DataLife Engine > Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 > Горобець І.Ю. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в Україні

Горобець І.Ю. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в Україні


16-11-2011, 21:12. Разместил: Іруська
УДК 336
© Горобець І.Ю., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-45с

Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в Україні

Розвиток і становлення фінансового ринку в Україні виступає важливою передумовою розвитку інших секторів економіки держави.
Актуальність мого напряму дослідження обумовлена рядом причин. По-перше, потребою в обгрунтуванні дослідження проблем, які мають місце на фінансовому ринку України . По-друге, відсутністю у вітчизняній науці теоретичних розробок правового характеру, що б визначали здійснення регулювання фінансового ринку. По-третє, потребою в ефективних рекомендаціях стосовно подальшого розвитку і становлення фінансового ринку України.
Фінансовий сектор являється однією з найважливіших ланок національної економіки.
В Україні вже зроблено перші кроки на шляху стратегічного аналізу і прогнозування розвитку деяких видів фінансових установ та ринків, зокрема здійснено аналіз банківської системи, ринку цінних паперів та страхового ринку.
Подальший розвиток економіки є неможливим без розвинутого, стабільного, надійного та ефективного фінансового ринку нашої держави. Тому, однією з найважливіших цілей сьогоднішнього етапу розвитку економіки країни є втілення системних реформ у фінансовому секторі для забезпечення додаткових джерел фінансування економічного зростання. Це в свою чергу потребує розробки та послідовного впровадження довготермінової комплексної стратегії розвитку фінансового сектора України, яка б враховувала існуючі економічні реалії та стратегічні пріоритети України в умовах глобалізації світових фінансових ринків. [1]
В Україні потрібно впровадити довгострокову стратегію розвитку фіансового сектору України, а також для координації дій різних органів влади в сфері впровадження заходів щодо розвитку фінансового сектору. [2]
Слід зазначити, що фінансовий ринок є життєво важливим фундаментом для зростання, розвитку і стабільності національної ринкової економіки. Становлення і розвиток фінансового ринку має стати ключовим елементом сильного економічного середовища, який підтримуватиме корпоративні ініціативи, буде забезпечувати фінансування реального сектора економіки через залучення інвестицій, здійснення платежів та перерозподілу капіталів. Як каталізатор економічного зростання - фінансовий ринок буде істотно впливати на забезпечення суверенітету держави та реалізацію її національних інтересів в умовах глобалізаційних процесів.
В умовах глобальної інтеграції ринків фінансових послуг надзвичайно важливим завданням для кожної країни є забезпечення функціонування конкурентноспроможного ринку фінансових послуг. Відсутність узгодженого законодавства та ефективних принципів регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ є однією з серйозних проблем розвитку фінансового сектора . Недосконалість сучасного законодавства про небанківські фінансові установи та неадекватність системи регулювання і нагляду за діяльністю небанківських установ також перешкоджає ефективному впровадженню політики уряду,направленої на поліпшення системи соціального забезпечення,в тому числі проведення медичної та пенсійної реформ.
Фондовий ринок,як складова частина фінансового ринку, на даний час являється основним інструментом гнучкого перерозподілу інвестиційних ресурсів, залучення на стійкій і довгостроковій економічній основі вітчизняних і закордонних інвестицій. Забезпечуючи стабільну фінансову основу економічного розвитку,фондовий ринок виступає характерним індикатором кризових явищ. Крім того, вихід з економічної кризи, у першу чергу, поєднується з пожвавленням і формуванням ефективно діючої фінансової системи. Отже, розвиток фондового ринку й усіх функцій фінансової системи сприяє розвитку реального сектору й економічної системи в цілому. Ступінь становлення та розвитку фондового ринку в країні вважається невід’ємним індикатором успішного проведення ринкових реформ і створює важливий компонент сучасного механізму економічного регулювання [1].
