DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 > Байцар Н.А. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні

Байцар Н.А. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні


13-11-2011, 16:03. Разместил: Байцар Наталія
УДК 336
© Байцар Н.А., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-46с

Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні

На сьогодні назвати сферу дослідження вітчизняного фондового ринку не достатньо освоєною було б несправедливо. До її аналізу та наукового освоєння доклали своїх зусиль такі науковці як Павлов В. І., Пилипенко І.І., Кривов’язюк І. В., Мозговий О. М, Асаул А. М., Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Клименко В. В., Кузнєцова Н. С., Назарук І. Р., Плиса В. Й., Остапович Г. М, Мендрул О.Г., Павленко І.А..
Стабільно функціонуючий ринок цінних паперів є важливим чинником, що впливає на інвестиційний клімат країни. На даному ринку переплітаються інтереси банків, акціонерних товариств, товаровиробників, посередницьких контор, власників вільних грошових коштів, акцій і приватизаційних сертифікатів, їхні інтереси або збігаються, або є суперечливими. У цьому складному процесі провідну роль має відігравати держава, саме вона повинна забезпечити функціонування такого механізму взаємодії учасників ринку цінних паперів, який дав би змогу максимально активізувати економічне життя суспільства.
При визначенні пріоритетів довготермінової політики держави в розвитку ринку цінних паперів доцільно акцентувати увагу на: посиленні орієнтації даного ринку на внутрішні джерела інвестицій, і перш за все, на вільні заощадження населення; підвищення інвестиційної привабливості підприємств і надання державної підтримки підприємствам в проведенні вторинних емісій цінних паперів; зміцнення довіри інвесторів до ринку цінних паперів та захисту прав інвесторів; формування системи фінансової безпеки учасників ринку цінних паперів та захисту прав інвесторів; забезпечення всіх учасників ринку достовірною інформацією про емітентів; підвищення правової і корпоративної культури всіх учасників ринку цінних паперів [2; с. 29].
Сьогодні можна констатувати, що вибір фінансових інструментів на ринку цінних паперів є замалим і непривабливим для внутрішнього інвестора.
На українському ринку цінних паперів механізм трансформації заощаджень в інвестиційні ресурси майже відсутній.
Аналізуючи розвиток фондового ринку, враховуючи масову приватизацію, науковці виділяють такі основні моменти, які спричинили до сповільнення розвитку фондового ринку:
а) Ліберальне ставлення місцевої виконавчої влади до застосування механізмів приватизації державного майна. Адже учасники сертифікатної приватизації (серед них основна маса – простий народ) не знаючи своїх прав та обов’язків і вкладають свої сертифікати з надією отримати прибуток, що й стало поштовхом для застосування шахрайських схем. У наслідок цього значну кількість вкладників ошукано, а довіру з боку інвесторів до українських фінансових інструментів – втрачено.
б) Наслідки приватизації, які ще довго гальмуватимуть застосування нових технологій та розвиток ринку корпоративних цінних паперів.
в) Недосконале чинне законодавство, що спричинює до значних порушень майнових прав акціонерів [5; с. 52].
Правомірно зазначити, що основними проблемами державного регулювання ринку цінних паперів за період його формування стали: невідрегульованість оподаткування операцій з цінними паперами; оподаткування вторинних операцій з державними облігаціями; невизначений статус компенсаційного сертифіката; нерозвинутість депозитарної системи; незначна ліквідність ринку; інформаційна обмеженість емітентів; порушення прав акціонерів; відсутність системи клірингу; недосконала система бухгалтерського обліку; пасивність у прийнятті нових «фондових» законів; недооцінка ролі банків на ринку цінних паперів; загальне кризове становище в економіці; відсутність механізмів, гарантуючих збереження цінних паперів, власником яких є іноземний інвестор; обмежений перелік високоліквідних акцій на ринку тощо.
Тому, передусім, слід доопрацювати законодавчо-нормативну базу ринку цінних паперів, яка сприятиме:
- забезпеченню високої професійності фахівців, які здійснюють свою діяльність на ринку;
- впровадженню національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності на українському ринку цінних паперів;
- підвищенню рівня фінансової достатності та стабільності в діяльності професійних учасників ринку цінних паперів;
- наданню емітентами і професійними учасниками ринку цінних паперів інформаційної прозорості і відкритості ринку;
- розвитку інфраструктури ринку цінних паперів [4; с.316-317].
Основними завданнями, перед якими постає сучасний вітчизняний фондовий ринок є:
● Суттєве розширення пропозиції цінних паперів з високими інвестиційними характеристиками.
● Створення умов для максимального використання потенціалу біржового ринку.
● Сприяння розвитку та становленню потужних національних інституційних інвесторів, стимулювання участі роздрібних та іноземних інвесторів на фондовому ринку.
З огляду на сучасний стан економіки, зокрема стан фондового ринку, на період до 2015 року зусилля держави мають бути спрямовані на вирішення наступних основних завдань подальшого розвитку фондового ринку України:
- збільшення капіталізації та ліквідності фондового ринку;
- удосконалення ринкової інфраструктури та засад саморегулювання,
- забезпечення їх надійного і ефективного функціонування;
- покращення механізмів захисту прав інвесторів;
- удосконалення умов і правил державного регулювання та нагляду на фондовому ринку [6].
Головною метою ринку цінних паперів України має стати функціонування цілісного, високоліквідного, ефективного і справедливого ринку, який регулюватиметься державою та буде інтегрованим у світові фондові ринки.
Список використаних джерел:
1 .Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” вiд 23.02.2006 № 3480-IV
2. Кубліков В. К. Пріоритети розвитку корпоративного сектора та ринку цінних паперів в Україні : автореф. дис... д-ра екон. наук. – Одеський держ. економічний ун-т. - О., 2009. - 37 с.
3. Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ssmsc.gov.ua
4. Павлов В. І., Пилипенко І.І., Кривов’язюк І. В. Цінні папери в Україні: Навч. посібник. – Видання 2-ге, доповнене. – К.: Кондор, 2009 – 400с.
5. Плиса В. Й., Блага Н.В. Державне регулювання фондового ринку в Україні. Монографія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – 164 с.
6. Проект Указу Президента України "Про затвердження Програми розвитку фондового ринку України на 2011–2015 роки". [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ssmsc.gov.ua

Вернуться назад