DataLife Engine > Чинники формування інститутів фінансового ринку > Микула Г. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України

Микула Г. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України


14-12-2011, 14:49. Разместил: Галина Микула
УДК 336
© Микула Г., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-46с

Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України

Багатьма науковцями та фахівцями у сфері банківської справи приділяється чимала увага питанню присутності іноземного банківського капіталу і меж його розширення. Варто зазначити, що воно є доволі дискусійним та неоднозначним. Досліджували це питання В. Геєць, О. Банарановський, Т. Смовженко, О. Другов та інші [2].
Згідно закону України про “Банки і банківську діяльність”, банк з іноземним капіталом — це банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10 відсотків [2].
Експансія українського банківського ринку іноземними інвесторами від часу здобуття незалежності проходила поступово. Перший банк із 100% французьким капіталом (Креді Ліоне Україна) з'явився у 1993 році. Більше пожвавлення у залучені іноземного банківського капіталу відбулося у 1996-1998рр., після подолання інфляційних процесів та встановлення визначених “правил гри” на банківському ринку. До початку світової фінансової кризи 2008-2009рр. Кількість банків з часткою іноземного капіталу збільшувалася із сталою тенденцією: так, кількість банків з іноземним капіталом зросла з 19 станом на 01.01.2005р. До 53 станом на 31.12.2008р., а частка іноземного капіталу в структурі статутного капіталу банківської системи України зросла з 9,5% до 36,5% відповідно. Проте на час цієї кризи, а саме в її пік, спостерігався відтік іноземного капіталу з вітчизняного банківського ринку [5].
На сьогодні, станом на 1 листопада 2011р. в Україні діяли 54 банків з іноземним капіталом із 198 зареєстрованих, у тому числі 22 — зі 100% іноземного капіталу, а частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків становила 40,6% [4]. Як свідчать дані, опубліковані Національним банком України на своєму офіційному сайті, найбільшими іноземними інвесторами в українську банківську систему є Росія, Франція, Кіпр та Австрія [6].
Серед основних загроз, пов'язаних зі збільшенням частки іноземного капіталу в загальній структурі банківського капіталу України можна виділити: структурні ризики “залежного розвитку” та невідповідність цілей діяльності іноземних інвесторів з загальнонаціональними; загроза втрати економічного суверенітету; загроза економічній безпеці держави, пов'язана із неконтрольованим відпливом капіталу та фінансових ресурсів [2].
Поруч з тим є і позитивні фактори наявності іноземного капіталу на українському банківському ринку, серед них: підвищення ефективності діяльності банків в умовах посиленої конкуренції; розширення спектру банківських послуг; створення нових робочих місць; запровадження міжнародних стандартів у вітчизняній банківській сфері та розвиток корпоративної культури тощо [1].
Зараз основними завдання для убезпечення і підтримки українських банків є: квотування частки банків-нерезидентів у загальному статутному капіталі; встановлення обмежень на проведення окремих банківських операцій у національній або іноземній валютах для дочірніх банків або філій банку-нерезидента; створення ефективної системи нагляду за банківською системою України та умов для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків на світовому ринку [5].

Примітки
1. Атамась Н.І. - Вплив іноземного капіталу на доларизацію економіки [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/172/knp172_10-13.pdf
2. Білошапка В.С. - Методичні аспекти впливу іноземного капіталу на банківський сектор [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .gov.ua/portal/soc_gum/vapsv/2010_1/St_6.pdf
3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 № 2121-ІІ/Верховна Рада України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=532-16
4. Сайт національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
5. Флору Ю.П. - Роль банків з іноземним капіталом в банківській системі України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2011/Economics/1_85598.doc.htm
6. Finance.ua про гроші. - стаття [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/-1/0/all/07/26/246365

Вернуться назад