Слід зазначити і про великий інтерес вітчизняних науковців до функціонування ринку цінних паперів. Вивченням основ функціонування, проблем формування, розвитку та вдосконалення вітчизняного фондового ринку займались такі науковці як: О.М.Мозговий, Ю.Я. Кравченко, В.В. Корнєєва, Г.М.Терещенко, З.Г. Ватаманюк та інші. Проте в умовах посткризового періоду відбувається бурхливий розвиток світового фондового ринку, що супроводжується появою нових різноманітних інструментів, технологій у сфері обігу цінних паперів, що і змушує науковців різних країн постійно повертатись до зазначеної теми, здійснюючи дослідження усіх змін і нововведень на ринку цінних паперів з метою вироблення ефективних рекомендацій щодо поліпшення умов його функціонування та регулювання.
На даному етапі розвитку вітчизняний фондовий ринок поки що не забезпечує основне своє завдання: широке залучення фінансових ресурсів для інвестування інноваційних і інших довгострокових економічних проектів. Високі ризики на фондовому ринку пов’язані з недосконалою законодавчою базою щодо захисту інвесторів при вкладенні ними коштів у цінні папери, недоотриманням прав акціонерів, неадекватною дивідендною політикою та ін. Ризики на фондовому ринку виникають ще і через зосередження торговців,як правило, на неорганізованому ринку з непрозорими правилами торгівлі.
У зв’язку з поширенням світової фінансово-економічної кризи на українському фондовому ринку в 2009 році показники зменшились приблизно на 70 % у порівнянні з максимальними значеннями за попередні роки.
Однак,не зважаючи на це останніми роками в Україні спостерігається досить динамічний розвиток фондового ринку. Так протягом 2008-2009 рр. обсяг ринку акцій в Україні зріс з одного з найменших у Центральноєвропейському регіоні (10 % ВВП) – до близько 35 % ВВП, що є аналогічним з розміром ринків акцій у Чехії, Польщі, Румунії [7]. Також стрімке зростання капіталізації не відтворює реального зростання фондового ринку, оскільки лише близько 10 % акцій підприємств перебувають у вільному обігу [4].
Перед розробниками економічної політики держави постають дві проблеми: по-перше, забезпечити формування фондового ринку і по-друге, вирішити завдання, які в ринкових країнах виконує фондовий ринок [2]. Оскільки фондовий ринок України перебуває у стані становлення, тому вирішення проблем другого блоку суттєво ускладнюються.
Крім того існує спектр проблем функціонування фондового ринку, що потребують вирішення. До таких проблем відносять:
- невеликий обсяг і неліквідність;
- низький рівень капіталізації;
- значний ступінь ризиків;
- нестача кваліфікованого персоналу;
- відсутність відкритого доступу до інформації;
- порушення прав інвесторів;
- недосконалість нормативно-правового забезпечення [5].
Фондовий ринок України є одним з найбільш жорстко регульованих й регламентованих державними органами ринок. Причиною цього є особливе значення для держави надійності та стабільності системи руху капіталів, що забезпечується обігом різних видів цінних паперів і їх похідних, у тісному зв’язку ринку із законодавчою базою і системою правовідносин власності, які склалися в країні [3].
Необхідність втручання держави у регулювання ринку цінних паперів зумовлюється такими чинниками:
- на ринку цінних паперів значною мірою реалізуються економічні інтереси держави, під якими слід розуміти широкий комплекс макроекономічних і політичних пріоритетів держави та суспільства.
- на ринку цінних паперів завжди присутні й взаємодіють різноманітні учасники ринку. Їх інтереси можуть вступати в протиріччя, і для стабільності та правового впорядкування ринку, регламентування дій цих учасників держава повинна вводити достатньо строгу систему регулювання.
- головною дійовою особою, яка визначає активність і масштаби фондового ринку, виступають інвестори, в якості яких можуть виступати юридичні та фізичні особи. Виникає необхідність створення надійної системи захисту прав та інтересів інвесторів, без цього неможливо буде забезпечити необхідний розвиток ринку капіталів.
- ситуація на ринку цінних паперів активно впливає на стабільність, прибутковість, можливості інших секторів фінансового ринку, на економіку всієї країни. Кризові ситуації в економіці часто починаються з фондового ринку [6]
