послуг;
 створення умов для ефективної мобілізації і розміщення фінансових ресурсів учасниками ринків фінансових послуг з урахуванням інтересів суспільства;
 забезпечення рівних можливостей для доступу до ринків фінансових послуг та захисту прав їх учасників;
 додержання учасниками ринків фінансових послуг вимог законодавства;
 запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринках фінансових послуг;
 контроль за прозорістю та відкритістю ринків фінансових послуг;
 сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг.
В Україні державне регулювання ринку фінансових послуг здійснюється відповідно до встановлених зобов’язань і вимог діяльності споживачів та учасників ринку фінансових послуг з врахуванням його стандартів, державної реєстрації фінансових установ, ліцензування та нагляду за їх професійною діяльністю, захисту інтересів споживачів фінансових послуг [1].
Відповідно до ЗУ “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг покладається на Національний банк України, Держану комісію з цінних паперів та фондового ринку і Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг. Окрім цього, контроль за діяльністю учасників ринків фінансових послуг здійснює Антимонопольний комітет України щодо запобігання монополізації ринків, зловживання монопольним становищем, обмеження конкуренції, здійснення контролю за концентрацією суб'єктів ринків та сприяння розвитку добросовісної конкуренції.
На довгострокову перспективу в умовах загострення кризових процесів на світових фінансових ринках, а також враховуючи необхідність збереження ліквідності національних фінансової і банківської систем на рівні, здатному забезпечити конкурентоспроможність національної економіки України, держава як регулятор і кредитор останньої інстанції має оптимізувати свою діяльність за такими пріоритетними напрямами модернізації сфери фінансових послуг:
 впровадження механізмів «інтегрованого нагляду» та уніфікація вимог і стандартів фінансової діяльності з метою гармонізації системи управління інститутами сфери фінансових послуг з міжнародними стандартами;
 впровадження систем ризик-орієнтованого нагляду на засадах індивідуального підходу до оцінки ризиків окремих учасників ринку або їхніх активів;
 вдосконалення систем фінансового моніторингу та розкриття інформації фінансових установ для їх клієнтів, а також вдосконалення системи розкриття інформації державних контролюючих установ для всіх учасників фінансового ринку;
 забезпечення високого ступеня інституційної спроможності регулюючих органів.
Сучасна система регулювання ринку фінансових послуг має базуватися на принципах, що передбачають: захист прав та інтересів учасників з боку держави, прозорість та доступність інформаційної бази, необхідної для прийняття рішень, підтримку добросовісної конкуренції, існування державного органу регулювання з чітко визначеними функціями і повноваженнями, підтримку інновацій у даній галузі. Ефективність державного регулювання ринку фінансових послуг України може бути досягнена лише за умов дотримання зазначених принципів.

Література:
1. Бондаренко Є.П. Механізм державного регулювання ринку фінансових послуг / Є.П. Бондаренко, Д.М. Дмитренко// Вісник Української академії банківської справи. – 2010. – №2(29). – С. 41-45
2.Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14&new=1

Вернуться назад