Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Красінчук І.П. Перспективи розвитку та проблеми фондового ринку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
25-01-2012, 10:28

Красінчук І.П. Перспективи розвитку та проблеми фондового ринку

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Красінчук І.П., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

Перспективи розвитку та проблеми фондового ринку

Фондовий ринок у ринковiй економiцi є могутнiм, професiйно утвореним фiнансовим механiзмом, що забезпечує трансформацiю звичайних грошових коштiв на капiтал. Причиною економiчної, та нерідко й полiтичної кризи є недорозвинений фiнансовий сектор країни. Тому фондовий ринок спроможний надати фiнансовi послуги особливої категорiї, за допомогою яких можна швидше пристосуватись до негативних змiн в економiчному та полiтичному середовищi.
Фондовий ринок України перебуває в стадії формування. Останнім часом спостерігаться позитивні тенденції в його розвитку. Зокрема, незважаючи на непросту політичну ситуацію в державі, активного скидання акцій не відбувається.
Актуальність цієї теми полягає у тому, що для ефективного функціонування національної економіки, необхідно додатково залучати інвестиційні ресурси. Після кризовий час населення перестало довіряти державі, тому і зменшились інвестиційні надходження. Тому в першу чергу необхідно вирішити цю та інші проблеми.
Проблеми розвитку вітчизняного фондового ринку є темою досліджень значного кола зарубіжних та вітчизняних науковців. Такі науковці як В.В. Колесник, В.В. Корнєєв, М.О. Бурмака, у своїх працях досліджували роль фондового ринку у формуванні інвестиційного капіталу. В працях запропоновано систему заходів щодо підвищення інтересу інвесторів до фондового ринку України. У працях Л.В. Тимчишина, О.І. Савицької, С.І. Румянцевого, О.Л. Возного проаналізовано стан розвитку інфраструктури фондового ринку України та запропоновано напрямки розвитку рейтингової інфраструктури та системи розкриття інформації на вітчизняному фондовому ринку. Проте, у функціонуванні фондового ринку України залишається ще ряд невирішених проблем як інституційного так і правового характеру, що потребують детального дослідження та негайного вирішення.
Фондовий ринок - явище об'єк¬тивне, він виник у зв'язку з гострою потребою в додатковій формі мобі¬лізації коштів для фінансового за¬безпечення розвитку економіки держави. Фондовий ринок як складова фінансового ринку традиційно вва¬жається забезпечувальною ланкою всієї фінансової системи держави [1].
На сьогоднішній день на фондовий ринок покладено досить багато різних завдань, це формування економічного простору у державі, допомага у визначенні пріоритетних напрямів інвестиційного фінансуванні секторів економіки, стимулювати або обмеження конкурентоспро¬можності, розподіляти, зменшувати інвес¬тиційні ризики, бути носієм ринкової ідеології. [4].
Основне завдання сьогодення - створення умов для становлення цілісного, висококваліфікованого, ефективного і справедливого ринку цінних паперів з метою подальшої інтеграції його в світові фондові ринки.
У зв’язку з тим, що на цей сегмент ринку положено досить велику частку завдань, досягати ринкових змін допомагає держава.
Поряд з цим виникає ряд проблем:
1. Недосконалість конкурентос¬проможності фондового ринку. Ця проблема випливає із того, що недостатньо сприятливою є державна політика щодо оподаткування на фондово¬му ринку. Не завжди здійснюєть¬ся оприлюднення вагомої інфор¬мації про ринок цінних паперів, домінуючими цінними паперами на ринку залишаються державні, що певною мірою перешкоджає ви¬пуску нових з боку підприємниць¬ких структур.
2. Проблема податкового стиму¬лювання розвитку фондового рин¬ку потребує звільнення від обкла¬дення податком на прибуток під¬приємств та податком на додану вартість некомерційних організацій фондового рин¬ку; скасування плати за реєстрацію інформації про новий випуск цінних паперів. Також доцільно відмовитися від оподаткування курсових різниць, що виникають при перерахуванні у національну валюту інвестицій на фондовому ринку, які надходять в іноземній валюті.
3. Проблема корпоративного уп¬равління ринком полягає в недо¬сконалій системі розкриття інфор¬мації про вартість цінних паперів та об'єкти інвестування через інстру¬менти фондового ринку.
