Стратегічні орієнтири » Стратегічне управління фінансами » Дячук О.А. Управління доходами Державного бюджету України: проблеми формування та стратегія забезпечення зростання
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 6323
  • Автор: Дячук О.А.
  • Дата: 29-02-2012, 22:26
 (голосов: 1)
29-02-2012, 22:26

Дячук О.А. Управління доходами Державного бюджету України: проблеми формування та стратегія забезпечення зростання

Категорія: Стратегічне управління фінансами

УДК 336
© Дячук О.А., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с
Науковий керівник: доц. Приймак І.І.

Управління доходами Державного бюджету України: проблеми формування та стратегія забезпечення зростання

До одних із найбільш проблемних напрямків управлінської діяльності належить управління доходами бюджету України. Побудована нераціонально система доходів бюджету, використання недосконалих методик бюджетного прогнозування та планування,
нестабільність законодавства, що здійснює регламентування відносин в бюджетній сфері, великі масштаби ухилення від сплати податків, а також недовиконання планових показників, щодо окремих видів діяльності – всі ці фактори є результатом недостатньо обґрунтованих теоретичних основ управління доходами бюджету. Ще однією причиною є те, що відсутня концепція управління із врахованими особливостями соціально-економічного розвитку країни, завдань та функцій, що повинна виконувати держава відповідно до Конституції, використання неефективної системи контролю та адміністрування. [5, c. 6]
При розгляді управління доходами бюджету, варто звернути увагу на основні етапи та визначити необхідні дії на кожному етапі управління. До основних етапів управління відносять планування та прогнозування, мобілізацію доходів бюджету та контроль за виконанням. Вони є досить подібними до функцій такого управління (планування та прогнозування, організації та координації, мотивації контролю), що виконуються в процесі реалізації бюджетного процесу. Такі дві складові доповнюють одна одну, тому їх потрібно розглядати у взаємозв’язку.
Етап планування доходів бюджету включає в себе такі складові: розроблення стратегії управління доходами бюджету, оцінка доходів бюджету та розроблення плану управління ними, перехід до здійснення прогнозування та планування, використовуючи сучасні науково обґрунтовані методи та економіко-математичне моделювання.
Що стосується функції планування та прогнозування, то вона передбачає розроблення конкретних планів, щодо управління доходами бюджету. Якщо дана функція відсутня, то це може спричинити неефективне і суперечливе управління, а також неможливість визначити його результативність. Основою проведення побудови планів є прогнозування. Воно дає певні уявлення про мету (цілі), яку бажають досягнути за певний проміжок часу і тенденції розвитку.
Наступним етапом є мобілізація прогнозованих доходів бюджету. Тут важливими моментами є удосконалення механізму адміністрування доходів, зменшення масштабів ухилення від сплати податків та вдосконалення системи органів управління доходами бюджету за допомогою встановлення чіткого розподілу відповідальності та компетенції відповідно між різними рівнями управління.
На даному етапі реалізується функція координації та організації. Організація менеджменту містить розробку і удосконалення структури органів управління доходами бюджету, визначення їхніх повноважень, а також відповідного рівня відповідальності щодо прийнятих рішень у бюджетній сфері. Вона передбачає впорядкування у єдину систему елементів доходів бюджету. Також дана функція забезпечує організацію діяльності платників, а координація, в свою чергу, забезпечує взаємоузгодженість їх діяльності відповідно до цілей і потреб держави.
Слід зазначити, що при мобілізації прогнозованих доходів бюджету простежується виконання функції мотивації. Така функція в деякій мірі є результатом ефективної та узгодженої дії усіх інших функцій при управлінні доходами. Результат виконання функції мотивації становить собою повне та своєчасне виконання платниками податків, зборів та інших обов’язкових платежів перед бюджетом на добровільній основі, знижується розмір податкової заборгованості та ухилень від сплати податків, мінімізуються ризики мобілізації доходів тощо.
Контролю охоплює такі сфери бюджетного процесу: контроль за дотриманням вимог відповідно до податкового законодавства, що стосується повного та своєчасного виконання фізичними та юридичними особами своїх зобов’язань перед бюджетом; контроль щодо виконання державного бюджету за доходами; відбувається пошук резервів зростання обсягів фінансових ресурсів та вносяться пропозиції щодо додаткового залучення їх до бюджету.
Процес реалізації таких заходів сприяє належному та своєчасному виконанню функції контролю. Ця функція повинна бути представлена на усіх рівнях системи управління, адже її дієвість впливає на ефективність виконання усіх інших функцій. Її метою є виявити слабкі місця і помилки у процесі управління, своєчасно їх виправити та не допустити повторенню, а також забезпечити відповідність між поставленими і фактичними планами та діями.
