DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 > Баб'як І.В. Фактори валютного курсоутворення в Україні

Баб'як І.В. Фактори валютного курсоутворення в Україні


16-11-2011, 10:21. Разместил: jerunka
УДК 336
© Баб'як І.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-46с

Фактори валютного курсоутворення в Україні

В Україні зростає роль курсоутворення на валютному ринку і регулювання за цим процесом можна кваліфікувати як встановлення курсу на довгостроковий період. Обмінний курс є важливою складовою вітчизняної економічної системи і світової відповідно. Тому важливо є виявити проблемні місця даного питання і запропонувати шляхи підвищення ефективності функціонування валютно-курсової політики. Оскільки валютне курсоутворення першочергово залежить від певних факторів, то зміна цих факторів, зміна їхнього впливу в довгостроковій перспективі безпосередньо відобразиться на зміні валютно-курсової політики.
Відповідно до статті 99 Конституції України основною функцією центрального банку є забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Валютно-курсова політика має на меті дії, спрямовані на стан валютного ринку та вартість національної валюти, які забезпечують цілі монетарної, а відповідно й економічної
політики держави. Одним із елементів грошової системи та валютної політики є валютний курс. Стабільний обмінний валютний курс у довгостроковій перспективі є індикатором збереження цінової стабільності та довіри до національної грошової одиниці [1].
Динаміка валютного курсу залежить від таких факторів: сальдо платіжного балансу, індекси інфляції, офіційні облікові ставки,динаміка ВВП, безробіття, грошова маса, вибори, золотовалютні резерви центрального банку, завдання і методи держави у сфері регулювання валютного курсу, величина роздрібних продажів і обсяги житлов будівництва, величина замовлень,продуктивність в економіці, форвардні курси, ф’ючерсні курси,ефективний обмінний курс, депозитні ставки, індекси акцій, динаміка цін державних облігацій.
Валютні обмеження та регулювання режиму валютного курсу мали найбільший вплив на розвиток подій на внутрішньому валютному ринку (на обсяги торгів інвалютою, рух капіталів, курс національної грошової одиниці тощо), а також на стан зовнішньої торгівлі України.
Позитивне сальдо рахунку поточних операцій, окремі його показники такі, як зовнішньоторговельний оборот і стан зовнішньої заборгованості все ж чинять негативний вплив на загальну економічну рівновагу і на валютний курс зокрема.
Співвідношення валют за їх купівельною спроможністю (паритет купівельної спроможності) є своєрідною віссю валютного курсу, тому на валютний курс впливають темпи інфляції. Чим вищі темпи- інфляції в країні, тим нижчий курс її валюти, якщо не протидіють інші фактори. Таку тенденцію звичайно можна простежити в середньо- та довгостроковому плані. Вирівнювання валютного курсу, приведення його у відповідність з паритетом купівельної спроможності відбуваються в середньому протягом двох років.[5]
Ступінь розвитку фондового ринку, який є конкурентом валютному ринку, теж важливим фактором валютного курсоутворення. Фондовий ринок може залучати іноземну валюту безпосередньо, а також "відтягувати" кошти в національній валюті, які могли б бути використані на валютному ринку для купівлі іноземної валюти.[5]
Активна дисконтна політика держави у сфері валютного регулювання була неможливою. Значною мірою це пов'язано з тим, що надходженню іноземного капіталу до України перешкоджала нестабільність національної економіки. Одночасно першочергового розв'язання потребували внутрішньогосподарські проблеми (питання розвитку національного виробництва, виходу економіки із кризової ситуації, припинення економічного спаду тощо)[2].
У зв’язку з тим, що валютний курс як ціна валюти (так само як і ціна на будь-який товар) змінюється в часі, то у зовнішньоекономічній діяльності виникає необхідність враховувати фактор часу при укладенні угод. Тому залежно від того, коли буде виконана угода з купівлі-продажу валют на валютному ринку, використовують такі два основні види обмінних курсів: спот-курси і форвардні курси [3].
Проблематика утворення валютного курсу та окреслення факторів, що впливають на його динаміку були дослідженні не лише західними фахівцями, а також і вітчизняними економістами, зокрема Ф. Журавкою . Економіст систематизував і класифікував фактори курсоутворення поділивши їх на дві основні групи:
• кон’юнктурні (короткострокові) фактори;