Тому, доцільно запропонувати комплекс заходів з реформування, які б були спрямовані на подолання існуючих проблем у розвитку вітчизняного фондового ринку та забезпечували його ефективне функціонування:
- підвищити капіталізацію та ліквідність організованого ринку цінних паперів використовуючи фондові біржі у процесі приватизації через первинне публічне розміщення акцій;
- створити універсальну національну біржу, яка б діяла на принципах регульованих ринків ЄС і здатна інтегруватися у світовий фінансовий простір;
- забезпечити поетапне створення єдиного центрального депозитарію України з урахуванням світового досвіду інтеграції обліково-фінансової інфраструктури;
- прийняти Закон України «Про похідні цінні папери»;
- підвищити прозорість операцій на фондовому ринку та інформації емітента щодо свого фінансового стану і результатів діяльності згідно з вимогами Міжнародної організації комісій з цінних паперів та Директивами Європейського Союзу;
- удосконалити інституційну структуру ринків капіталу з метою диверсифікації ресурсної бази та залучення збережень населення;
- узгодити вітчизняне законодавство з міжнародними стандартами і сучасними вимогами розвитку фінансових відносин; підвищити вимоги до корпоративного управління
- розробити ефективну систему державного регулювання ринків капіталу з метою контролю за дотриманням вимог законодавства, запобігання шахрайству тощо.
Україні, яка декларує свій намір про інтеграцію до ЄС, варто прискорити процес реформ та сформувати захищений, інвестиційно привабливий та ефективний фондовий ринок, який діє за правилами, максимально наближеними до європейських стандартів.
Одним із показників, що свідчить про стабілізацію фондового ринку є індекс ПФТС (Позабіржової Фондової Торговельної Системи) – розраховується щодня за результатами торгів ПФТС на основі середньозваженої ціни за угодами. У «індексний кошик» входять найліквідніші акції, за якими відбувається найбільше число угод. Цей показник є основним індикатором фондового ринку України. Аналіз індексу ПФТС у динаміці свідчить про неоднозначність темпів його зростання. Станом на 16 лютого 2011 згідно з результатами торгів даний індекс продемонстрував зростання на 1,04%, до рівня 1132,46 пунктів в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року[5]. Основними чинниками, які сприяли зростанню індексу ПФТС впродовж цього періоду, є: зниження ввізного антидемпінгового мита Канадою з 63% до 14,7% для ВАТ “Азовсталь”, до 20,2% – для всіх інших українських виробників металопродукції; підтримка (понад 93%) власниками єврооблігацій НАК “Нафтогаз України” програми обміну цих цінних паперів на нові з погашенням у вересні 2014 р., гарантією уряду та із збільшенням доходності до 9,5% [5].
Отже, варто зробити висновок, що здійснення послідовної цілеспрямованої політики формування в Україні ефективного фондового ринку є принципово важливою складовою завершення процесу ринкової трансформації національної економіки, забезпечення інституційної збалансованості останньої, суттєвим чинником зміцнення національної конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі.

Список використаних джерел:
1. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 року № 51.
2. Пашнина О. Перспективы фондового рынка Украины/О. Пашнина//Акціонерний вісник – Україна. – 2008. - № 3: [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://vestnikao.com.ua/publ/7-1-0-51
3. Обкевич О. В. Фондовий ринок та посилення його ролі в економічному розвитку України/О. В. Собкевич [Електронний ресурс]. – Режим доступу - http://www.inventure.com.ua/
4. Гладкова О.В. Сучасний стан фондового ринку України// О.В. Гладкова/Економічні науки: Інвестиційна діяльність та фондові ринки №1-2010 с.-14
5. Динаміка показників фондового ринку// Вісник Національного банку України, № 8 – 2010 с.- 43
6. Калач Г.М. Вплив фінансової глобалізації на фондовий ринок України // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С.116.
7. Фондовий ринок України: проблеми, тенденції та перспективи // Цінні папери України. – 2010. – № 4 (598). – С.4-6.
8. Чернищук В.Р., Данькевич А.П. Розвиток ринку цінних паперів: проблеми і перспективи // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 96-103.
9.Огляд українського фондового ринку [Електронний ресурс] / В.І. Дишловий. – Режим доступу: http://www.kinto.com

Вернуться назад