Таким чином, чітке та відповідне виконання вище наведених етапів та функцій є досить важливим завданням для ефективного формування дохідної частини бюджету. [5, c. 11]
Розглянемо особливості механізму формування системи доходів Державного бюджету в Україні.
Відповідно до Бюджетного кодексу (ст.9) доходи формуються в межах таких розділів: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та трансферти (табл. 1.)
Дячук О.А. Управління доходами Державного бюджету України:  проблеми формування та стратегія забезпечення зростання
Як бачимо, структура дохідної частини бюджету зазнала певного збільшення частки податкових надходжень. Це в свою чергу було зумовленим включенням до категорії податків зборів на паливно-енергетичні ресурси та надходжень від рентної плати.
Що стосується частки податкових надходжень у структурі загальних надходжень до державного бюджету, то у І півріччі 2011 року вона збільшилась на 17, 5 в. п., у порівнянні із аналогічним періодом 2010 року.
До державного бюджету податкових надходжень надійшло 119,8 млрд. грн., що на 38,2 млрд. грн. (46,9 %) більше щодо відповідного показника минулого року. Якщо не враховувати надходження від рентної плати та збори на паливно-енергетичні ресурси, які віднесено з 1 січня 2011 року до податкових, то обсяг податкових надходжень на 27,6 млрд. грн. (33,9%) збільшився.
Обсяг неподаткових надходження характеризується певним спадом. Він склав 17,9 млрд. грн., що в свою чергу на 8,2 млрд. грн. (31,6 %) є меншим за відповідний показник минулого року. [4, c. 42]
Варто зазначити, що до структури неподаткових надходжень державного бюджету були введені певні зміни, які пов’язані, по-перше, із перерозподілом категорій доходів бюджету. Слід звернути увагу на виключенням із переліку таких надходжень рентної плати та зборів на паливно-енергетичні ресурси. Адже вони формували більше 20% від сукупного обсягу неподаткових платежів до бюджету держави. Відповідно простежується суттєве зниження частки джерел надходжень, які включали дані платежі, а саме: доходи від власності і підприємницької діяльності зменшилися на 20,0 в. п. , інші неподаткові надходження на 2,9 в. п.; частки власних надходжень бюджетних установ та адміністративних зборів та платежів збільшились відповідно на 19,5 п. в. та 3,4 п. в.
Доходи від операцій з капіталом у структурі доходів державного бюджету характеризуються теж певним спадом. Обсяг таких надходжень у 2011 році різко скоротився. До державного бюджету за січень-червень надійшло 121,5 млн. грн. це у 3,7 рази менше, як у 2010 році.
Однією із причин такого скорочення цих надходжень вважається падіння від продажів державних запасів товарів. Їхній обсяг реалізації зменшився у 12,6 рази: від 365,9 млн. грн. до 29,0 млн. грн.. У зв’язку структура доходів від операцій з капіталом і зазнала суттєвих змін.
Розглянемо стан виконання дохідної частини державного бюджету за І півріччя 2011 року. (табл.2)
Дячук О.А. Управління доходами Державного бюджету України:  проблеми формування та стратегія забезпечення зростання
З урахуванням міжбюджетних трансфертів, до доходів державного бюджету надійшло 139,3 млрд. грн. Це на 27,3 млрд. грн. (24,3%) перевищує аналогічні показники 2010 року.
Без врахування міжбюджетних трансфертів виконання державного бюджету за доходами становило 138,1 млрд. грн., що в свою чергу перевищило відповідний показник минулого року на 29,2 млрд. грн..
Дячук О.А. Управління доходами Державного бюджету України:  проблеми формування та стратегія забезпечення зростання
Як бачимо, на графіку (рис. 3.), доходи державного бюджету за І півріччя 2011 року, в порівнянні із попередніми роками характеризуються значним зростанням.
Виконання бюджету у січні-червні 2011 року характеризується певними особливостями. Сюди належать стрімке зростання обсягів надходжень податку на прибуток підприємств, який збільшився на 50,4 %. Також враховуємо обсяг надходжень від рентної плати (перевищив аналогічний показник за 2010 рік майже у два рази).
Окрім цього, позитивний вплив мале певне покращення економічної ситуації в країні. Це забезпечило відповідний приріст інших податкових надходжень, а саме: акцизний податок (+ 14,7%), податок на додану вартість (+ 27,9%), податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (+28,8%) тощо. [3, c. 46]
Отож, можна зробити певні висновки на основі вище наведених даних.
Для обрання ефективної стратегії і напрямів зростання обсягу та розвитку доходів бюджету, а також забезпечення їх реальності та передбачуваності варто було б розробити Концепцію управління державними доходами бюджету у системі проведення належних економічних реформ відповідно з Європейськими стандартами розвитку ринкових відносин.
Відповідно до цього, одним із чинників негативного впливу можна визначити відсутність системного, концептуального підходу при підготовці та реалізації відповідних засад політики доходів бюджету.
На стадії планування бюджету було б доцільно узгоджувати та координувати діяльність усіх органів влади. Це допоможе забезпечити обґрунтованість та достовірність планових показників. Прогалини з невиконання плану надходжень до Державного бюджету України є свідченням про необхідність посилення науково обґрунтованого достовірного та перспективного планування бюджетних показників та запровадження стратегічного бюджетного прогнозування.