• структурні (довгострокові) фактори.
На наш погляд цілком справедливою є думка вченого про те, що кон’юнктурні (короткострокові) фактори або фактори стану впливають на динаміку валютного курсу відповідно до короткочасних змін ділової активності та не пов’язані з тими чи іншими зрушеннями у реальному секторі господарства[4].
До таких факторів можна віднести такі як: зміна представницької влади та рівень довіри до неї з боку суб’єктів ринку; політичні рішення, що можуть позначитися на грошовій і валютній системі країни; участь у воєнних діях чи внутрішня соціальна нестабільність; поширюванні через засоби масової інформації чутки, прогнози і здогадки, що породжують ажіотаж на валютному ринку; наявність і рівень протиріч між різними політичними силами країни; стабільність чинності законодавчої бази та рівень виконання законів в економічній сфері; надійність управління економічною системою та взаєморозуміння між економічними та політичними структурами; песимістичні настрої в суспільстві щодо перспектив подальшого економічного розвитку і наявність інфляційних та девальваційних очікувань; психологічні та інші чинники [4].
Структурні (довгострокові) фактори відображають реальний стан економіки країни, внутрішні особливості функціонування якої та участь у світовому господарстві мають безпосередній вплив на величину і динаміку обмінного курсу. Це, зокрема, такі фактори, як: економічний розвиток країни і темпи зростання її ВВП; темпи інфляції в країні; динаміка грошової маси; рівень процентних ставок; стан платіжного балансу країни; державне регулювання валютного курсу; ступінь довіри до валюти на національному і світовому ринках, а також спекулятивні потоки капіталів[4].
Вплив валютного курсу на міжнародні економічні відносини. Коливання валютного курсу впливають на співвідношення експортних та імпортних цін, конкурентоспроможність фірм, прибуток підприємств. Різкі коливання валютного курсу посилюють нестабільність міжнародних економічних, зокрема валютно-кредитних та фінансових, відносин, викликають негативні соціально-економічні наслідки, втрати одних та виграші інших країн. При зниженні курсу національної валюти, якщо не протидіють інші чинники, експортери або отримують експортну премію при обміні вирученої іноземної валюти, яка подорожчала, на національну валюту, яка подешевшала, або мають можливість продавати товари за цінами, нижчими від середньосвітових. Але одночасно зниження курсу національної валюти впливає на подорожчання імпорту, що стимулює зростання цін у країні, скорочення ввезення товарів та споживання або розвиток національного виробництва товарів замість імпортних. Зниження валютного курсу скорочує реальну заборгованість у національній валюті та збільшує тягар зовнішніх боргів, виражених в іноземній валюті. Невигідним стає вивезення прибутків, процентів, дивідендів, які одержують іноземні інвестори у валюті країн перебування. Ці прибутки реінвестуються або використовуються для закупівлі товарів за внутрішніми цінами і наступного їх експорту. [5]
Примітки:

1.Полагнин Д.Д. Шляхи підвищення ефективності валютно-курсової політики України для забезпечення стабільності національної валюти
//[Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvbdfa/2011_1/polahnyn.pdf]
2. Барамія Вахтанг. Валютно-курсова політика країн з перехідною економікою(приклад України).
// [Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/33673.html]
3. Андрій Поронко. Формування валютних курсів.
// [Режим доступу: http://ua.coolreferat.com/Формування_валютних_курсів ]
4. Жмурко Наталія. Визначальні фактори утворення валютного курсу держави як головного елементу реалізації її валютно-курсової політики. [http://www.rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Economics/71895.doc.htm].
5.Гроші і кредит. Конспект лекцій. Валютний курс
//[Режим доступу: http://readbookz.com/book/108/2755.html]
Iryna Babjak
Lviv National Ivan Franko University
Factors exchange rate in Ukraine


In Ukraine the role of formation of course of currencies and adjusting grows after this process it is possible to characterize as establishment of course on a long-term period. A course of exchange is the important constituent of the domestic economic system and world accordingly. It is therefore important it is to find out the problem places of this question and offer the ways of increase of efficiency of functioning currency-course politicians

Вернуться назад