4. Мала розбудова інфраструктури фондового ринку потребує органі¬зації обміну інформацією між орга¬нізаційно оформленими ринками, оскільки такої організації на даний час немає. Також виникає необхід¬ність запровадження електронного документообігу при укладанні та ви¬конанні угод з цінними паперами, прийняття єдиних стандартів та сер¬тифікації систем електронного циф¬рового підпису та шифрування да¬них [3].
Фондовий ринок України знаходиться на порозі серйозних перетворень, про свідчить Програма розвитку фондового ринку України на 2011-2015 рр. Метою даної програми є підвищення захисту прав інвесторів та формування конкурентоспроможного національного фондового ринку на основі поступового зменшення спекулятивної складової ринку з одночасним зростанням інвестиційно-спрямованого сегменту в умовах фінансової глобалізації.
Насамперед до¬кумент пропонує механізми вирішення проблем низької ліквідності ринку, поліпшення його інфраструктури та спрощення валютного регулювання. Програма містить по¬над 120 заходів із подолання проблем. У короткостроковій перспективі (до кінця 2012 р.) мають дозволити звернення концесійних корпоративних облігацій, знизити вимоги до лістингових паперів та дозволити включати в лістинг біржі акції, які вже пройшли процедуру лістингу на другому фон¬довому майданчику. Пробудити інтерес емітентів до IPO планують через спрощення умов випуску та розміщення цінних паперів. Програма регламентує спрощення порядку здійснення операцій з іноземною валютою для резидентів, щоб ук¬раїнські інвестори могли активніше купувати цінні папери емітентів інших країн. Передбачено врегулювання випуску та обігу валютних деривативів. Документ також декларує не¬обхідність обов’язкового створення Центрального депо¬зитарію. Довгострокова перспектива (до кінця 2015 р.) розвитку фондового ринку передбачає скасування торгівлі з відстрочкою платежу, оскільки всі угоди мають здійснюватися тільки в режимі миттєвої поставки проти платежу [4].
Для вирішення існуючих проблем пропонується наступна система заходів та механізмів:
суттєве розширення пропозиції цінних паперів з високими інвестиційними характеристиками;
 удосконалення засад функціонування боргового ринку та запровадження нових видів і інструментів;
 підвищення ролі внутрішніх інвесторів – громадян та інституційних
інвесторів (пенсійних та інвестиційних фондів, страхових компаній тощо);
 покращення інформаційної прозорості фондового ринку України;
 сприяння розвитку та становлення потужних національних іституційних інвесторів;
 зосередження торгівлі цінними паперами підприємств, що мають татегічне значення для економіки та безпеки держави та підприємств-монополістів на фондових біржах;
 завершення пенсійної реформи, що забезпечить появу на фінансовому ринку недержавних пенсійних фондів, які у розвинених країнах являються одними з найпотужніших інвесторів;
 модернізація депозитарної системи України;
 удосконалення саморегулювання на ринку цінних паперів;
 формування сприятливого податкового клімату для учасників фондового ринку;
 забезпечення подальшого розвитку послуг Інтернет-трейдингу як інструмента залучення інвестицій від роздрібного інвестора;
 удосконалення та оптимізації режиму валютного регулювання операцій із цінними паперами в Україні;
 консолідація біржової системи фондового ринку через забезпечення умов для здійснення публічних первинних розміщень пайових та боргових цінних паперів на фондових біржах з одночасним унесенням їх до лістингу.
Отже, незважаючи на позитивні тенденції торгівлі на фондовому ринку України, залишається ще ряд невирішених проблем, які стримують наближення даного сегменту ринку до світових стандартів.
Список використаних джерел:
1. Собкевич О. В. Фондовий ринок та посилення його ролі в економічному розвитку України / О. В. Собкевич [Електронний ресурс]. – Режим доступу - http://www.inventure.com.ua/.
2.В. Жупаненко. Сучасне трактування інфраструктури фондового ринку// Ринок цінних паперів України. - 2010. - №3-4. - с.63-73.
3.М.В. Поплавська. Особливості формування фондового ринку України// Економіка та держава. - 2011. - №2. - с.79-81.
4. Проект програми розвитку фондового ринку України на 2011-2015 роки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. ssmsc.gov. ua.

Посилання: фондовий ринок

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
^