Певний постійний вплив на формування системи доходів Державного бюджету України мають зміни до бюджетного законодавства, економічний розвиток в країні, адаптації міжнародного досвіду ведення бізнесу, економічні кризи та ряд інших факторів.
Для збалансування системи доходів бюджету потрібно провести організацію належної системи регуляторних органів та управління. Необхідно здійснювати стабільну бюджетну політику (в т.ч. це стосується вчасного прийняття закону Про Державний бюджет України, та інших законів, що мають безпосередній вплив на податкову систему України); посилити наукову обґрунтованість планових показників та узгодити їх між міністерствами; запровадити належне узгодження програм соціально-економічного розвитку держави з плануванням бюджету; розробити та відповідно дотримуватись бюджетної стратегії.
Також, одним із першочергових завдань повинно стати встановлення ефективного контролю за рухом бюджетних коштів, корупцією, контрабандою, порушенням митних правил, видачею нелегальних заробітних плат. Такі заходи, щодо зниження рівня тонізації економіки мають забезпечити зниження дотацій із Державного бюджету, що в свою чергу вплине на зростання його дохідної частини.
Варто зосередити увагу також на коригуванні системи доходів із її видатковою частиною. Досить важливим питанням є також розвиток інноваційний технологій, проводити обґрунтовану державну політику в частині витрат, політики формування дохідної частини Державного бюджету України та дефіциту бюджету. [6, c. 7]
Важливим фактором, що мав безпосередній вплив на обсяги доходів бюджету стало зміна податкової політики нашої держави. Саме тому в частині розгляду стратегії формування бюджету, варто було б виокремити податкову стратегію. Це буде мати також певні позитивні наслідки щодо формування доходів бюджету. Прийняття Податкового кодексу започаткувало певні зміни в податковій системі. Рекомендовано: щодо ПДВ: не змінювати його на будь-який інший податок, а здійснити відповідне забезпечення його належного адміністрування, підвищити рівень прозорості механізму відшкодування ПДВ, провести поступове зниження відшкодування ПДВ підприємствами-експортерами сировини і
напівфабрикатів (в період 10 років); щодо акцизного податку:підвищити ставки на алкогольну та тютюнову продукцію для поетапного узгодження податкового законодавства з положеннями ЄС, проводити посилений контроль щодо ввезення та нелегального виробництва контрабандних підакцизних товарів, а також розширити перелік підакцизних товарів, за рахунок ювелірних виробів класу «люкс» , а також інших предметів розкоші.
Вищенаведені заходи, а також загалом розширення бази оподаткування повинне забезпечити зростання частки податкових надходжень до бюджету, що призведе до збільшення самих доходів бюджету.
Варто звернути увагу на те, що на процес формування доходів бюджету безпосередній вплив має стан вітчизняної ринкової економіки. Можна виокремити основні завдання розбудови ринкової економіки, що сприятиме позитивній тенденції для зростання доходів бюджету (табл. 4)
Дячук О.А. Управління доходами Державного бюджету України:  проблеми формування та стратегія забезпечення зростання
Економіка України потребує значних інвестицій. Саме тому для розвитку країни необхідне пільгове оподаткування. З метою наповнення дохідної частини бюджету держави та врегулювати пільговий режим потрібно його вдосконалити. Для цього рекомендовано здійснити ряд таких заходів: ввести обмежені терміни дії пільг (3-5 років) з чітко визначеною оцінкою їх ефективності; пільги з ПДВ і ввезених товарів на територію України варто було б залишити для ввезення високотехнологічного обладнання з-за кордону, що сприятиме розвитку лише найсучасніших напрямів науки та техніки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бюджетний кодекс України : станом на 8 липня 2010 р. / Верховна Рада України, - 2010
2. Податковий кодекс України: Відомості Верховної Ради України, 2011 №2755-17.
3. Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень червень 2010 року / [Щербина І.Ф., Рудик А.Ю., Зубенко В.В., Самчинська І.В.]. Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. – К. : ІБСЕД. – C 54-64.
4. Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень червень 2011 року / [Щербина І.Ф., Рудик А.Ю., Зубенко В.В., Самчинська І.В.]. Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. – К. : ІБСЕД. – C 54-64.
5. Сибірянська Ю. В. Управління доходами бюджету та напрямки його вдосконалення в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Ю. В. Сибірянська — К., 2009. — 20 с.
6. Хмарук Ю. В. Формування системи доходів державного бюджету України в умовах розбудови ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Хмарук Юлія Віталіївна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2011. - 20 с..

Посилання: управління доходами Державного бюджету

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^