DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 > Щуревич О.І. Ринок цінних паперів: становлення та перспективи розвитку

Щуревич О.І. Ринок цінних паперів: становлення та перспективи розвитку


13-11-2011, 17:07. Разместил: Сонечко
УДК 336
© Щуревич О.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с

Ринок цінних паперів: становлення та перспективи розвитку

Важливе значення для будь-якої держави відіграє її фінансовий ринок. За його допомогою мобілізуються вільні фінансові ресурси і спрямовуються до тих, хто може найбільш ефективно використати ці кошти. А це в свою чергу сприяє не тільки підвищенню продуктивності та ефективності економіки у цілому, а й поліпшенню економічного добробуту населення.
Фінансовий ринок складається з кредитного ринку та ринку цінних паперів.
Ринок цінних паперів є особливою формою торгівлі фінансовими ресурсами, сутність якої полягає у випуску та обігу цінних паперів[3].
Вивченням функціонування ринку цінних паперів займались такі науковці, як: З.Г. Ватаманюк, Г.М. Терещенко, Ю.Я. Кравченко та інші.
Історія розвитку ринку цінних паперів розпочинається ще з часів пізнього середньовіччя, коли відбувалися Великі географічні відкриття. Внаслідок цього досить швидкого розвитку набула і міжнародна торгівля. На той час підприємцям потрібні були значні суми капіталів на освоєння нових територій. Відповідно у них цих коштів не було, тому почали виникати акціонерні товариства - англійські та нідерландські компанії для торгівлі з Ост-Індією, які й стали першими емітентами цінних паперів. Тільки з початком промислової революції і створенням великих обробних підприємств торгівля акціями стала розповсюдженою. У 1773 році утворюється Лондонська фондова біржа. Перша американська фондова біржа з’явилась у 1791 році у місті Філадельфія, і у 1792 році з’явилась попередниця відомої Нью-Йоркської фондової біржі. Спочатку біржі вели торгівлю не стільки акціями, скільки облігаціями, які охоче випускали уряди та залізничні компанії, які потребували величезних капіталів для створення інфраструктури великого машинного виробництва. В 60-х роках ХІХ століття сталася ще одна важлива подія. У Німеччині з’явилися універсальні інвестиційні банки, які взяли на себе весь комплекс посередницьких операцій з цінними паперами. Розробляючи нетрадиційні джерела капіталу та формуючи майже не цілі галузі промисловості, вони зіграли важливу роль в індустріалізації таких передових країн, як США, Швеція, Німеччина.
У нашій країні початок розвитку ринку цінних паперів розпочинається з 18ст. - саме у 1796р. було відкрито Одеську біржу.
У незалежній Україні ринок цінних паперів починає розвиватися з 1992р. у формі акцій акціонерних товариств і депозитних сертифікатів комерційних банків.
Сучасний ринок цінних паперів України – це переважно ринок великих пакетів акцій і крупних інвесторів. Ринок, який не орієнтується на кошти великої кількості інвесторів (включаючи населення), не може існувати в довготерміновій перспективі.
Роль ринку цінних паперів у фінансово-економічній ситуації, яка склалась в Україні, надзвичайно велика. Банківський кредит завдяки високим відсоткам, є недосяжним для переважної більшості підприємств, тому використання важелів ринку цінних паперів для залучення “дешевих” коштів є найбільш раціональним вирішенням цієї проблеми. Ринок цінних паперів, як спосіб залучення інвестицій перебуває в центрі уваги органів законодавчої та виконавчої влади нашої країни. Регулювання ринку цінних паперів покладено на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР).
Український ринок цінних паперів належить саме до тих, що тільки формуються.
Одним із основних чинників ефективного розвитку ринку цінних паперів в Україні повинно бути формування прогресивної нормативної бази. Ринок цiнних паперiв має базуватися на довiрi й взаємоповазi усiх його учасникiв, використовувати єдинi правила професiйної та етичноi поведiнки на ньому, користуватись єдиною термiнологiєю.
Повинні розроблятися стратегії розвитку ринку цінних паперів, потрібно брати до уваги досвід розвинутих країн Заходу у розвитку їхнього ринку цінних паперів.
Таким чином, можна зробити висновки, що для ефективної роботи ринку цінних паперів в Україні необхідно:
• проведення широкомасштабних реформ для створення прозорого, справедливого і надійного ринку;
• створення механізмів надійного захисту прав інвесторів та споживачів фінансових послуг;
• розширення спектру можливостей інвесторів і споживачів фінансових послуг щодо вибору фінансових послуг;
• створення рівних можливостей інвесторів і споживачів фінансових послуг щодо доступу до ринку та отриманню фінансових послуг;
• підвищення якості роботи фінансових установ та стимулювання конкуренції між ними;
• створення законодавчої бази для формування справедливого та прозорого середовища укладення та виконання договорів на фінансовому ринку;
• адаптація національного фінансового ринку до міжнародних фінансових ринків;
• забезпечення стабільністі фінансової системи держави;
• створення умов для адекватного функціонування та взаємодії інформаційної, облікової системи та системи виконання угод шляхом приведення загальних принципів до стандартизації та уніфікації;
• ознайомлення фахівців із світовим досвідом організації фондового ринку.

Список використаних джерел:
1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06.
2. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2008. — 535 с
3. Портфельне інвестування: Навч. посібник / А. А.Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. — К.: КНЕУ, 2004. — 408 с

Вернуться назад